geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God discipels
WFTW Body: 

In Genesis 14 kunnen wij lezen dat Abraham, op de terugweg van de strijd, uitgeput was. Mogelijk was hij zelfs trots op het feit dat hij met slechts 318 helpers de strijd aanging en velen van de legers van vele koningen had vernietigd. Ook bestond het gevaar dat hij alle rijkdom zich zou toe-eigenen die hij door de overwinning had verzameld. In die dagen was het gebruikelijk dat wanneer men een strijd won, al het goud en zilver van de vijand het eigendom van de overwinnaar was. Op dat moment zond God een dienaar van Hem naar Abraham. Is het niet fantastisch om dat te zien? Een onbekende man met de naam Melchisedek die daar in de woestijn woonde en die in contact stond met God (Genesis 14:18). De reden waarom Melchisedek zo belangrijk is, is omdat in Psalm 110:4, Jezus Priester wordt genoemd zoals Melchisedek priester was (HB). Dit wordt in Hebreeën 7 bevestigd. De enige plek in de Bijbel waar Melchisedek voorkomt is Genesis 14:18-20, drie verzen en dat is alles. Melchisedek verschijnt, vervult zijn missie en verdwijnt weer van het Bijbelse toneel. God zei tegen Zijn Zoon: “U bent de eeuwige Priester zoals ook Melchisedek priester was” ( Hebreeën 7:17 HB). Geen priester zoals de Levieten, het priesterschap in oude verbond. Waardoor werd Melchisedek, die slechts in drie bijbelverzen voor komt, zo belangrijk? Het is voor ons goed om de reden hiervan te weten.

In de eerste plaats was Melchisedek koning van Salem (Genesis 14:18) - Jeruzalem. Jeruzalem is een beeld van de ware gemeente en tegengesteld aan Babylon. Jezus is in de gemeente de Hogepriester naar het beeld van Melchisedek en wij moeten volgens hetzelfde beeld priester zijn. Jezus is de Koning van Jeruzalem en wij zijn ook geroepen om koningen te zijn. Onze Here heeft ons tot koningen aangesteld en wij zullen de aarde regeren. Wij behoren over de zonde te heersen en wij worden opgeroepen om onze passie onder controle te houden.

Wat deed Melchisedek? In de eerste plaats bracht hij voedsel voor Abraham en zijn 318 knechten. Dit is een christelijk principe. Wanneer iemand uitgeput is heeft hij voedsel nodig en geen preek! Er is niets ongeestelijks aan wanneer men iemand voedsel geeft die honger heeft. Dat is het meest geestelijke wat u voor zo iemand kunt doen. Toen Elia uitgeput was, kwam een engel uit de hemel en gaf Elia twee keer te eten ( 1 Koningen 19:6-8). Nadat Jezus opgestaan was uit de dood, zag Hij op een morgen Zijn discipelen die uitgeput waren doordat zij de hele nacht gevist hadden. Hij had vuur voor hen klaar gemaakt met vis en brood erop. (Johannes 21:9). Dat is oprecht geestelijk zijn, anderen die het nodig hebben voorzien van eten en materiële dingen. Dat is het eerste deel van het priesterschap van Melchisedek.

Verder wordt er gezegd dat Melchisedek Abraham zegende ( Genesis 14:19) Hij bekritiseerde Abraham niet. Er was geen beschuldigende geest in het priesterschap van Melchisedek. Nee, alleen een zegenende houding. Hoe zegende Melchisedek hem dan? Hij zei: “ God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, moge u zegenen, Abram ”. Hierbij herinnerde hij Abraham eraan dat de hemel en de aarde aan zijn God toebehoorde en hij daarom zich niets mocht toe-eigenen van het goud en het zilver wat hij uit de oorlog verkregen had. Hij probeerde hiermee Abraham te behoeden voor hebzucht. Daarna zei Melchisedek: “ Geprezen zij God, Die uw vijanden het onderspit heeft laten delven ". Hiermee herinnerde hij Abraham er aan dat God Diegene was Die hem de overwinning had geschonken en hem daardoor behoede voor hoogmoed.

Hoe wist Melchisedek dat Abraham deze drie problemen had – dat hij uitgeput was en voedsel nodig had, dat het gevaar bestond dat hij hebzuchtig kon worden en het gevaar voor hoogmoed aanwezig was? Hoe voldeed zijn bediening aan deze drie noden? De bediening van Melchisedek was niet als pijlen die recht op het doel afgingen. Hij bezat het geheim dat hij een man was die de gewoonte had om iedere dag naar de stem van God te luisteren. Hij leefde niet op basis van zijn heldere verstand, maar door Gods Woord. Dit is het geheim van ieder profetische bediening.

Wij kunnen ons voorstellen dat toen Melchisedek, zoals gewoonlijk een dag op God wachtte en God tegen hem zei: “Sta op. Neem een hoeveelheid voedsel mee voor ongeveer 400 mensen. Neem deze boodschap van twee zinnen ( Genesis 14:19 ) met u mee en geeft ze aan één van Mijn dienaren die u nog nooit ontmoet hebt en die loopt op die bepaalde weg”. Net als Filippus op weg ging om op de weg naar Gaza de Eunuch te ontmoeten, ging Melchisedek op weg om iemand te ontmoeten die hij nog nooit gezien had. Toen hij naar de plaats ging die God hem gezegd had, ontmoette hij Abraham. Hij gaf hem voedsel en een boodschap en ging daarna weer naar huis. Wat een prachtige bediening – mensen zegenen en daarna verdwijnen zonder te wachten op een gift of waardering. Het priesterschap van Melchisedek is één die dient en verdwijnt. Jeruzalem is gebouwd door zulke priesters. Dit zijn vandaag de dag de ware koningen van Jeruzalem.