Namaak opwekking door misleiding

geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Religious or Spiritual
Article Body: 

Jezus en de apostelen waarschuwden regelmatig dat de laatste eindtijd gekenmerkt wordt door wijdverspreide misleiding en een menigte aan valse profeten (leraren) (Matth. 24:3-5,11, 24;1 Tim. 4:1). Van hen hebben wij de laatste decennia velen gezien.

Waarom worden miljoenen christenen misleid door valse profeten en deze namaak "opwekkingen"? En waardoor vervallen zo veel predikers ten prooi aan immoraliteit en hebzucht?

Hier volgen een aantal van de belangrijkste redenen:

1. De meeste christenen zijn zich tegenwoordig niet bewust wat het Nieuwe Testament leert, omdat velen niet de moeite nemen om het grondig te bestuderen en daardoor volgen zij hun leiders in hun onderwijs in plaats van het onderwijs in het Nieuwe Testament.

2. Wonderen (bovennatuurlijke gaven) zijn voor hen belangrijker geworden dan hun karakter (een bovennatuurlijk leven).

3. Materiële rijkdom is voor hen belangrijker geworden dan geestelijke rijkdom.

4. Zij zijn niet in staat om een onderscheid te maken tussenzielse waanzin of psychologische manipulatie en de ware werking van de Heilige Geest, waarvan de oorzaak opnieuw te vinden is in de onbekendheid met het Nieuwe Testament.

5. Zij zijn niet in staat om het verschil te zien tussen psychosomatische genezing (genezing die plaats vindt door een bepaalde manier van positief denken) en de bovennatuurlijke genezing in de naam van Jezus.

6. Emotionele opwinding en vreemde fysieke manifestaties zijn voor hen belangrijker geworden dan de innerlijke vreugde van de Here.

7. De bediening die de leiders hebben zijn belangrijker geworden dan hun innerlijke omgang met God.

8. De goedkeuring van mensen is voor deze leiders belangrijker geworden dan de goedkeuring door God.

9. Het aantal personen wat de samenkomsten bezoekt is voor deze leiders belangrijker geworden dan dat deze personen zich helemaal overgeven aan Christus.

10. Het bouwen aan hun persoonlijke koninkrijken en het opbouwen van hun financiële bezit is voor dit soort leiders belangrijker geworden dan het bouwen van een lokale gemeente, waarbij zij zelf in dienst staan van deze plaatselijke gemeente ( Jeremia 6:13 ).

Dit is allemaal het tegenovergestelde van wat Jezus onderwees. Het tegenovergestelde van Christus wordt in het Nieuwe Testament de " antichrist" genoemd. Wanneer christenen dit niet duidelijk en helder zien, dan zullen zij, wanneer de "antichrist" op het wereldtoneel verschijnt met valse tekenen en wonderen ( 2 Thess. 2:3-10 ), hem ook blindelings volgen.

Geleid worden door de Geest van Christus houdt in dat men een tegenovergestelde geest heeft van datgene wat hiervoor omschreven wordt.

Hierna volgt een parafrase van de woorden van Jezus in Mattheüs 7:13-27 (omschreven in de context van Mattheüs 5-7), "de Bergrede":

"Zoals Ik zojuist gezegd heb zijn zowel de poort als de weg naar het eeuwige leven smal ( Mattheüs 5-7 ). Er zullen echter valse profeten komen en tegen u zeggen dat de poort en de weg niet smal zijn, maar gemakkelijk te bewandelen en dat de poort breed is. Pas op voor hen. U kunt ze gemakkelijk herkennen aan de vruchten: Leven zij zonder boosheid, zijn zij vrij van verlangens naar andere vrouwen, vrij van de liefde voor geld en vrij van het naarstig op zoek gaan naar materiele rijkdommen, zoals wereldse mensen dat doen. Prediken zij tegen dit soort praktijken, zoals ik dat hier gedaan heb ( Mattheüs 5:21-32, 6:24-34 ). Deze valse profeten mogen dan wel bovennatuurlijke gaven laten zien en wonderen doen zoals mensen genezen in Mijn Naam, maar Ik zal hen ondanks dit alles nog steeds naar de hel sturen op de laatste dag, omdat zij Mij niet kennen (als de Allerheilige) en geen afstand genomen hebben van hun zonden in hun privéleven. (Mattheüs 7:21-23). Dus wanneer u een gemeente op een rots wilt bouwen die nu en in eeuwigheid nooit wankelt of instort, doe dan hetgeen Ik zojuist tegen jullie gezegd heb ( Mattheüs 5-7 ) en leer uw toehoorders om alles te doen waar Ik jullie opdracht toe gegeven heb. Dan zal Ik altijd met jullie zijn en zal Mijn gezag met jullie zijn. ( Mattheüs 28:20; 18 ). Maar wanneer jullie alleen maar aanhoren wat Ik gezegd heb en er niet naar handelen, dan zal datgene wat door mensen gezien wordt als een grote en indrukwekkende gemeente, op een dag afbrokkelen en instorten" ( Mattheüs 7:26 ).

