HET WARE EN HET VALSE EVANGELIE

Article Body: 
Christenen kunnen algemeen gesproken ingedeeld worden in één van de onderstaande twee groepen: (1)RoomsKatholiek of Protestant - afhankelijk van geboorte (2)Conformist of behorend tot de "vrije" gemeente - afhankelijk van kerkorde (3)Wedergeboren christen of naamchristen - afhankelijk van een ervaring (4)Evangelisch of Vrijzinnig - afhankelijk van de leer (5)Charismatisch of niet-charismatisch - afhankelijk van of men in tongen spreekt (6)Full-time christelijk werker of in een gewone baan werkend - afhankelijk van hun beroep Er zijn nog meer indelingen te maken. Maar geen van deze indelingen raakt de wortel van het probleem waarvoor onze Heere gekomen is om die op te lossen. Velen weten dat "Christus voor onze zonden gestorven is" (1 Cor. 15:3). Maar wat velen niet weten is dat de Bijbel spreekt over het feit dat Christus ook gestorven is "opdat wij niet langer voor onszelf zouden leven maar voor Hem" (2 Cor. 5:15). Een meer Schriftuurlijke indeling van christenen zou de volgende zijn: (1)Zij die voor zichzelf leven vs. Zij die voor Christus leven; of (2)Zij die dingen voor zichzelf zoeken vs. Zij die de dingen van Christus zoeken; of (3)Zij die de aardse dingen eerst zoeken vs. Zij die eerst het Koninkrijk van God zoeken; of (4)Zij die geld liefhebben vs. Zij die God liefhebben. (Jezus heeft gezegd dat het onmogelijk is om beide lief te hebben - Luk. 16:13). Maar ik heb nooit gehoord dat een dergelijke indeling werd gebruikt. Deze indeling is gebaseerd op het innerlijke leven van de christen en zijn persoonlijke wandel met God, terwijl de eerste indeling gebaseerd is op uiterlijke dingen van zijn leven. Toch deelt de hemel christenen in op deze laatste manier. En als dit waar is, is deze indeling de enige die er werkelijk toe doet! Anderen kunnen ons niet indelen. We moeten onszelf indelen - want niemand anders kent onze innerlijke motieven en verlangens. Zelfs onze vrouwen weten niet altijd waarvoor we werkelijk leven. Onze Heere kwam niet in de eerste plaats om mensen een nieuwe leer te brengen, of een kerkorde of om hen in tongen te doen spreken en zelfs niet om hun een ervaring te geven! Hij kwam om ons te "redden van onze zonden". Hij kwam om de bijl aan de wortel van de boom te leggen. En deze wortel van de zonde is: zelfzucht, alles zoeken voor jezelf en je eigen wil doen. Als we de Heere niet toelaten deze "wortel" uit ons leven af te hakken en er uit te halen, zullen we oppervlakkige christenen blijven. Satan kan ons zelfs misleiden en doen denken dat we tot een hogere klasse van christenen behoren vanwege onze leer of een ervaring of onze kerkorde! Het interesseert Satan niet of we de juiste leer, ervaring of kerkorde hebben, zolang we maar voor "onszelf" blijven leven. (Dit is trouwens alleen maar een andere manier van zeggen dat we "in zonde leven"!) Het christendom van vandaag de dag telt talloze christenen die zichzelf zoeken en voor zichzelf leven, maar er niettemin van overtuigd zijn dat God hen als christenen ziet van een hogere orde, alleen op grond van een andere leer, ervaring of kerkorde. Dit toont aan dat het de Satan gelukt is een groot werk te doen in het christendom.

