Ken je vijand

geschreven door :   Zac Poonen
    Download Formats:

Hoofdstuk 1
Waarom je jouw vijand zou moeten kennen

Ik wil jullie wat waarheden uit Gods Woord laten zien die veel van jullie, jonge mensen, misschien nog nooit gezien hebben. Het gaat over de vijand van jullie zielen.

Je hebt misschien veel gehoord over verlossing en over wat de Heere Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Maar je hebt misschien niet veel gehoord over Satan, omdat de meeste predikanten niet graag prediken over Satan.

Ik wil spreken over Satan, want de Bijbel zegt ons in 1 Petrus 5:8: " Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. "

Eén van de meest belangrijke principes van oorlogvoering is om je vijand te kennen. Als je strijdt in een oorlog en je hebt veel informatie over je vijand, dan maakt dat de strijd veel makkelijker. Als je heel weinig weet over je vijand, dan zal de strijd moeilijker zijn.

Of, om een andere illustratie te gebruiken: Als je van tevoren weet welke vragen je allemaal zult krijgen op een toets, dan zal de toets veel makkelijker zijn voor jou.

Het is precies hetzelfde in het leven van de christen. Als je jouw vijand kent, dan kun je hem overwinnen en meer dan overwinnaar zijn in iedere verleiding.

Er zijn veel christenen, die gedurende hun hele leven worstelen om Jezus te volgen, maar toch falen. Ik denk dat één van de hoofdredenen hiervoor is, dat ze niets weten over hun vijand.

We weten allemaal dat het bestuderen van medicijnen belangrijk is. De medische wetenschap heeft in onze generatie miljoenen mensen genezen van ziekten en heeft ook velen gered van een vroege dood. Dit is alleen maar mogelijk gemaakt, doordat medische wetenschappers de vijanden van het menselijk lichaam en hun aanvalsmethoden grondig bestudeerd hebben. Het was door intensief onderzoek van bacteriën en virussen - de vijanden van gezondheid - dat de gezondheid van de mens verbeterd werd. Wetenschappers ontdekten medicijnen, die de vijanden van gezondheid konden doden en die hen uit het menselijk lichaam konden verwijderen.

Wat realiteit is in ons fysieke lichaam, is des te reëler in onze geest van binnen. We moeten ook de Satan bestuderen - de vijand van onze geest - als we hem willen verdrijven van onze geest en onze geest zuiver willen bewaren voor God.

De Bijbel vertelt ons veel over Satan. Onmiddellijk nadat God Adam en Eva heeft geschapen, is Satan het eerstvolgende waar de Bijbel over spreekt. De Bijbel zegt ons niets over wat Adam en Eva in de hof van Eden uitvoerden. Maar het vertelt ons meteen dat Satan in die hof kwam en zonde en verwarring bracht, waardoor Adam en Eva weggeleid werden van God. De oorzaak van alle zonde, geweld en kwaad dat er vandaag de dag in de wereld is, kan daarin gevonden worden: in Satans binnenkomen in Eden (Genesis 3).


Waarom vertelt de Bijbel ons over Satan, onmiddellijk nadat het ons vertelt heeft over de schepping van man en vrouw? Omdat God wil dat we weten wie Satan is, zodat we op de hoede zijn. We zagen dat de Satan rond gaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Als de kranten zouden berichten dat er een leeuw ontsnapt was uit de dierentuin en rondging over de straten van jouw stad, zou het dan niet handig zijn om te weten in welk deel van de stad hij is, zodat we dat deel van de stad kunnen vermijden? Op dezelfde manier kan het je een hoop problemen besparen, als je weet op welke gebieden de Satan actief is.

Veel gelovigen hebben regelmatig perioden van ontmoediging. We moeten ons één ding realiseren: die ontmoediging komt nooit van God. Het komt altijd van de duivel. Op dezelfde manier vinden twist, geweld, haat, jaloezie, bitterheid, roddelen, klagen, murmureren, rebellie tegen autoriteit en iedere andere vorm van kwaad, hun oorsprong in Satan. Het is goed om te weten wie onze vijand is, zodat we deze kwade dingen kunnen overwinnen in onze levens.

Op de eerste bladzijden van het Nieuwe Testament lezen we over Satan. Onmiddellijk nadat ons verteld wordt over Jezus' doop in water en Zijn zalving met de Heilige Geest, lezen we dat Satan Hem confronteert in de woestijn en Hem verzoekt. Zó belangrijk acht de Bijbel het dus om de activiteiten van Satan te beschrijven. Waarom? Zodat wij niet onwetend zullen zijn omtrent zijn listen of omtrent de kracht van de vijand van onze zielen.

Het is belangrijk voor jonge mensen om kennis te hebben over Satan, omdat je voorzichtig zult zijn, wanneer je weet wat de Bijbel over hem leert. En je zult niet meer bang voor hem zijn, zoals zo velen. Velen zijn bang voor Satan, omdat ze niet weten wat de Bijbel over hem leert. Ze zijn bang dat mensen zwarte magie of hekserij op hen uitoefenen, omdat ze niet weten dat Satan is verslagen door onze Heere Jezus op Golgotha. Je zult nooit meer bang zijn voor Satan, zodra je ogen geopend zijn voor wat de Heere gedaan heeft voor ons aan het kruis.

Satan probeert soms christelijke samenkomsten te verstoren door demonisch bezeten mensen, zoals hij dat deed in de synagogen waar Jezus predikte. Maar het mag de Satan nooit toegestaan worden om dat te doen. Het gebeurde eens midden tijdens een Bijbelstudie in onze samenkomstzaal, dat een demonisch bezeten man over het gangpad naar voren kroop als een slang, om de samenkomst te verstoren. Toen de demon terechtgewezen werd in de Naam van Jezus, viel de man onmiddellijk in diepe slaap op de grond. Toen de Bijbelstudie afgelopen was en wij allemaal de laatste 'amen' uitgesproken hadden, werd hij wakker. Vervolgens spraken we met hem. We zouden niet toelaten dat Satan onze Bijbelstudie zou verstoren door één van zijn vertegenwoordigers.

Bij een andere grote publieke samenkomst die in de buitenlucht werd gehouden, begon een man plotseling te dansen voor het podium, juist toen ik iets ontzettend belangrijks zei. Toen ik hem via de vertaler verzocht om te gaan zitten, negeerde hij mijn verzoek. Vervolgens wezen we de demon terecht in de Naam van Jezus, en de man ging rustig zitten. Ja, demonen moeten gehoorzamen wanneer ze een gebod ontvangen in de Naam van Jezus, omdat ze allemaal door Jezus zijn verslagen op Golgotha.


Het is belangrijk om te weten dat er kracht is in de machtige Naam van Jezus Christus, die de Satan versloeg op Golgotha. Je hoeft nooit bang te zijn voor Satan. Het is juist wanneer je de vijand niet kent, dat je in angst leeft dat hij je misschien het een of ander aan zou kunnen doen. Maar hij kan jou niet aanraken, als je Jezus toestaat om Heere te zijn over jouw hele leven - want Satans kracht werd volledig van hem weggenomen, toen Jezus hem versloeg aan het kruis.

Hoofdstuk 2
De oorsprong van Satan

We weten dat God van alle eeuwigheid af bestond. De bijbel begint met de tekst: "In het begin … God..." (Genesis 1:1) Dat zijn de eerste vier woorden in de Bijbel. Dit wijst terug naar de eeuwigheid in het verleden - zo lang geleden, dat ons verstand het niet kan begrijpen, omdat ons verstand alleen tijd begrijpt. God bestond voordat tijd begon.

Maar Satan bestond niet voordat tijd begon. Satan is een geschapen wezen. Maar betekent dit dan, dat God een kwaadaardig wezen heeft geschapen? Nee. Dat zou onmogelijk zijn. God kan nooit iets kwaadaardigs maken. Alles wat Hij maakt, is perfect. Zelfs Adam en Eva waren volmaakt, toen ze geschapen werden. Evenzo was ook Satan volmaakt, toen hij werd geschapen. Hij stond toen bekend als "de morgenster", of Lucifer (Jesaja 14:12). Die naam heeft tegenwoordig een slechte bijklank. Maar zo was het destijds niet, toen hij net geschapen was.

Hij werd geschapen als het hoofd van de engelen, om de engelen te leiden in de aanbidding van God. God gaf hem veel bovennatuurlijke bekwaamheden en krachten, toen hij geschapen werd. Maar toen viel hij in zonde en werd hij Satan.

Maar Satan heeft die krachten vandaag de dag nog steeds, omdat God die krachten niet van hem wegnam toen hij viel. We kunnen ons afvragen waarom God die krachten niet van de duivel afnam. De reden daarvoor is dat God meestal de gaven die Hij geeft niet terug neemt. Zelfs wij, menselijke wezens, nemen gewoonlijk een cadeau, dat we aan iemand anders hebben gegeven, niet terug - zelfs niet wanneer die andere persoon zich op een dag tegen ons keert! En als gevolg gebruikt Satan zijn kracht om mensen te schaden. En dat is waarom mensen, die met hem in aanraking komen, bovennatuurlijke dingen kunnen doen door hekserij.