Hoe kunnen wij in deze laatste dagen dan een gemeente bouwen die muurvast staat?

1. Wij moeten volgens de Bergrede leven ( Mattheüs 5-7 ) en dit constant verkondigen.

2. Wij moeten leven in het nieuwe verbond en niet in het oude verbond. Daarvoor moeten wij duidelijk het verschil tussen de twee verbonden kennen ( 2 Cor. 3:6 ). Wij moeten ook het nieuwe verbond verkondigen.

Wanneer predikers tegenwoordig in zware zonde vervallen, dan rechtvaardigen zij zichzelf (en hebben daar voor zichzelf vrede mee) in voorbeelden uit het Oude Testament, door heiligen die ook in zonde vervielen en gaan zij, na een periode van stilzwijgen, weer door met hun bediening. Zij citeren voorbeelden van David die overspel pleegde en Elia die depressief werd en zeggen daarbij: "God bleef hen daarna nog steeds gebruiken"! Zij citeren echter geen voorbeeld van Paulus die in overwinning en reinheid leefde tot het einde van zijn leven.

Wat deze predikers, voorgangers en de meeste christenen niet zien is dat de oudtestamentische heiligen níét ons voorbeeld zijn. Ons is in de huidige tijd veel meer genade gegeven en "aan wie meer gegeven is, zal meer gevraagd worden" ( Lukas 12:48 ). Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond en Hij is ons voorbeeld en vandaag de Auteur van ons geloof en niet David of Elia.

Het onderscheid tussen de oudtestamentische heiligen (zoals omschreven in Hebreeën 11 ) en Jezus wordt duidelijk weergegeven in Hebreeën 12:1-4. Er zijn echter maar weinigen die in de omschreven realiteit leven. Er zijn maar weinigen die gezien hebben dat: "God een beter plan voor ons heeft" in het nieuwe verbond ( Hebreeën 11:40 ).

Ieder van ons kan op de wijze, zoals veel predikers in zonde vervallen zijn, in zonde vervallen wanneer wij niet waakzaam en alert zijn, want satan is the sluwe vijand. Onze veiligheid ligt in het gehoorzamen aan het nieuwtestamentische onderwijs en dat wij ons onder het gezag stellen van godvruchtig leiderschap. (Met godvruchtig leiderschap bedoel ik hen die niet één van de verkeerde kenmerken hebben van de tien die hiervoor zijn genoemd). Wanneer wij leren van de fouten van anderen, dan kunnen wij voorkomen dat wij dezelfde fouten maken.

Laten wij daarom altijd met ons gezicht voor de Here in het stof vallen, want dat is de plek waar wij goddelijke openbaring zullen krijgen, zoals Johannes dat ontving ( Openbaring 1:17 ). Wanneer wij ons nederig opstellen, dan zullen wij genade ontvangen om overwinnaars te worden ( 1 Petrus 5:5 ). En wanneer de Heilige Geest ons de waarheid in Gods Woord en de waarheid over onszelf laat zien, laten wij dan volledig eerlijk zijn en "de waarheid liefhebben om verlost te worden" van alle zonden. Op die manier worden wij door God Zelf beschermd tegen alle misleiding ( 2 Thess. 2:10-11 ). Amen.