In Johannes 6:38 zegt onze Heere dat Hij vanuit de hemel naar de aarde is gekomen: (1)om Zijn menselijke wil te verloochenen (die Hij ontvangen had toen Hij als Mens naar deze aarde kwam), en (2)om als Mens de wil van Zijn Vader te doen. Hierin is Hij ons voorbeeld geworden. In heel Zijn aardse leven -al die 33 ½ jaar - heeft Jezus Zijn eigen wil verloochend en de wil van de Vader gedaan. En Hij leerde Zijn discipelen duidelijk dat diegene die Zijn discipel wil zijn, dezelfde weg zal moeten gaan. Hij kwam om de wortel van ons zondeprobleem aan te pakken - "onze eigen wil doen" - en ons daarvan te verlossen. Op het gebied van de wetenschap heeft de mens, duizenden jaren lang, de fout gemaakt te denken dat de aarde het centrum was van het heelal. Dat leek zo in de ogen van de mens - omdat het leek alsof de zon, maan en sterren elke 24 uur om de aarde draaiden. De moed van een man als Copernicus was nodig- pas zo'n 450 jaar geleden, om vraagtekens te zetten bij deze algemeen geaccepteerde mening en aan te tonen dat die volslagen onjuist was en de aarde zelfs niet het centrum van het zonnestelsel was, laat staan van het hele universum. De aarde, zo toonde hij aan, was geschapen en had zijn middelpunt in de zon. Zolang de mens uitging van het verkeerde middelpunt, waren zijn wetenschappelijke berekeningen en gevolgtrekkingen onjuist - omdat zijn uitgangspunt van het centrum niet juist was. Maar toen de mens het ware centrum ontdekte bleken de berekeningen en gevolgtrekkingen wel juist te zijn. Zo is het ook met ons wanneer we "zelf-gericht" blijven in plaats van "God-gericht". Ons begrip van de Bijbel en van Gods volmaakte wil (onze berekeningen en gevolgtrekkingen) zal dan onjuist zijn. Maar zoals de mensen meer dan 5000 jaar overtuigd waren dat zij het bij het juiste eind hadden, kunnen ook wij ons verbeelden dat wij het bij het juiste eind hebben! Maar feitelijk zitten we er voor 100% naast. Dit is wat we vandaag de dag zien, zelfs onder vele "goede christenen". Zij hebben vele verschillende interpretaties van dezelfde Bijbel - en toch is iedereen ervan overtuigd dat zijn uitleg alleen de juiste is en alle andere verkeerd. De anderen, zo zeggen ze, zijn "misleid". Hoe komt dat? Omdat ze hun centrum verkeerd hebben. De mens is geschapen om zijn middelpunt in God te hebben en niet in zichzelf. Wanneer christenen hun middelpunt, hun centrum verkeerd hebben liggen, zal hun "evangelie" ook verkeerd zijn. In feite worden er nu slechts twee soorten evangelie gepredikt - één waarin de mens centraal staat en de ander waarin God centraal staat. Het evangelie dat om de mens draait, belooft de mens dat God hem alles zal geven wat hij nodig heeft voor een comfortabel leven hier op aarde en tevens een plaats in de hemel aan het einde van zijn leven. Er wordt hem verteld dat Jezus al zijn zonden vergeeft, al zijn ziekte geneest, hem materieel zegent en voorspoedig maakt, al zijn aardse problemen oplost, enzovoort, enzovoort. Zijn eigen zelf blijft het middelpunt van zijn leven en God draait om hem heen - als zijn dienstknecht - beantwoordt elk gebed en geeft hem alles wat hij wil!! Alles wat hij moet doen is "geloven" en "elke materiële zegen claimen in de naam van Jezus"!! Dit is een vals evangelie omdat "bekering" niet genoemd wordt. Bekering is datgene wat Johannes de Doper, Jezus, Paulus, Petrus en alle andere apostelen in de eerste plaats gepredikt hebben. Bekering wordt vandaag de dag helaas niet meer gepredikt, ook niet in de laatste plaats. Het evangelie dat God centraal stelt daarentegen, roept de mens op om zich te bekeren. Het legt uit dat bekering het volgende betekent: Je afkeren van het eigen zelf als het middelpunt van je leven, van het doen van je eigen wil, van het wandelen op zelf gekozen wegen, van de liefde tot geld, en van de liefde tot de wereld en de dingen

~ 3 ~ die in de wereld zijn ("de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en het pronken met de dingen van het leven" 1 Joh. 2:16) enzovoort, enzovoort ... Je omkeren naar God, Hem liefhebben met het hele hart, Hem het middelpunt en centrum van je leven maken en voortaan Zijn wil doen. Het geloof in de dood van Christus aan het kruis kan iemands zonden alleen vergeven als hij zich bekeerd heeft. Dan kan hij de kracht van de Heilige Geest ontvangen die hem kracht geeft om zichzelf dagelijks te verloochenen zodat zijn leven God als middelpunt heeft. Dit is het evangelie dat Jezus en de apostelen hebben gepredikt. Het valse evangelie maakt de poort wijd en de weg breed (makkelijk om die te bewandelen omdat je jezelf niet hoeft te verloochenen en niet hoeft op te houden je eigen belangen te zoeken of je eigen voordeel). Miljoenen zitten in samenkomsten waar zo'n vals "evangelie" wordt gepredikt. En velen gaan binnen door deze poort en wandelen op deze weg, en beelden zichzelf in dat het tot leven leidt. Maar in werkelijkheid leidt het tot verderf. De evangelist van dit evangelie rapporteert triomfantelijk over de grote aantallen mensen die "hun hand hebben opgestoken en een beslissing voor Christus hebben genomen" in hun samenkomsten!! Maar het is allemaal misleiding. Hoewel sommigen echt bekeerd zijn in zulke samenkomsten, vanwege hun oprechtheid, eindigen vele "bekeerlingen" als "een kind van de hel, tweemaal meer...." (Matt. 23:15) - misleid over hun ware toestand. Het ware evangelie daarentegen maakt de poort nauw en de weg smal - niet nauwer of smaller dan Jezus die Zelf heeft gemaakt, zoals sommige "supergeestelijken" doen, maar precies zo nauw en smal als Jezus die gemaakt heeft. Weinigen zijn er die deze weg ten leven vinden. Voor de evangelist van zo'n evangelie is er weinig te rapporteren en de statistieken zijn niet erg indrukwekkend. Maar dit evangelie leidt mensen tot de Heere Jezus en naar de hemel "Let er dan op hoe je hoort. Diegene die gehoorzaamt wat hij gehoord heeft, aan hem wordt meer licht en inzicht gegeven. Maar aan diegene die niet gehoorzaamt wat hij gehoord heeft, zelfs het licht en het inzicht wat hij denkt te hebben zal weggenomen worden." (parafrase van Lukas 8:18). Wie oren heeft, laat hij horen.