Er staat geschreven over Satan: " Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster (dat was zijn naam - de schitterende), zoon van de dageraad! " (Jesaja 14:12).

Als hoofd van de engelen bevond Lucifer zich altijd in Gods aanwezigheid. Waarom viel hij? De reden wordt gegeven in de volgende twee verzen: "En u zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen…ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste…Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! " (Jesaja 14:13,14)

Lucifer was begaafder, mooier en had meer bovennatuurlijke bekwaamheden dan alle andere engelen. Hij leidde de engelen in de aanbidding van God - tot het moment dat er trots binnenkwam in zijn hart. Hij begon te denken: "Er is slechts één persoon boven mij, en dat is God Zelf. Ik zal ook over Hem heersen."

Dat was werkelijk een dwaze gedachte die in zijn hart opkwam. Hoe zou hij ooit kunnen opstijgen boven zijn Schepper? Maar dat is hoe Satan is - behoorlijk dwaas in veel van de dingen die hij doet en denkt, zelfs al is hij zo intelligent!! Ook veel intelligente mensen in de wereld doen veel volstrekt dwaze dingen, geestelijk gezien. Hoe meer we de Satan zullen bestuderen, des te meer zullen we zien hoe dwaas hij is in veel van de dingen die hij doet.


Satan was niet tevreden op de plaats waar God hem gesteld had. Hij wilde opstijgen naar de plaats waar iedereen hém zou aanbidden. Dit zei hij niet hardop. Maar hij begon zulke gedachten in zijn hart te koesteren. We lezen dat in vers 13. Maar God kijkt naar onze harten, en hij keek naar het hart van Lucifer en zag datgene waar hij naar op zoek was.

Er is een verschil tussen verleiding en zonde. Verleiding komt in het begin als een gedachte in ons verstand. Pas als we instemmen met die gedachte, zondigen we. Daarentegen, als we de gedachte onmiddellijk verwerpen, zondigen we niet.

Heb je bijvoorbeeld ooit de kwaadaardige gedachte gehad om iets te doen met als doel om een andere persoon te vernederen in de ogen van anderen, zodat jij naar voren zou komen als de betere persoon?

Weet je wie de eerste persoon was die zo'n gedachte had? Het was Lucifer. Wie wilde hij vernederen? Niet de engelen, want die bevonden zich al onder hem. Hij wilde God naar beneden halen. Anderen vernederen met als doel om jezelf naar boven te werken is de geest van Satan.

Waarom zeg ik dat je jouw vijand moet kennen? Omdat je, wanneer zo'n gedachte in je gedachten binnenkomt, moet herkennen dat de vijand binnen probeert te komen. De brullende leeuw wacht om je te verslinden.

Het kostte de hoogste aartsengel niet vele jaren om de duivel te worden. Nee. Slechts een moment. Hij viel niet geleidelijk, stap voor stap. Hij kwam naar beneden als een bliksem, zoals Jezus zei - in een moment (Lukas 10:18). Het ene moment was hij nog de schitterende, maar zodra hij bezig ging met de gedachte om zoals God te worden, werd hij onmiddellijk de duivel.

Hoe lang duurt het voor een engel om te veranderen in een duivel? Nog niet eens één seconde. Slechts een moment. Hoe lang duurt het voor een hele goede persoon om te worden zoals de duivel? Slechts een moment. Dat is alles. Onthoud dat.

Een ander Schriftgedeelte dat ons vertelt over de oorsprong van Satan is Ezechiël

28 . Daar zien we dat Satan "de koning van Tyrus" genoemd wordt (Ezechiël 28:12). Er zitten demonische machten achter de machthebbers van deze wereld en in die tijd zat Satan zelf zich achter de vorst van Tyrus. En de Heere sprak tot Satan, die zich in die menselijke machthebber bevond.

De Heere herinnerde Satan aan de tijd dat hij in de hof van Eden was (Ezechiël 28:13). Dit maakt duidelijk dat Satan al in Eden was, voordat Adam en Eva daar waren. En de Heere herinnerde Satan eraan dat hij " volmaakt was in zijn wegen, vanaf de dag dat hij geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd " (vers 15).

Het hart van Lucifer verhief zich in de eerste plaats door zijn schoonheid. Verheft ook jouw hart zich soms, wanneer je in de spiegel kijkt en ziet hoe goed je eruit ziet vergeleken met anderen? Wees daarmee voorzichtig. Dank God voor de goede gaven die hij aan jou heeft gegeven. Er is niets mis met het hebben van een knap


gezicht. Maar het is volkomen verkeerd wanneer je er trots op bent. Want dan open je een deur voor de Satan.

Een andere reden voor de trots van Lucifer was zijn intellect. Weet je dat Lucifer het meest intelligente schepsel is van de gehele schepping? Er is niets mis met intelligent zijn. We kunnen onze intelligentie gebruiken voor de heerlijkheid van God. Maar we hebben het recht niet om er trots op te zijn. We hoeven niet dom te zijn om de Heere te kunnen dienen. Nee. Dank God voor je intelligentie en dank God voor je schoonheid, maar wees er nooit trots op.

De derde reden voor Lucifers eigendunk was dat hij de hoogste positie had van alle geschapen wezens. Hij realiseerde zich niet dat deze drie dingen waar hij trots op was - zijn schoonheid, zijn intellect en zijn positie - allemaal gaven van God waren. En dat is wat ook veel mensen (en ook veel christenen) zich niet realiseren. En dat is hoe Satan voet aan de grond krijgt in hun levens, en hoe hij hen uiteindelijk vernietigt.

We zien dus dat alle zonde in de wereld voortkwam uit trots. Niet uit moord of overspel, maar uit trots. En daarom kwam verlossing doordat Jezus zichzelf vernederde. De weg van nederigheid is de weg van bevrijding van al Satans plannen en listen.

In Lucifer zien we ook de oorsprong van de geest van het ontevreden zijn over het jou toegewezen deel in het leven. Als we deze wereld zouden kunnen bekijken vanuit Gods perspectief, dan zouden we zien dat de wereld overal vol zit met mensen die mopperen, klagen en murmureren - een geest die ze hebben ingedronken van Satan.

Iets anders dat zijn oorsprong vindt in Lucifer, is de geest van rebellie tegen autoriteit. Lucifer had maar één autoriteit boven zich - en dat was God. En hij rebelleerde tegen die autoriteit. Hij wilde hoger zijn dan die autoriteit en God naar beneden duwen. Vinden we die geest ook in het menselijk geslacht? De geest van rebellie tegen autoriteit heeft geleid tot vele revoluties in landen en stakingen in fabrieken. En tegenwoordig vinden we die rebelse geest zelfs onder studenten - niet alleen op vervolgopleidingen en middelbare scholen, maar zelfs onder basisschool scholieren en zelfs kleine kinderen thuis.

Dit is een duidelijk teken dat de wereld verslechtert. Gebrek aan respect voor leerkrachten, ouders en zelfs voor ouderlingen in de kerk is wijdverbreid. Vergeet nooit dat het die geest was, die de beste engel veranderde in een duivel. En deze geest kan ook vandaag de dag een goede jongen of een goed meisje in een duivel veranderen.

God maakt nooit iemand kwaadaardig. We maken onszelf kwaadaardig, wanneer we onszelf open stellen voor de geest van Satan.

Merk nu een laatste kenmerk van Lucifer op. Toen hij viel, viel hij niet alleen. Hij had gezelschap. We lezen in Openbaring 12:4 dat hij een derde deel van de andere engelen met zich meetrok. Ook zij volgden hem dwaas in zijn geest van trots, ontevredenheid en rebellie. Zo is het ook vandaag. Waar één persoon kwaadaardig


is, is hij niet tevreden om alléén kwaadaardig te zijn. Ook hij wil andere personen mee naar beneden trekken in zijn ellende en kwaad. Een wortel van bitterheid in één persoon kan vele anderen besmetten, als die anderen niet waakzaam zijn (zie Hebreeën 12:15).

Hoofdstuk 3
De misleiding van Satan

In Genesis 3 kunnen we zien hoe de Satan aanvalt. Daar staat geschreven dat de slang de listigste was van alle dieren. Satan was binnengegaan in deze slang (net zoals de demonen in de varkens gingen, toen Jezus hen had uitgedreven uit de Gadareense man). En Satan sprak tot Eva door de slang en vroeg haar: "Heeft God echt gezegd - Je zal niet eten van iedere boom van de hof?" Toen Eva antwoordde dat dit inderdaad was wat God had gezegd, ging Satan in tegen Gods Woord en zei: "Je zult niet sterven".

Merk op hoe Satan komt. Eerst trekt hij Gods Woord in twijfel. Dat is ook hoe hij naar ons komt. "Heeft God écht gezegd dat we dat niet mogen doen?", vraagt hij. "Wat is er mis mee om dit te doen? Deze geboden uit de Bijbel zijn ouderwets. Ze waren geschreven voor die tijd en die cultuur waarin Paulus leefde. Het is niet de bedoeling dat wij ze letterlijk gehoorzamen in de 20e eeuw", enzovoort, enzovoort.

