geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God discipels
WFTW Body: 

Vertrouwen betekent dat u geloofd dat God vol liefde is, vol van wijsheid, vol van kracht en wanneer u dat geloofd dan wilt u gaan zingen tot Zijn eer. Psalm 22 is een Psalm over het kruis van Golgotha. Het begint met deze woorden " Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten." Jezus sprak deze woorden toen Hij aan het kruis hing en daarna spreekt Hij, invers 3, over " God die troont op de lofzangen van Zijn volk". Dan refereert de psalmist in vers 16 naar Zijn handen en voeten die doorboort zijn. Het is vrij duidelijk dat het hier gaat om een boodschap van het kruis - een Psalm van het kruis. En, wanneer u verder gaat in de Psalm, nodigt Jezus, in Zijn gekruisigde omstandigheid, Zijn jongere broeders en zusters, dat bent u en ik, uit om Hem te vergezellen om een troon van aanbidding te bereiden voor de Vader ( vers 22); " Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven. " Dat is het vers wat geciteerd wordt in Hebreeën 2:12 met betrekking tot de aanbidding van Jezus aan de Vader. Het is heel opmerkelijk om te zien dat dit vers, over lofprijs, in het midden staat van een Psalm die gaat over de kruisiging van Jezus; Zijn handen en voeten die doorboord zijn. De kruisiging van Jezus was het grootste kwaad wat ooit op deze aarde gedaan is. Er is door de mensheid nooit een grotere zonde begaan als deze.

Wat is, het vorige in ogenschouw nemend, het beste wat in de 6000 jaar menselijke historie ooit op deze aarde heeft plaats gevonden? Het antwoord is hetzelfde; De kruisiging van Jezus Christus. Er is nooit iets beters geweest wat op aarde heeft plaats gevonden. Door de kruisiging van Christus kunnen al onze zonden vergeven worden en kunnen wij in de eeuwigheid bij God zijn. Het kruisigen van Christus is dus de ergste zonde wat de mens ooit begaan heeft en ook het beste wat de mensheid op aarde ooit is overkomen. Wat laat dit aan ons zien? Juist dat het ergste wat de mens kon doen, door God is omgekeerd tot het beste wat er ooit voor de mens kon gebeuren.

Wanneer u dit begrijpt, dan zult u zich realiseren dat, wat een ander u ook aandoet, het nooit zo erg is als de kruisiging van Jezus. En wanneer God dat vreselijk kwaad in iets goeds heeft kunnen bewerken, vertel mij dan eens wat een ander u kan aandoen wat God niet kan omkeren tot iets goeds. Alles is minder erg dan de kruisiging van Jezus en er is niets zo erg dat God niet kan doen weerkeren tot het allerbeste. Dat laat ons iets zien van Gods macht en kracht. Dat is waarom wij Hem loven en prijzen Dat is waarom wij in het midden van de Psalm, de Psalm van het kruis de woorden " U die de HEERE vreest, loof Hem" kunnen lezen.

Hebt u er behoefte aan om God te loven wanneer u gekruisigd wordt? Wat denkt u dat de dieven gedaan hebben die aan het kruis hingen? Zij prezen God niet. Zij waren waarschijnlijk de soldaten aan het vervloeken, uitschelden en aan het bijten toen zij gekruisigd werden. Zij waren totaal niet blij. Kunt u zich er een voorstelling van maken hoe Jezus gekruisigd werd? Hoe Hij de palmen van Zijn handen geopend heeft en heeft meegewerkt toen de spijkers door Zijn handen geslagen werden, hoe zij Zijn voeten de een op de ander gelegd hebben, zodat de spijkers er gemakkelijker doorheen geslagen konden worden. Hij was blij. Waarom was Hij blij? Heeft hij niet geleden? Oh ja, Hij heeft zeer zeker erg geleden. Hij voelde de pijn van het kruisigen net als u en ik dat gevoeld zouden hebben. Waarom was Hij dan blij? Hij was blij omdat Hij de wil van Zijn Vader deed. Weet u, wanneer wij de wil van de Vader doen dan maakt het niet uit of wij moeten lijden. Dan kunnen wij nog steeds blij zijn. Wij kunnen pijn voelen, net zoals Jezus pijn voelde, maar Hij was blij en dat is waarom Hij de Vader kon loven toen Hij aan het kruis hing. Dit is de weg. Dit is het geheim.

Ik wil u nog een Psalm laten zien wat ook een Psalm van het kruis is en datgene bevestigd wat hiervoor geprobeerd is om duidelijk te maken. Weet u, Gods Woord is krachtig en daarom moeten wij keer op keer teruggaan naar Zijn woorden. De woorden van mensen zijn niet zo krachtig als Gods woorden. In Psalm 118:11-14 kunt u lezen " Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen, …; ik heb hen neergeslagen in de naam van de HEERE ". Het is een Psalm van het kruis en zegt verder in vers 22, " De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden ". Dat zijn de woorden die Jezus sprak in het evangelie. U kunt dat lezen in Mattheüs 21:2 en Markus 12:10-11. Het zijn woorden die Jezus over Hemzelf sprak. Wanneer hebben de bouwlieden de steen verworpen? Dat was op Golgotha; zij zeiden "Wij willen niet dat Hij over ons regeert. Wij willen niet dat deze Man de baas over ons is. Kruisigt Hem. En zij verwierpen Hem.

Maar daar, hangend aan het kruis, gekruisigd zegt de Heere in Psalm 118:28 " U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen. Loof de HEERE, want Hij is goed ". En in vers 24, " Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn ." Was de dag waarop Jezus gekruisigd is een dag die de Heere gemaakt heeft? Het is gemakkelijk om te zeggen - dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, wanneer u een loonsverhoging, een positieverbetering of een beter baan krijgt, wanneer u gaat trouwen of een mooier huis krijgt of een ander werelds voordeel. Maar kunnen verklaren dat "dit de dag van de Heere is" wanneer u door iemand gekruisigd wordt, dat vereist geloof. Wat is de dag die de Heere niet gemaakt heeft? Is er één dag in een jaar die de Heere niet gemaakt heeft? Iedere dag is een dag die door de Heer gemaakt is. De duivel maakt geen enkel dag, dat zeg ik u. Wanneer dit de dag is die de Heere gemaakt heeft, dan zijn wij verheugd en blij. Of wij nu een groter voordeel krijgen of wanneer wij gekruisigd worden, dat maakt geen verschil omdat wij geloven in de soevereiniteit van God. Wij kunnen in beide Psalmen ( Psalm 22 en 118) ook deze grootse waarheid vinden, namelijk dat alleen wanneer wij aan ons eigen ik willen sterven - het eigen ik wat altijd zijn eigen belang zoekt

- dat ik kan binnengaan in een geest van aanbidding. Dan krijgt mijn aanbidding tot God op zondagmorgen betekenis. Dan komt het uit het hart en leef ik geen dubbelleven waar ik op zondagmorgen een "heilig" iemand ben en mijzelf als de duivel gedraag op zondagavond. Nee, dan kan ik door en door echt zijn. Dus het is niet alleen geloof dat een basis is in het aanbidden

van God, maar gekruisigd zijn met Christus staat ook in verband met aanbidding. Wij proberen een vaste grond te krijgen zodat ons leven in aanbidding is gebaseerd op een solide fundament