De videoband van ons geheugen

geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   discipels
Article Body: 
De videoband van ons geheugen - Zac Poonen (The videotape of our memory)

Het is tegenwoordig mogelijk met een videocamera de gebeurtenissen en geluiden om ons heen op te nemen. Als deze videoband later wordt afgespeeld, geeft die precies weer wat er is gebeurd.

De Bijbel zegt dat er een dag komt waarop we allemaal voor God rekenschap van onze daden moeten afleggen. Als we denken aan al die miljarden mensen die op deze aarde geleefd hebben gedurende de eeuwenlange geschiedenis van de mens, kunnen we ons afvragen hoe het mogelijk is dat God alles wat de mens deed, zei en dacht tijdens zijn leven kan registreren. Deze registratie wordt door God bewaard in het geheugen van de mens.

Het geheugen is als een videoband die alles wat we doen, zeggen en denken nauwkeurig vastlegt. Het legt ook onze innerlijke motieven en gedachten vast. Als een mens sterft gaat zijn geheugen, dat een deel uitmaakt van zijn ziel, naar het rijk van dode geesten, ook al laat hij zijn lichaam achter op aarde. Als dan uiteindelijk de oordeelsdag komt, zal zijn ziel weer herenigd worden met het stof waaruit zijn lichaam op aarde eenmaal bestond, en hij zal opgewekt worden met een fysiek lichaam om staande voor God rekenschap af te leggen van heel zijn aardse leven. Op die dag, als de daden van ieder mens geoordeeld worden, is alles wat God zal doen het 'op een scherm afspelen van de videoband van het geheugen van de desbetreffende persoon', met de hele wereld als getuige. Niemand kan dat wat op het scherm verschijnt in twijfel te trekken, want het is zijn eigen geheugen dat de opnames van zijn leven afspeelt.

Het buitenste laagje vernis van fatsoen en godsdienst dat mensen vandaag de dag hebben, zal verbrokkelen en de ware, innerlijke mens zal dan te voorschijn komen. Op die dag zal niemand behouden worden door religie, want het zal duidelijk worden dat iedereen gezondigd heeft, welke godsdienstige principes men ook vanaf de geboorte heeft meegekregen, of naar welke godsdienst ze ook hebben geleefd. Goede werken, en het geven van geld aan de armen of religieuze instellingen kunnen niemand behouden. Geen van deze godsdienstige werkzaamheden kan onze zonden uitwissen.

Er is MAAR EEN MANIER waarop de opnamen van onze boze werken die we hebben gedaan, gezegd en gedacht voor Gods Aangezicht voor altijd kunnen worden uitgewist, zodat ze op de oordeelsdag niet meer afgespeeld kunnen worden. Onze goede werken kunnen dat kwaad niet uitwissen. Nee. Nooit.

We zullen een welverdiende en rechtvaardige straf ontvangen voor de zonden die we hebben gedaan. De Bijbel zegt dat er in Gods Wet maar één straf is weggelegd voor de zonde - en dat is de EEUWIGE DOOD. Deze dood heeft iedereen van ons door zijn of haar zonden verdiend.

Om ons te redden van de straf van de eeuwige dood daalde Jezus Christus, Gods Zoon, als mens neer uit de hemel naar deze aarde, en stierf buiten Jeruzalem aan het kruishout, ongeveer 1970 jaar geleden. Daar nam Hij de straf van God over de zonden der mensen op Zich, de zonden van alle mensen uit alle godsdiensten. Drie dagen nadat Hij was begraven stond Hij op uit de doden, en bewees daarmee dat Hij werkelijk God was en de menselijke natuur had aangenomen, en dat Hij de grootste vijand van de mens, de dood, kon overwinnen. Veertig dagen later, terwijl velen getuige waren, is Hij ten hemel opgevaren, terwijl Hij beloofde ter bestemder tijd weer naar de aarde terug te keren om alle mensen te oordelen. Meer dan 19 eeuwen zijn na die belofte voorbijgegaan en nu is de tijd van Zijn wederkomst nabij. Een dezer dagen zullen we Hem uit de hemel zien wederkomen op de wolken des hemels.

Jezus Christus is de ENIGE in de geschiedenis Die voor de zonden van het menselijk geslacht is gestorven. Hij was ook de ENIGE Die weer is opgestaan uit de dood. Hierin is Hij uniek.

Als we oprecht berouw hebben en ons bekeren van onze zonden, als we God om vergeving vragen in de Naam van Jezus en geloven dat Hij gestorven is voor onze zonden en weer is opgestaan uit de dood, dan kunnen vandaag onze zonden worden vergeven, waardoor de videoband wordt uitgewist.

U mag en moet vragen of de Heere Jezus Christus nu in uw leven komt en de opnames van uw zondige verleden uitwist, hoe groot en hoe veel uw zonden ook zijn geweest. Dan mag u met een schone band als een kind van God weer een nieuw leven beginnen.

Dit is de ENIGE WEG die God heeft uitgedacht om het mensdom te redden en zalig te maken. Maak er nu gebruik van. Denk eraan dat u anders op de oordeelsdag geconfronteerd wordt met de zonden die de videoband van uw geheugen zal afspelen. Met kennis van deze waarheid en de ernst van een eeuwige straf in de poel des vuurs voor alle zondaren, is het onze plicht iedereen liefdevol te waarschuwen.

Moge u vandaag zonder enig uitstel nog de juiste beslissing nemen, en moge God u dan zegenen met het eeuwige leven.

Wij brengen u deze boodschap van God met oprechte liefde.

Eindverantwoordelijke vertaling: Gerhard Schröder