Zowel jong als oud horen we continu dergelijke vragen stellen, terwijl ze zich nauwelijks lijken te beseffen dat ze mondstukken van de Satan worden. Zelfs wanneer hun geweten hen vertelt dat iets fout is, gebruiken ze nog steeds hun verstand en trekken wat God verboden heeft in twijfel.

Als iets geboden of verboden wordt door God in Zijn Woord, dan kunnen we er zeker van zijn dat God daar een hele goede reden voor heeft. Maar Satan zorgt er altijd voor, dat wij in twijfel trekken of God het echt zo bedoeld heeft. En wat is Satans uiteindelijke doel, waartoe hij ons doet twijfelen aan Gods Woord? Precies hetzelfde doel als in Eva's geval - om ons te verwijderen van de Heere en om God ertoe te verplichten ons af te wijzen en ons uit te werpen, zoals Hij Adam en Eva verdreef uit Zijn aanwezigheid.

Jezus zei eens dat Satan een dief is. Satan steelt geen geld, want hij weet dat geld geen eeuwigheidswaarde heeft. Hij steelt alleen wat eeuwigheidswaarde heeft - hoofdzakelijk de zielen van mensen. Verder zei Jezus dat Satan, nadat hij heeft gestolen, doodt en vernietigt wat hij gestolen heeft (Johannes 10:10). Jezus daarentegen zei vervolgens dat Hij Zelf was gekomen om ons leven in overvloed te geven.

Is het niet verbazingwekkend dat in een wereld van meer dan 6 miljard mensen, meer dan 99% van de mensen liever in Satans leugens gelooft en hem gehoorzaamt, dan dat ze in Jezus Christus geloven en het Woord van God gehoorzamen? Daarin kunnen we zien wat een enorm werk Satan heeft verricht, door de mensen te overtuigen dat het geen serieuze zaak is om ongehoorzaam te zijn aan Gods Woord.

Wanneer mensen hun eerste glas alcohol drinken, hun eerste sigaret roken of drugs beginnen te nemen als heroïne en cocaïne, denk je dat Satan hen dan waarschuwt dat deze dingen het lichaam en het verstand zullen vernietigen en de ziel uiteindelijk naar de hel zullen sturen voor de eeuwigheid? Nee. Hij vertelt hen de waarheid niet - want dat zou onaangenaam zijn om te horen. Hij vertelt hen dat ze een kick zullen


krijgen als ze het proberen, en dat ze er wat genot van zullen krijgen. Dat is wat Satan ook Eva vertelde.

En dat is hoe hij vandaag de dag miljoenen jonge mensen over heel de wereld misleidt. Zelfs als het gaat om een immorele zaak of om het stelen van andermans bezittingen, zegt Satan: "Wat is daar mis mee? Laat je niet leiden door ouderwetse 19e eeuwse ideeën". Wees voorzichtig met zulke gedachten, die Satan in je verstand stopt. Zijn uiteindelijk doel is om jou te vernietigen.

We zien in vers 6 dat Eva's lichaam door de boom aangetrokken werd, zodra zij zag dat de boom goed was om van te eten. Ook in de 20 e eeuw zijn er veel verboden vruchten. We ervaren dat ons lichaam wordt aangetrokken door veel van de dingen die God verboden heeft.

Verder zegt het Woord van God dat de boom ook een verrukking was voor de ogen van Eva. Onze ogen zullen veel dingen heel begeerlijk vinden, waarvan God ons verboden heeft om er zelfs maar naar te kijken.

Daarnaast staat er geschreven dat Eva de vrucht aantrekkelijk vond voor haar verstand. Ze zag de vrucht als iets dat haar wijs kon maken. Ook ons verstand wordt aangetrokken door veel dingen die God verboden heeft. Wees voorzicht wanneer je lichaam en verstand aangetrokken worden door iets, waarvan je geweten je zegt dat het verkeerd is.

Ik ben er zeker van dat Eva's geweten haar, op dat moment, duidelijk maakte dat wat ze ging doen verkeerd was. Ze wist heel goed dat God haar had gezegd om die vrucht niet te eten. Maar wat deed ze? Omdat haar lichaam en haar verstand allebei naar de vrucht verlangden, overtuigde ze zichzelf ervan dat er niets mis mee was om deze te eten. En dus doodde ze haar geweten, nam de vrucht en at die.

Wat heeft Satan bereikt door Eva te doen zondigen? Vele jaren eerder was hij zelf uit Gods aanwezigheid weggevallen. Eenmaal kwaadaardig geworden, was hij vastbesloten om ook anderen kwaadaardig te maken. In het menselijk geslacht is het niet anders. Als een persoon iets kwaadaardigs doet, is hij niet blij om alleen te zijn in het kwaad dat hij heeft gedaan. Hij wil dat ook anderen hetzelfde kwaad begaan.

Ik wil alle jonge mensen aanmoedigen om het boek Spreuken te lezen. Dat is een heel goed boek om te lezen voor jullie allemaal. InSpreuken 1:10 staat geschreven: " Ga er niet in mee, als iemand jou wil verleiden tot zonde".

Satan werd kwaadaardig en hij wilde ook Eva met zich mee naar beneden trekken. En toen Eva eenmaal deel had aan die giftige geest, wilde ze ook haar echtgenoot mee naar beneden trekken. En dus nam ze nog een vrucht en gaf die aan haar echtgenoot. Dat is hoe het kwaad zich door alle eeuwen heen vermenigvuldigd heeft in de wereld. Een mens wordt kwaadaardig en deze trekt anderen met zich naar beneden.

Daarom moeten wij altijd alert zijn. Satan komt soms tot ons als een brullende leeuw. Als hij altijd als een brullende leeuw zou komen, dan zouden we hem gemakkelijk


herkennen. Maar hij komt niet altijd op die manier. Hij komt soms als een vriendelijke "engel van het licht" (2 Korinthe 11:14). Juist dan moeten we écht voorzicht zijn.

Overdenk dat moment, toen Jezus zijn discipelen vertelde dat Hij zou gaan lijden en sterven aan het kruis. Petrus zei: "Nee Heere, laat dat toch niet met U gebeuren". Maar Jezus draaide zich onmiddellijk om en zei tegen Petrus: "Ga achter mij, Satan". Hij doorzag dat de suggestie om de weg van lijden te ontlopen, kwam van de stem van Satan, zelfs al sprak die stem door Petrus.

Jezus wist dat Hij naar het kruis moest, want dat was de enige manier waarop de zonden van de mensen vergeven konden worden. Petrus wist dat niet. Petrus had goede bedoelingen, maar hij realiseerde zich niet dat op dat moment de Satan door hem heen sprak, om te proberen te voorkomen dat Jezus naar het kruis zou gaan. Ja, Satan kan zelfs door een hechte vriend tot ons komen en iets voorstellen dat menselijke gesproken medelevend en goed klinkt. En dus moeten we te allen tijde alert blijven.

Het enige dat we allemaal moeten begeren is een gevoelig geweten - iets dat luid tot ons spreekt, zelfs als we iets kleins verkeerd doen.

Kijk naar de voetzooltjes van een kleine baby. Hoe zacht en teer zijn die! Vergelijk die met je eigen voetzolen. Wat een verschil! Die van jou zijn zo hard geworden. Zo kan het ook zijn met je geweten.

Toen je geboren werd had je een gevoelig geweten, dat - net zoals die tere voetzooltjes van een baby - gevoelig was voor zelfs de kleinste verkeerde daad die je verrichtte. Maar naarmate je opgroeide, vertelde je leugens aan je ouders, misleidde je hen, heb je dingen gestolen, heb je anderen op vele manieren pijn gedaan, heb je afgekeken bij je proefwerken, heb je gerebelleerd tegen je ouders en heb je veel andere kwade dingen gedaan. Zodoende heb je jouw geweten gedood, totdat het hard werd en ongevoelig werd voor zonde - zoals de voetzolen van onze voeten.

Paulus heeft eens gezegd: "De listen van Satan zijn ons niet onbekend" (2 Korinthe 2:11).

Satan kwam zo listig naar Eva, om haar te verleiden met iets dat er ontzettend aantrekkelijk uitzag, en uiteindelijk vernietigde hij haar. Vandaag de dag komt de Satan ook naar ons om ons te vernietigen. Dit niet alleen met de dingen die ik zojuist genoemd heb, maar ook met meer directe vormen van Satanische aanbidding. Hij probeert de mensen te misleiden door hekserij, door spellen als "Dungeons & Dragons", door ouija-borden, astrologie, horoscopen, handlezen, enzovoort. Door al deze middelen probeert Satan in mensen binnen te komen. Ook aanbidding van afgoden brengt mensen in contact met Satan. Daarom haat God de aanbidding van afgoden en gebiedt Hij de mensen om dit geheel en al te vermijden.

Weet je dat ook de films je gedachten vervuilen met allerlei slechte gedachten? Als je al die seks en dat geweld ziet op het beeldscherm, heb je dan geen dromen daarover? Je krijgt zowel angstige dromen als vunzige dromen. Op deze manier


probeert de duivel je gedachten te doordringen met angst en onzuiverheid, zodat hij geleidelijk aan je hele leven kan beïnvloeden.

