geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   The Home discipels
WFTW Body: 

In Exodus 25:8 zien wij voor de eerste maal dat God zijn wil openbaart dat Hij in het midden van de mensen wil wonen. God zegt daar: “ Zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen ”. Dit verwees naar de tabernakel, waar Gods vuur op rustte – Gods glorie dat aangaf dat het volk Israël anders was dan de rest van de mensen in de wereld. Het belangrijkste van dat heiligdom was dat de Glorie van God er op rustte en dat gaf Zijn tegenwoordigheid aan onder Zijn volk. Het belangrijkste wat wij moeten doen is ervoor zorgen dat wij van ons huis een heiligdom voor God maken en geen plek waar wij er naar op zoek zijn om anderen te behagen. Hoewel wij er naar moeten streven om het elkaar naar de zin te maken, moet het in eerste instantie een plek zijn waar God zich door Zijn tegenwoordigheid kan manifesteren en een plek waar Jezus zich thuis voelt. God zegt: “ Zodat Ik in hun midden kan wonen. Een christelijk huis moet een plek zijn waar Jezus zich volkomen thuis voelt. Dat houdt in dat Hij blij is met alles wat Hij ziet. Dat Hij blij is met de boeken die wij lezen, de weekbladen die bij ons thuis aanwezig zijn, de gesprekken tussen man en vrouw, de dingen waar wij over praten, de programma’s die wij op tv bekijken en wat zoal niet meer. Het meest prachtige leven wat wij kunnen leven is een leven waar Christus centraal staat en waar alles in ons huis bepaald wordt of het Jezus gelukkig maakt of niet. De wijze waarop wij omgaan met ons geld en de manier waarop wij alle andere dingen in ons leven doen. God zal, wanneer wij op die manier leven en wij aan het einde van ons leven aangekomen zijn, of wanneer Christus daarvoor terugkomt en wij voor Hem moeten verschijnen zeggen: “Goed gedaan”. Of ons huis nu een paleis is of een hutje komt op de tweede plaats. Het is ons hart dat God aanziet. Zorg er dus voor dat ons hart een heiligdom is – een heilige plek voor God om in te wonen.

Waar woont God?

1. Een huis waar vrede heerst: In de eerste plaats woont God in een huis waar vrede heerst. Toen Jezus Zijn discipelen uitzond om op verschillen plaatsen het evangelie te verkondigen, zei Hij tegen hen in Lukas 10:5-7 dat zij moesten zoeken naar huizen waar vrede was. Wanneer zij een dergelijk huis vonden, dan moesten zij alleen dáár blijven en niet op zoek gaan naar een ander huis. Waarom zei Jezus dat tegen hen? Omdat Hij wist dat zij niet veel huizen zouden vinden waar vrede heerste. God woont in een huis waar geen ruzie is. Waarover ruziën mannen en vrouwen (echtparen) sowieso eigenlijk in het algemeen over? Meestal over materiële zaken, één of ander werelds iets wat verkeerd ging. Er gaan nu eenmaal dingen verkeerd in deze wereld. Onthoudt in ieder geval dat wanneer er iets verkeerd gaat dat zonde het enige wat erg is. Alle overige dingen komen op de tweede plaats en zijn onbelangrijk. Wanneer wij wanneer dan ook verbitterd zijn naar elkaar toe vanwege wereldse problemen, dan doet dat God groot verdriet. Haat de zonde, omdat dat het enige is dat uw huwelijk kapot kan maken. Onthoudt dat ons huis een heiligdom voor God moet zijn. Wanneer er iets gebeurt wat de vrede in huis verstoort, dan is het geen heiligdom meer. Laten wij bij alles wat wij doen uitspreken: “Here wij zijn er niet in geïnteresseerd of de mensen blij met ons zijn of niet, maar bent U blij met ons? Is er iets in ons leven, in onze gedachten of een houding ten opzichte van iemand anders wat U ongelukkig maakt? Wij willen dat U zich gelukkig voelt in ons huis”. Laten wij alles in ons leven beoordelen met de vraag: “Zal de Here dit blij maken”? Denk eens terug aan het eerste huis dat door God gesticht werd. De duivel zat aan de zijlijn te wachten om tussen Adam en Eva te kunnen komen. En hij had succes. Hij had ook succes om tussen Job en zijn vrouw te komen en had hij succes om een wig te drijven tussen Izaäk en Rebecca. Het is nooit Gods bedoeling dat satan een wig drijft tussen man en vrouw. Dat dit dan ook nooit bij ons zal gebeuren! Dat God zich altijd gelukkig zal voelen in onze woningen, in onze gezinnen en Hij ons altijd vrede zal geven.

2. Een huis waar het echtpaar berouwvol en gebroken is: het tweede wat ik wil aanhalen over het huis waar God woont is te vinden in Jesaja 57:15. God woont in de hoge en heilige plaats, maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is. God woont bij hen die berouwvol en nederig zijn. Een nederig iemand is zich meer bewust van zijn eigen zwakte en fouten dan iemand anders. De wereld is vol van mensen die zich bewust zijn van de fouten van anderen. In een gemiddeld huisgezin gaan de gesprekken meestal over de fouten van anderen en hun gezinnen. Wij zijn heel snel in het constateren van fouten van anderen, maar heel vaak zien wij niet de positieve eigenschappen van deze mensen. Wij hebben geen recht om stenen naar iemand te gooien, want wij zijn zelf zondaars, gered door de genade van God. Laten wij hopen dat wij mensen zijn die niet steeds opnieuw in dezelfde zonden terugvallen, in het bijzonder in de zonde van het spreken over de fouten van anderen. Wij kennen allemaal het verschil tussen een spiegel in de badkamer en een spiegel in de auto. In de badkamerspiegel zijn wij ons eigen gezicht, maar in een autospiegel zien wij het gezicht van iemand anders. In Jakobus 1:23-25 staat dat Gods Woord net als een spiegel is, maar is dat voor ons een badkamerspiegel of een autospiegel? Wiens gezicht zien wij? Zien wij in de Bijbel alleen maar een woord wat voor anderen bedoeld is? Of zien wij er dingen in terug waaraan wij niet gehoorzaam zijn. In Hebreeën 10:7 staat: “In de boekrol staat van Mij geschreven”.

3. Een huis waar man en vrouw heilig zijn

: God woont in een huis waar de man en de vrouw iedere dag een heilig leven leiden. In Ezechiël 43:12 wordt gezegd: “Dit is de wet voor het huis; heel het gebied ervan is allerheiligst. Dit is de wet voor het huis (parafrase HSV)”. De tabernakel had drie afdelingen namelijk: Het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Van deze drie was het heilige der heiligen, het kleinst. Hier kunnen wij echter lezen dat in het nieuwe verbond er geen voorhof of het heilige is. Het hele gebeid (huis) moet het heilige der heiligen zijn. Dat betekent dat onder het nieuwe verbond de glorie van God niet slechts op één plek in de tabernakel aanwezig is, maar in het hele gebied. Wat dat in ons leven betekent is dat wij altijd een heilig leven moeten leiden; niet allen zondags maar iedere dag. Wij worden niet heilig door alleen de Bijbel te lezen, maar ook door al het overige te doen. Ieder hoekje en ieder plek in ons leven en in ons huis moet heilig worden. Heiligheid is niet het volgen van bepaalde religieuze regels, maar alles wat God verdriet doet uit de weg gaan. Dit alles met het inzicht wat wij al ontvangen hebben.