Had Eva maar tot God om hulp geroepen, toen ze zich aangetrokken voelde door die boom. Dan had het verhaal zo anders kunnen lopen.

Toen ik een christen werd op 19-jarige leeftijd, wist ik dat ik niet meer naar de films moest gaan. Maar op een dag kwam één van mijn vrienden en hij vroeg mij om met hem mee te gaan naar een film in het theater van de marinebasis (waar ik werkte). Ik ontdekte toen dat ik de moed gewoonweg niet had om hem te vertellen, dat ik niet mee kon komen omdat ik christen was geworden. Maar onderweg daarnaartoe bad ik de hele tijd zachtjes tot de Heere: "Heere, help me alstublieft. Red mij uit deze situatie. Ik wil niet gaan." Toen we uiteindelijk het theater bereikten hing daar een melding op het bord, waarop stond dat de film geannuleerd was omdat ze de film niet konden krijgen. Ik prees de Heere, omdat hij mijn gebed op zo'n wonderbaarlijke manier had verhoord. Maar toen sprak de Heere tot mij en zei: "Deze keer heb ik je geholpen. Maar de volgende keer moet je zelf nee zeggen." Tegen de tijd dat mijn vrienden weer kwamen, was ik zo bemoedigd door Gods wonderbaarlijke antwoord op mijn gebed, dat ik gemakkelijk "nee" tegen hen kon zeggen.

Toen God binnenkwam in de hof van Eden en tot Adam en Eva sprak om hen te confronteren met hun zonde, vervloekte Hij ook Satan met de woorden: " Het Nageslacht van de vrouw zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen. " (Genesis 3:15) Dat vond plaats op Golgotha. Jezus Christus was geboren uit een vrouw en Hij vermorzelde de kop van Satan op Golgotha en Satan vermorzelde zijn hiel door de nagels die door Jezus' voeten gingen.

En dus zien we dat Genesis 3 eindigt met een boodschap van hoop, dat Satan niet voor altijd over de mens zal heersen. Jezus is gekomen, heeft Satan verslagen en kan nu alle mensen vrijzetten van de kracht van Satan.

Satan hoeft helemaal geen macht meer te hebben over jouw leven. Jouw geweten dat hard geworden is, kan weer gevoelig worden als dat van een kleine baby. Indien je gelooft dat Jezus Christus de macht van Satan over jou totaal versloeg, toen hij aan het kruis stierf. Jezus is niet alleen gestorven om jouw zonden te vergeven, maar ook om jou vrij te maken van de macht van Satan die jou tot een slaaf heeft gemaakt van zoveel slechte gewoonten. Onthoud dat de kop van Satan volkomen is verbrijzeld door jouw Redder.

Halleluja!

Hoofdstuk 4
Waarom God Satan niet vernietigd heeft

Wat reduceert de mens tot het niveau van een dier?

Daarvan is sprake wanneer hij slechts geïnteresseerd is in zijn lichamelijke behoeften en in zijn aardse bestaan. Waarin is een dier geïnteresseerd? Voedsel, slaap en seksuele bevrediging - dat is zo ongeveer alles. En wanneer een mens slechts deze dingen zoekt, dan kunnen we zeggen dat hij zich verlaagd heeft tot het niveau van de dieren.

Maar God heeft de mens niet gemaakt om precies zoals de dieren te zijn. Onderwijs maakt een mens ook niet superieur aan de dieren, want zelfs hoogopgeleide mensen gedragen zich soms net als dieren.

Er is een deel van ons wezen, dat zich nog dieper bevindt dan zelfs ons verstand. Dit deel wordt de geest genoemd. Onze geest maakt ons bewust van God.

Toen God de mens maakte, schiep Hij hem met een vrije wil. Hij gaf de mens de vrijheid om te kiezen.

Toen Satan als engel werd geschapen, werd ook hij gemaakt met keuzevrijheid. Daarom kon hij zeggen: "Ik zal opstijgen boven de troon van God."

Er waren veel andere dingen die God gemaakt heeft, die geen vrije wil hadden. De sterren en de planeten bijvoorbeeld. De planeten in ons zonnestelsel zijn gedurende duizenden jaren nog nooit tegen Gods wetten in opstand gekomen. Waarom? Omdat zij geen keuzevrijheid hebben. Maar de planeten kunnen ook geen kinderen van God worden. Om een kind van God te kunnen worden, moet iemand geschapen zijn met een vrije wil om volkomen vrij te kunnen kiezen wat hij wil.

Maar het gevaar van keuzevrijheid is dat je die kunt gebruiken om jezelf te behagen en om ongehoorzaam te zijn aan Gods geboden. Toch was God bereid om dat risico te nemen, want hij wilde gehoorzame kinderen. En dat is waar ook Satan een rol heeft in het vervullen van Gods doel.

Alle chaos, verwarring, ziekten en kwaad in de wereld zijn een direct gevolg van de ongehoorzaamheid van de mens aan God en het luisteren naar de duivel in de hof van Eden.

We zouden nu deze vraag kunnen stellen: "Als Satan de hoofdoorzaak is van alle problemen in de wereld, waarom vernietigt God Satan dan niet?"

Welnu, ik hoop dat we op zijn minst geloven dat Gods wijsheid groter is dan die van ons. Onze wijsheid is als een klein kopje water, terwijl Gods wijsheid als een oceaan is. We kunnen er zeker van zijn dat er een goede reden voor moet zijn, dat God de Satan toegelaten heeft te blijven bestaan en actief te zijn op aarde.

Inderdaad bereikt God een aantal dingen door Satans activiteiten. En daarom heeft Hij het toegelaten dat Satan nog bestaat.


Eén reden waarom God Satan heeft toegelaten om zoveel kwaad, schade en lijden te veroorzaken op de aarde, is zodat de mensen zich daardoor tot God keren. Besef je dat bijna niemand aan God zou denken als het leven op deze aarde heel comfortabel zou zijn, zonder ziekte, lijden, armoede of ellende?

Alles wat God toelaat heeft een doel. We lezen in het Oude Testament dat de Israëlieten in de woestijn plotseling gebeten werden door giftige slangen, toen ze God vergaten. Onmiddellijk keerden ze zich tot God. En God genas hen. Was het geen goede zaak dat die giftige slangen daar waren om die mensen weer tot God te keren?

Ik hoorde een verhaal van een zakenman, die voorheen dichtbij God geleefd had. Maar naarmate zijn bedrijf welvarender werd, dwaalde hij zelf steeds verder af van God. De ouderlingen van zijn kerk spraken hem daar herhaaldelijk op aan en probeerden hem terug te laten keren naar de Heere. Maar hij was te druk met zijn bedrijf. Op een dag beet een giftige slang de jongste van zijn drie zoons en het kind werd ernstig ziek. Zelfs de doktoren gaven alle hoop op. Op dat moment was de vader werkelijk bezorgd en hij liet één van de ouderlingen van de gemeente komen om voor het kind te bidden. De ouderling was een wijs man. Hij kwam en bad als volgt: "Heere, dank U dat u deze slang heeft gestuurd om dit kind te bijten - want ik kon dit gezin er nooit toe krijgen om ook maar over U na te denken. Maar wat ik in zes jaar niet voor elkaar kreeg, dat heeft deze slang in een moment klaargespeeld! Nu dat ze hun les geleerd hebben, Heere, genees het kind. En sta toch toe dat ze nooit weer slangen nodig hebben om hen aan u te herinneren."

Er zijn mensen die niet aan God denken totdat ze op een dag plotseling naar het ziekenhuis moeten, omdat ze kanker hebben. Plotseling beginnen ze dan na te denken over God en keren ze tot Christus en worden opnieuw geboren. Ongeneeslijke ziekten, kwalen, armoede en veel andere kwade dingen in deze wereld, zijn door God gebruikt om mensen af te keren van hun zonden om een eeuwig thuis in de hemel te hebben. Zo gebruikt God precies die dingen die Satan doet, om mensen uit zijn klauwen te redden en hen voor de eeuwigheid te behouden. Zo wordt Satan door God keer op keer voor gek gezet.

God gebruikt Satan ook om ons, gelovigen, te zuiveren.

Denk aan het voorbeeld van vuur. Wij weten dat in de wereldgeschiedenis miljoenen mensen zijn gestorven door branden en verbranding. Toch is er nog niemand gestopt met het gebruiken van vuur. Want door vuur kan voedsel gekookt worden en kunnen auto's, vliegtuigen en machines werken. Vuur wordt ook gebruikt om goud te zuiveren. Dit kan op geen andere manier gezuiverd worden. Dus vuur kan voor hele nuttige dingen ingezet worden. Of denk aan elektriciteit. Miljoenen mensen zijn omgekomen door elektrocutie. Elektriciteit is absoluut erg gevaarlijk. Toch weten we allemaal dat het ook voor hele nuttige doeleinden gebruikt kan worden.

Adam en Eva waren onschuldig toen ze geschapen werden. Ze moesten een keuze maken, als ze heilig wilden zijn. En om die keuze te maken moesten ze verzocht worden, zodat zij het kwaad zouden kunnen weigeren en in plaats daarvan voor God


zouden kunnen kiezen. En daarom stond God het toe dat Satan binnenkwam in de hof van Eden en hen verzocht.

Denk je dat het moeilijk zou zijn geweest voor God om te voorkomen dat Satan binnenkwam in die tuin? Helemaal niet. Maar zonder verzoeking zou Adam niet heilig kunnen worden. Hij zou voor altijd alleen maar onschuldig zijn gebleven.

Er zit veel verschil tussen onschuld en heiligheid. Onschuld is wat je ziet in een baby. Als je wilt weten hoe Adam was toen hij geschapen werd, kijk dan naar een baby - onschuldig en onwetend met betrekking tot goed en kwaad. Een kleine baby mag dan wel onschuldig zijn, maar de baby is niet heilig, niet volmaakt. Om volmaakt te worden moet de baby opgroeien en keuzes maken om het kwade te weigeren en voor God te kiezen.

Wanneer we weigeren toe te geven aan verleidingen in onze gedachten, ontwikkelen we karakter. Je bent vandaag wat je bent door de keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt in jouw leven.

Als andere mensen om jou heen beter zijn dan jij, dan komt dat doordat zij betere keuzes hebben gemaakt in hun leven dan de keuzes die jij hebt gemaakt. We maken allemaal elke dag keuzes - en die keuzes bepalen uiteindelijk wat we zullen zijn.

Eva maakte een keuze in de tuin. Door haar keuze zei ze eigenlijk: "Ik wil liever mijn lichamelijke verlangens bevredigen en aannemen wat Satan mij aanbiedt, dan dat ik gebonden ben door de beperkingen die Gods geboden mij hebben opgelegd. Ik wil vrij zijn."

Maar werd ze vrij? Nee. Ze werd een slaaf van Satan. Alleen gehoorzaamheid aan Gods geboden kan ons werkelijk vrij maken.

Adam en Eva maakten een hele belangrijke keuze die dag in Eden, die levenslange consequenties had voor zowel henzelf als hun kinderen. Alle keuzes produceren consequenties - soms helaas ook consequenties die invloed hebben op je kinderen. In het geval van Adam werden hij en zijn vrouw weggezonden uit Gods aanwezigheid voor de rest van hun leven.

Dus beeld je nooit in dat die kleine keuzes die je maakt onbelangrijk zijn of dat je nooit in de toekomst zult oogsten wat je vandaag zaait. God zal toelaten dat je getest en verzocht wordt. En met dat doel staat Hij toe dat Satan vrij en actief is.

Laat me je een voorbeeld tonen uit het Oude Testament, in het boek Job. In Job hoofdstuk 1 lezen we over een gesprek tussen God en Satan dat plaatsvindt in de hemel. En van de ervaring van Job kunnen we iets leren over Satans werk.

In Job 1:6 lezen wij dat op een dag de zonen van God (engelen) kwamen om zich op te stellen voor de Heere. Satan kwam ook onder hen. God vroeg hem waar hij vandaan kwam.

Luister naar het antwoord van Satan. Hij zei dat hij verschillende plaatsen op aarde bezocht had. Wist je dat Satan op dit moment actief is in deze wereld?


Veel mensen hebben het idee dat Satan in de hel leeft. Als dat waar was, dan zou hij ons hier op aarde onmogelijk lastig kunnen vallen. Maar Satan woont niet in de hel.

De Bijbel leert ons dat er drie hemels zijn. De eerste hemel is wat wij de ruimte noemen. De derde hemel is de rechtstreekse tegenwoordigheid van God (2 Korinthe 12:2). Toen Satan uit de rechtstreekse tegenwoordigheid van God geworpen werd, werd hij naar beneden geworpen naar de tweede hemel (Efeze 6:12) en niet naar de hel. En vanuit de tweede hemel heeft hij de vrijheid om op ieder moment naar de aarde te komen. Daarom kon hij binnenkomen in de hof van Eden. En daarom kunnen hij en zijn demonen ook vandaag de dag naar de aarde komen.

De Bijbel zegt dat Satan rond gaat als een brullende leeuw, op zoek naar mensen die hij kan verslinden. Hij probeert altijd jonge mensen te verleiden om de verkeerde keuzes te maken. Hij wil in hun levens binnenkomen, zodat hij hen kan beroven van hun zuiverheid, eerlijkheid en integriteit, en zo hun karakter kan vernietigen en hen uiteindelijk met zich mee kan nemen naar de eeuwige verdoemenis.

Daarom gaat Satan rond over de aarde.

En je mag er zeker van zijn dat Satan iedereen observeert. Hij heeft jou geobserveerd vanaf je kindertijd en heeft soms geprobeerd om jou te verleiden om het kwade te doen en om de verkeerde keuzes te maken, zodat hij je zou kunnen vernietigen. Hij was degene die in je oren fluisterde om af te kijken bij de proefwerken, om bitterheid te koesteren tegen anderen, om leugens te vertellen tegen je ouders en leerkrachten, om andermans bezittingen te stelen, om vunzige boeken te lezen, enzovoort.

Toen zei God tegen Satan: "Heb je ook mijn knecht Job gezien? Er is niemand op de aarde zoals hij - een onschuldige en oprechte man". Natuurlijk wist Satan alles over Job. Sterker nog, Job stond bovenaan in Satans lijst met doelwitten. En dus antwoordde Satan: "Is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt U niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt en hem beschermd en in elk opzicht gezegend. Daarom dient hij U." (Job 1:8-10).

Wij kunnen hier een geweldige les leren: God maakt een beschutting rondom Zijn kinderen - een drievoudige beschutting, rondom hun lichamen, hun families en hun bezittingen.

Het is een gezegend voorrecht dat wij hebben als kinderen van God, om zo'n drievoudige beschutting van goddelijke bescherming om ons heen te hebben. In Spreuken 18:10 wordt ons verteld dat de Naam van de Heere een sterke toren is, waar de rechtvaardige naartoe kan vluchten en veilig is. Er is grote veiligheid in de Naam van Jezus. Satan vreest geen enkele andere naam dan de Naam van Jezus Christus, die hem verslagen heeft op Golgotha. Wanneer ons leven overgegeven is aan Christus, kunnen we de Naam van Jezus Christus gebruiken om Satan te weerstaan. De Bijbel zegt: "Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten."


We lezen verder in het boek Job dat God het Satan toestond om Job, zijn familie en zijn bezit aan te vallen. Met andere woorden: God opende iedere beschutting rondom Job langzaam en geleidelijk, om toe te laten dat Satan Job zou testen. Waarom deed God dat? Zodat Job "gelouterd kon worden als goud" (Job 23:10). Aan het eind van de testperiode lezen we dat Job een nederiger en meer godvruchtige man was geworden. Hij was gereinigd van alle eigengerechtigheid.

Daarom staat God ook toe dat wij getest worden. Zodat wij zuiverder, nederiger, meer godsvruchtig, liefdevoller, vriendelijker, meer meelevend, minder eigengerechtig en meer zoals Jezus Zelf uit die tests komen. En dus zien we dat Satan een heel nuttig doel dient in het heiligingsproces van Gods kinderen.

Dit alles leert ons minimaal twee dingen:

Allereerst, dat Satan nooit enig kind van God - noch het lichaam, de familie of de bezittingen - kan aanraken zonder Gods toestemming.

Ten tweede, dat wanneer het Satan toegestaan wordt om ons op wat voor manier dan ook aan te tasten of pijn te doen, dat dit altijd het doel heeft dat wij in onze levens meer worden zoals Christus, vrijer zullen worden van de tijdelijke dingen van de aarde en meer hemelsgezind zullen worden.

Is het geen grote troost om te weten dat onze Hemelse Vader zelfs de totale controle heeft over alles wat Satan probeert te doen?

Ik wil jullie, jonge mensen, zeggen dat als je jouw leven volkomen aan God geeft, dat ook jij die drievoudige beschutting altijd om je lichaam, je familie en je bezittingen zult hebben. Satan zal niet in staat zijn om door die beschutting te breken zonder Gods toestemming. En wanneer God aan Satan toestemming geeft om er doorheen te gaan, dan zal dat voor jouw eigen welzijn zijn.

Dus we zien dat de Bijbel ons duidelijk onderwijs geeft met betrekking tot Satan en zijn werk - niet om ons bang te maken, maar om ons ertoe in staat te stellen Gods doel te zien, waartoe Hij heeft toegestaan dat Satan nog bestaat.

Hoofdstuk 5
De methoden van Satan

Wanneer jij, als jong persoon, niet weet hoe je Satan kunt weerstaan in jouw leven, dan kan dat niet alleen jouw leven op aarde verwoesten, maar het kan ook invloed hebben op je eeuwige lot. Satan zal niet wachten totdat jij opgegroeid bent, voordat hij begint om jou aan te vallen. Hij zal daar nu al mee beginnen. En dus moet je iets afweten van zijn methoden.

Helaas komt het beeld dat de meeste mensen van de duivel hebben meer vanuit reclame van de televisie, dan vanuit het onderwijs van Gods Woord. En daarom zien zij Satan als een ongevaarlijke grappenmaker met hoornen, klauwen en een gevorkte, groene staart. Maar we lezen in de bijbel dat Satan helemaal niet zo'n afschuwelijk uiterlijk heeft. Satan is een geest en hij is geen dwaas, dat hij op zo'n manier zou verschijnen dat mensen voor hem weg zouden rennen. Hoe zou hij hen dan kunnen misleiden?

Satan is meer als een vertrouwensbedrieger, die eerst je vertrouwen wint en je vervolgens oplicht. De Bijbel zegt dat Satan komt als een engel van het licht - als iemand die aantrekkelijk is. En doordat hij komt als een "engel van het licht" wordt hij de "misleider van de hele wereld" genoemd (Openbaring 12:9).

Laat me je een voorbeeld geven: karate. De meeste mensen zien dat gewoon als een vechtsport, een methode van zelfverdediging. Maar dat is slechts een deel van de waarheid. Net zoals bij yoga, dat alleen een lichamelijk oefening lijkt te zijn, maar dat eigenlijk mensen leert om de zon te aanbidden, zitten er op dezelfde manier demonische machten achter karate. Er zijn demonen van karate en ik ben ze tegengekomen in demonisch bezeten mensen, maar ze zullen zichzelf presenteren als onschuldige boodschappers van goede dingen als zelfverdediging.

Satan kwam op een heel charmante en aantrekkelijke manier tot Eva in de hof van Eden. Als hij afstotelijk zou zijn geweest, dan zou Eva van hem weggerend zijn.

Merk op dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament beginnen met een beschrijving van hoe Satan mensen verzoekt - het Oude Testament met de verzoeking van Adam en Eva (Genesis 3), en het Nieuwe Testament met de verzoeking van Jezus (Mattheüs 4). Dat laat zien hoeveel belang de Bijbel hecht aan het kennen van de methoden van onze vijand.

Als we het voorbeeld van Adam en Eva volgen in de manier waarop zij met Satan omgingen, dan zullen we zeker vallen. Maar als we Jezus' voorbeeld volgen in de manier waarop Hij omging met Satan, dan zullen we overwinnen.

Onmiddellijk nadat Jezus gedoopt was in water en gezalfd met de Heilige Geest, zelfs voordat hij begon met zijn publieke bediening, lezen we als eerst dat Hij door de Heilige Geest in de woestijn geleid werd om verzocht te worden door de duivel (Lukas 4:1).

Het is werkelijk verbazingwekkend om voor te stellen dat de Heilige Geest Jezus zou leiden naar een ontmoeting met de duivel. Je zou denken dat de Heilige Geest


mensen alleen leidt naar bergtoppen om visioenen en openbaringen van God en de hemel te krijgen!!! Ja, Hij leidt ons naar zulke plaatsen. Maar Hij leidt ons ook naar plaatsen waar wij verzocht kunnen worden door Satan.

Ik hoop dat je beseft dat de Heilige Geest ons nooit zal leiden naar plaatsen die schadelijk zijn voor ons. En dus kunnen wij uit die ene Bijbelvers opmaken, dat verzoekingen wel nuttig moeten zijn voor ons. Anders zou de Heilige Geest Jezus niet geleid hebben naar de verzoeking van Satan. En dan zou Hij ook ons niet leiden naar de verzoeking van Satan. God verzoekt zelf niemand. Maar Hij staat wel toe dat wij verzocht worden door Satan.

Merk ook het tijdstip van Satans verzoekingen op:

Hij kwam tot Jezus, net nadat Jezus 40 dagen en nachten gevast had, toen hij hongerig was. Wanneer wij lichamelijk zwak zijn of wanneer we geconfronteerd worden met een bepaalde mentale of emotionele druk in ons leven, dan probeert de Satan ons aan te vallen.

Ten tweede merken we op dat Satan tot Jezus kwam, net nadat Hij gezalfd was met de Heilige Geest en de stem van goedkeuring uit de Hemel had gehoord. Kort nadat wij een tijd van geweldige zegen van God hebben ontvangen, komt Satan tot ons.

Laten we dus waakzaam zijn met betrekking tot Satans tactieken. Nadat God ons geweldig heeft gezegend, komt Satan en probeert Satan ervoor te zorgen dat wij verwaand worden. Of als wij gezakt zijn voor een toets of ziek zijn of lichamelijk uitgeput, dan komt hij en probeert hij ons te ontmoedigen om ons tot zonde te leiden.

Gods Woord is ons al van tevoren gegeven, zodat het mogelijk is voor ons om de "plannen en listen van Satan" te kennen. Gods Woord toont ons hoe de Satan nadert, op welke momenten hij meestal komt, welke verleidingen hij aanbiedt, hoe anderen door hem misleid zijn en hoe Jezus overwon.

Wat zijn de benaderingswijzen van Satan?

Allereerst zien we dat hij Jezus verzocht door Zijn lichamelijke verlangens. Satan deed een voorstel aan Jezus: "Als je de Zoon van God bent, beveel dan deze stenen dat zij in brood veranderen".

Op die wijze komt Satan ook tot ons. Hij verzoekt ons om onze RECHTMATIGE lichamelijke verlangens te bevredigen op ONRECHTMATIGE manieren. Maar Jezus was op Zijn hoede en antwoordde: "Er staat geschreven…"

Toen Satan duizenden jaren eerder tot Eva was gekomen, trok hij Gods Woord in twijfel door te zeggen: "Heeft God gezegd…?"

Weet je dat er maar één boek is in de hele wereld dat Satan met zijn hele hart haat? Dat is Gods Woord, de Bijbel. En waarom haat hij het? Omdat het laat zien hoe hij Satan werd, het stelt al zijn listen ten toon, en het allerbelangrijkste, het vertelt ons alles over zijn nederlaag aan het kruis van Golgotha en zijn uiteindelijke veroordeling wanneer Christus terug komt naar de aarde.


Daarom haat Satan de Bijbel en probeert hij altijd zijn best te doen om te voorkómen dat mensen hem lezen. Hij wil liever dat je een roman of een stripboek leest dan de Bijbel, omdat Satan weet dat die romans en stripboeken je niet zullen helpen om hem te overwinnen, maar de Bijbel wel.

Toen Jezus naar de aarde kwam, kwam hij als een mens zoals wij en werd hij in alles verzocht op precies dezelfde wijze als wij (Hebreeën 2:17; 4:15). Waarom? Zodat hij een voorbeeld voor ons zou kunnen zijn. Zodat hij tegen ons zou kunnen zeggen: "Volg Mij. Volg Mijn voorbeeld."

En wat is hier het voorbeeld dat wij kunnen volgen? Dat is om alléén Gods Woord te citeren tot Satan wanneer wij verzocht worden. Jezus besprak zaken niet met Satan, zoals Eva dat deed. Hij beredeneerde niet of Hij voedsel nodig had voor Zijn lichaam, of voedsel goed was, of voedsel noodzakelijk was, enzovoort. Hij hield zich slechts bezig met wat God had gezegd in Zijn Woord. En mijn lieve vrienden, ik wil jullie zeggen dat als jij je leven slechts leeft vanuit dit ene principe: "Wat heeft God gezegd in Zijn Woord? Dat alleen is mijn uiteindelijke gezag", dan zul je Satan altijd overwinnen, net zoals Jezus hem overwon. Jezus antwoordde op alle drie de verzoekingen waarmee Satan tot Hem kwam, door Gods Woord te citeren als antwoord.

En daarin zien we het contrast tussen Eva en Jezus. Jezus' houding was: "Gods Woord voor mijn ziel is veel belangrijker dan enig voedsel voor mijn lichaam." Of met andere woorden: "De behoefte aan voedsel is niet zo belangrijk als de behoefte om het Woord van God te lezen, te begrijpen en te gehoorzamen." Dat is de betekenis van het feit dat Jezus die vers uit het Oude Testament citeerde: "De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt."

Hebben jullie dat begrepen, mijn jonge vrienden? Het eerste principe waardoor we Satan kunnen overwinnen is door te erkennen dat Gods Woord belangrijker voor ons is dan het bevredigen van al onze lichamelijke behoeften - of het nu gaat om honger naar voedsel of seks of wat dan ook. Als je die houding niet vanaf het begin aanneemt, dan zul je daarna zeker misleid worden.

Je kunt er zeker van zijn dat de duivel je zal vertellen dat het belangrijker is om je voedsel te eten, dan om Gods Woord elke dag te lezen. En er zijn veel Christenen die de duivel geloven. Het bewijs dat zij geloven wat de Satan zegt, wordt gezien in het feit dat ze nooit vergeten of de tijd niet hebben om voedsel te eten (zelfs drie of meer keren per dag), maar vaak vergeten of te weinig tijd hebben om Gods Woord te overdenken.

Wie heeft dit werk gedaan om gelovigen te misleiden en hen zodoende zwak te maken? Ongetwijfeld Satan zelf. Wat een voorbeeld hebben wij in Jezus, Die zelfs na

40 dagen vasten nog steeds meende dat het belangrijker voor Hem was om te luisteren naar een woord van God, dan om Zijn lichamelijke behoeften te bevredigen.

Het zijn degenen die de voornaamste plaats in hun levens geven aan het Woord van God, die een voortdurend overwinningsleven leven. De apostel Johannes zei tegen de jonge mensen: "Omdat Gods Woord in jullie blijft, zijn jullie sterk en hebben jullie


de boze overwonnen." (1 Johannes 2:14). Het is onmogelijk om Satan op een andere manier te overwinnen. Ik wil jullie allemaal bemoedigen om iedere dag van je leven de Schrift te lezen en te overpeinzen.

Laten we nu kijken naar de tweede verzoeking.

Daarbij probeerde Satan Jezus te verleiden om van de top van de tempel af te springen en om Gods belofte van bescherming op te eisen. Het was een verleiding om iets spectaculairs te doen en zodoende bewonderd te worden door de menigten beneden in de binnenhof, die zouden zien dat Jezus zonder verwondingen in hun midden neer was gedaald. Maar wat Satan voorstelde aan Jezus was eigenlijk een tactische zet om Hem zelfmoord te doen plegen.

Satan zal je vaak proberen te verleiden om iets spectaculairs te doen, zodat je toejuiching van anderen krijgt of om te pronken dat je een geweldig iemand bent. Merk op dat Satan zelfs uit de Schrift citeerde tot Jezus: "De engelen zullen voor je zorgen."

Onthoud dat Satan zelfs de Schrift onjuist kan aanhalen, wanneer hij jou daarmee op een dwaalspoor kan zetten. En als jij onwetend bent ten aanzien van wat de Schrift écht onderwijst, dan zal hij je misleiden.

"Doe iets spectaculairs in de Naam van Christus", suggereert Satan. Het Christendom heeft vaak een slechte naam gekregen door de domme dingen die veel gelovigen hebben gedaan, terwijl ze de Schrift citeerden en God verzochten.

Er zijn bijvoorbeeld gelovigen die geen enkel medicijn nemen als ze ziek zijn. Ze hebben geen enkel Schriftgedeelte om hun "geloof" op te baseren. Maar zij stellen zich voor dat ze op God "vertrouwen". Dat is precies hetzelfde als van de tempel af springen en verwachten dat de engelen voor bovennatuurlijke bescherming zullen zorgen. Uiteindelijk sterven ze aan hun ziekte - en de Naam van Jezus Christus wordt onteerd onder de heidenen, die het idee krijgen dat het Christendom een religie is van dom fanatisme. En de Satan leunt achterover en lacht, omdat hij er weer in geslaagd is om een gelovige tot zelfmoord te lokken. Niet door gif in te nemen, maar door te weigeren om de giffen in zijn lichaam te bestrijden met medicijnen, die God daarvoor geschapen heeft. Menig kind van God is op die manier door Satan zijn dood ingelokt, hoewel hij/zij nuttig had kunnen zijn voor God en voor het werk van Zijn koninkrijk op aarde.

De duivel verleidt mensen altijd om iets dwaas te doen, iets dat tegenovergesteld is aan de geest en het onderwijs van Gods Woord, en iets spectaculairs. Het is door nederigheid - door ons nederig te onderwerpen aan God, en niet door op één of andere manier enige eer voor onszelf te zoeken, dat we Satan kunnen overwinnen.

Toen Satan een Schriftgedeelte citeerde tot Jezus, citeerde Jezus als antwoord een ander Schriftgedeelte tot Satan. Hij zei: "Er staat ook geschreven: U zult de Heere uw God niet verzoeken". We mogen God niet verzoeken door dwaze, domme en onnodige dingen te doen en dan te verwachten dat God ons zal beschermen voor de gevolgen van die dwaasheid!


En nu, tenslotte, de derde verzoeking.

Nu kwam Satan eindelijk tot wat hij altijd al verlangde - aanbidding. Hij zei tegen Jezus: "Als je voor mij buigt en mij aanbidt, zal ik je alle heerlijkheid van deze wereld geven."

De heerlijkheid van deze wereld is een enorme verleiding voor ons allemaal - geld, populariteit, eer, positie, macht, enzovoort. En de duivel vraagt: "Welke van deze dingen wil je graag hebben? Zeg het me, en ik zal het je geven. Buig alleen een klein beetje voor mij, en dan zal ik het je allemaal geven."

Hij zal zeggen: "Wil je slagen voor je examen? Wil je de hoogste cijfers halen van je klas? Ik zal het je geven. Je hoeft alleen maar voor mij te buigen - geef wat smeergeld en zorg dat je de vragen van die toets vooraf in handen krijgt; geef het smeergeld aan de examinator en zorg dat je wat meer punten krijgt; spiek tijdens je toets…, enzovoort."

Dit zijn manieren waarop velen tegenwoordig buigen voor Satan.

Is het belangrijk voor jullie, jonge mensen, om van de listen van de duivel af te weten? Zeker. Jullie moeten weten dat wanneer je vals speelt tijdens een toets, je eigenlijk buigt voor Satan in je gedachten en zegt: "Ik zal jouw bevelen gehoorzamen, Satan. Ik zal een klein stukje papier met notities in mijn zak stoppen en meenemen naar het examenlokaal."

Er zijn tegenwoordig nog veel meer vindingrijke manieren om vals te spelen, die jonge mensen hebben ontdekt - want Satan is heel slim en hij biedt al zijn listen aan om degenen die vals willen spelen te helpen.

Als Satan de heerlijkheid van deze wereld aanbood aan Jezus, denk je dat hij dan ook niet jou die heerlijkheid zal aanbieden? En als je ouder wordt zul je ondervinden, dat Satan je nog veel meer geweldige dingen kan aanbieden. Er zijn mensen die valse verklaringen ondertekenen, onrechtvaardigheid beoefenen in financiële zaken en deelnemen aan oneerlijke activiteiten - en dat allemaal om wat meer geld te hebben, wat meer populariteit, of een hogere positie in deze wereld.

De duivel zegt mensen continu: "Vertel me wat je wilt. Ik zal het je geven." Jezus had maar één antwoord op zo'n verzoeking. Hij zei: "Ga weg Satan. Er staat geschreven: U zult de Heere uw God alleen aanbidden en Hem alleen dienen."

Wat is het geweldig dat we Gods Woord hebben om ons te waarschuwen voor al deze plannen van Satan. Wat zijn jullie gezegend, jonge mensen, dat jullie dit alles al op deze jonge leeftijd kunnen leren!

Wanneer je in verleiding gebracht wordt om iets van deze wereld te krijgen en je beseft dat je jouw karakter moet opgeven om eraan te komen, wat ga je dan doen? Onthoudt wat Jezus zei tegen Satan, volg Jezus voorbeeld en zeg Satan hetzelfde.

Wanneer Satan jou in verleiding brengt met de woorden: "Je hoeft niet rechtvaardig te zijn, je hoeft hierin niet de waarheid te spreken. Vertel gewoon een klein leugentje, dan kun je iets verwerven in deze wereld", wees dan moedig om hem als volgt te


antwoorden: "Ga weg Satan, ik zal niet naar jou luisteren. Er staat geschreven dat ik alleen voor God mag buigen en alleen Hem mag aanbidden. Ik zal Jezus volgen."

Vanaf het moment dat hij geschapen was, wilde Satan altijd dat anderen hem zouden aanbidden. Daarom wilde hij zijn zoals God - omdat hij wist dat alleen God aanbeden kan worden. Hij wilde dat andere engelen hem zouden aanbidden. Hij wilde dat het ras van Adam hem zou aanbidden. En, wonderbaarlijk genoeg, wilde hij dat zelfs Jezus hem zou aanbidden!!!

In het geval van Jezus slaagde hij daar niet in. Maar bij veel andere mensen tegenwoordig in de wereld - feitelijk de meesten - slaagt hij er wel in en zelfs bij vele, vele gelovigen, die compromissen sluiten met hun overtuigingen om een of ander aards voordeel te verkrijgen voor zichzelf.

Er zijn vandaag miljoenen die voor Satan buigen. Ze realiseren zich niet dat wanneer zij zich overgeven aan zonde, of ingaan tegen hun geweten, dat ze eigenlijk buigen voor Satan. En waarom doen ze dat? Om iets van de heerlijkheid van deze wereld te verkrijgen.

Wanneer je naar succes, populariteit of macht zoekt - misschien succes bij een toets, of populariteit op school, of een positie in deze wereld - dan komt Satan tot je en zegt: "Ik zal het je geven. Doe dit. Doe dat. Ga en zeg dit. Ga en doe dat…" En je weet heel goed dat alles wat hij voorstelt, verkeerd is. Maar desondanks doe je het, en zo buig je de knie voor Satan. Denk je dat je jezelf nog steeds een christen kunt noemen als je zulke dingen doet? Zeker niet. Niemand die de knie buigt voor Satan is een christen.

Wat moeten we dan doen, als we in voorgaande jaren de knie op die manier voor Satan gebogen hebben? Dan moeten we ons bekeren van al die gelegenheden waarbij we dat gedaan hebben, teruggeven wat we door bedrog of op onrechtmatige manier verkregen hebben, en Jezus vragen om ons te vergeven en te reinigen. Laten we dat zonder uitstel doen en zo voorkomen dat Satan nog langer macht heeft over ons leven.

Hoofdstuk 6
De nederlaag van Satan

Ik wil nu iets met jullie delen over de nederlaag van Satan.

De grootste strijd die ooit plaatsvond op deze aarde staat niet beschreven in enig geschiedenisboek van deze wereld. Het was op Golgotha, toen Jezus door Zijn dood Satan, de prins van deze wereld, versloeg.

Eén vers die je nooit mag vergeten in je hele leven is Hebreeën 2:14-15. Ik weet zeker dat Satan liever niet wil dat je deze vers kent. Niemand hoort graag over zijn eigen nederlaag of falen, en Satan is geen uitzondering. Dit is de vers:

" Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij (Jezus) eveneens daaraan deel gehad om door de dood (Zijn dood aan het kruis op Golgotha) hem die de macht over de dood had - dat is de duivel - teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. "

Toen Jezus stierf maakte Hij de duivel krachteloos. Waarvoor? Zodat wij voor altijd vrij zouden zijn van Satan en van de slavernij aan angst, die hij ons opgelegd had voor ons hele leven. Er zijn vele soorten angsten die mensen in de wereld hebben - angst voor ziekte, angst voor armoede, faalangst, angst voor mensen, angst voor de toekomst, enzovoort. Maar de grootste angst is de angst voor de dood. Iedere andere angst is inferieur aan angst voor de dood.

De angst voor de dood is verbonden met de angst voor wat zal gebeuren na de dood. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat degenen die in zonde leven uiteindelijk naar de hel zullen gaan - de plaats die God heeft gereserveerd voor degenen die zich niet bekeren. Ook de duivel zal de eeuwigheid doorbrengen in de poel van vuur, samen met degenen die hij misleid heeft en tot zonde heeft geleid op deze aarde.

Jezus kwam naar de aarde om ons te redden van die eeuwige hel, door de straf voor onze zonden op zich te nemen. Ook vernietigde Hij Satans macht over ons, zodat hij ons nooit meer schade kan toebrengen.

Ik wil dat jullie allemaal deze ene waarheid voor de rest van jullie levens onthouden: GOD ZAL ALTIJD AAN JULLIE KANT STAAN TEGEN SATAN.

Dat is een heerlijke waarheid, die mij zoveel bemoediging, vertroosting en overwinning heeft gegeven, dat ik zou wensen dat ik overal naartoe zou kunnen gaan om iedere gelovige erover te vertellen.

De Bijbel zegt: " Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. " (Jakobus 4:7) De Naam van Jezus is de Naam waarvoor Satan altijd zal wegvluchten.

Het beeld dat de meeste christenen hebben, is dat van Satan die hen achtervolgt en dat zij wegrennen voor hun leven. Maar dat is precies het tegenovergestelde van wat de Bijbel onderwijst.


Wat denk jij? Was Satan bang voor Jezus of niet? We weten allemaal dat Satan bang was om voor onze Redder te staan. Jezus is het Licht van de wereld, en de prins van de duisternis moest verdwijnen van voor Zijn aangezicht.

Jezus vertelde Zijn discipelen over hoe Hij de val van Satan uit de hemel had gezien. Daarbij zei Jezus ook dat Satans val " als bliksem" (Lukas 10:18) geweest was, toen God hem uitwierp. Toen Jezus Satan in de woestijn zei: "Ga weg, Satan", verdween hij vanuit de aanwezigheid van Jezus met de snelheid van het licht. En als wij vandaag de dag Satan weerstaan in de Naam van Jezus, zal hij ook van ons wegvluchten met de snelheid van het licht. De duisternis vlucht weg van het licht.

Satan is bang voor de Naam van Jezus. Hij is bang om eraan herinnerd te worden dat Jezus Heere is. Demonisch bezeten mensen zullen niet belijden dat Jezus Christus de Heere is, noch zullen ze toegeven dat Satan verslagen is aan het kruis.

Er is macht in de Naam van Jezus Christus om iedere demon uit te werpen en om iedere duivel van je weg te doen vluchten - met de snelheid van de bliksem. Vergeet dat nooit.

Ik wil jullie zeggen, jonge mensen, dat wanneer je op enig moment in je leven in moeilijkheden bent, of met een onoverkoombaar probleem geconfronteerd wordt, wanneer je oog in oog staat met iets waarvoor er geen menselijk antwoord lijkt te zijn, roep dan de Naam van de Heere Jezus aan. Zeg tot Hem: "Heer Jezus, U staat aan mijn kant tegen de duivel. Help me nu." En richt je dan tot Satan en zeg hem: "In Jezus Naam weersta ik je, Satan". Ik wil je zeggen dat Satan onmiddellijk van je zal wegvluchten, want Jezus versloeg hem aan het kruis. Satan is machteloos tegen jou, wanneer jij wandelt in het licht van God en hem weerstaat in Jezus' Naam.

Satan wil overduidelijk niet dat jij weet van zijn nederlaag en daarom heeft hij al zo lang verhinderd dat jij deze dingen zou horen. Daarom heeft hij de meeste predikanten er ook van weerhouden om over zijn nederlaag te prediken.

Ik wil dat jullie dit allemaal duidelijk weten, dat Satan voor eens en voor altijd verslagen is door de Heere Jezus Christus aan het kruis. Je hoeft nooit meer bang te zijn voor Satan. Hij kan jou niet lastig vallen. Hij kan jou niet schaden. Hij kan je wel verzoeken. Hij kan je wel aanvallen. Maar de genade van God in Christus zal jou altijd de overwinning geven over hem, indien je jezelf vernedert, je onderwerpt aan God en altijd in Zijn licht wandelt. Er is een geweldige kracht in het licht. Satan, de prins van de duisternis, kan nooit binnengaan in het domein van het licht. Als Satan macht heeft over veel gelovigen, dan is dat omdat ze in de duisternis wandelen, leven met een of andere verborgen zonde, anderen niet vergeven, jaloers zijn op iemand of bepaalde egoïstische ambities najagen in hun leven, enzovoort. Dan krijgt Satan macht over hen. Anders kan hij hen niet aanraken.

Je moet nooit bijgelovig zijn zoals de mensen in deze wereld. Mensen zijn bang om bepaalde dingen te doen op bepaalde dagen - bijvoorbeeld op vrijdag de 13e. Sommige mensen zijn bang wanneer ze een zwarte kat op hun pad zien. Sommigen controleren de stand van de maan om te bepalen wat een slechte tijd is en vermijden dan belangrijke activiteiten.


Waar vinden zulke bijgelovige angsten hun oorsprong? In Satan. Jezus is gekomen om ons vrij te maken van elk van zulke angsten. We hoeven nooit meer bang te zijn voor iets in deze wereld. Alle bijgeloof komt van de duivel.

Ons wordt verteld in het boek Openbaring, dat Jezus op een dag terug zal komen en Satan zal binden in een bodemloze put, en dat Jezus dan voor duizend jaar zal regeren op deze aarde. Na die periode zal Satan voor een korte tijd losgelaten worden om iedereen te laten zien dat hij nog niet veranderd is na zo'n lang gevangenschap. En dan zal het duidelijk worden dat het ras van Adam ook niet veranderd is, zelfs nadat ze de duizendjarige heerschappij van vrede onder de Heere Jezus gezien hebben.

Dan zal God het oordeel doen komen op Satan en hem voor eeuwig in de poel van vuur werpen. En allen die in zonde leefden, die de knie bogen voor Satan en hem gehoorzaamden in plaats van Gods Woord, zullen hem vergezellen in de poel van vuur.

Daarom prediken we dit evangelie van Satans nederlaag. Het is misschien wel de belangrijkste waarheid die gelovigen in deze tijd moeten horen. Maar onthoud dat je geen macht zult hebben over Satan als je niet in zuiverheid wandelt.

En dus wil ik jullie, jonge mensen, dringend aansporen: Sta nooit toe dat de duivel jullie gedachten vervuilt op enige manier. Als je gedachten onrein zijn, dan zul je niet in staat zijn om de Naam van Jezus effectief te gebruiken tegen Satan. De Naam van Jezus is geen magische mantra die herhaalt kan worden om het kwaad af te weren. Nee. Je moet je eerst aan God onderwerpen. Pas dan zal de duivel van je wegvluchten als je hem weerstaat. Maar de duivel zal niet bang zijn voor jou, als je niet ieder gebied van je leven onderwerpt aan God.

Geef je leven dan volkomen aan Christus - op dit moment - en besluit dat je vanaf nu alleen en volledig voor Hem zult leven.

Ik kan je verzekeren dat je over twintig jaar dankbaar zult zijn, dat je gehoorzaam bent geweest aan het onderwijs van Gods Woord, dat je zojuist hebt gehoord. En wanneer je op een dag voor de oordeelstroon van Christus zult staan, en jij komt aan de beurt om voor je leven rekenschap af te leggen aan de Heer, dan zul je nog dankbaarder zijn.

Moge de Heere je helpen om op zo'n manier te leven, dat je geen dingen zult hebben om te betreuren wanneer je aan het einde komt van jouw levensreis. Amen.

Wie oren heeft om te horen, laat hem horen.