God heeft vandaag vrouwen nodig

geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   toewijding aan Christus discipels
Article Body: 
God heeft vandaag vrouwen nodig - Zac Poonen (Needed Women of God)

God heeft vandaag vrouwen nodig die getrouw door hun leven de glorie laten zien die God van het begin af aan wilde manifesteren door een vrouw - toen Hij de vrouw Eva schiep.

Haar heerlijkheid als hulpe tegenover haar man

Toen God Eva schiep, was dat opdat zij een geschikte hulpe tegenover de man zou mogen zijn (Gen. 2 :18). Als we letten op de kwalificatie 'Hulpe' begrijpen we de heerlijkheid van deze dienstbaarheid, waarnaar Jezus met betrekking tot de Heilige Geest al verwees (Joh. 14: 16)!

Zoals de Heilige Geest de gelovige onzichtbaar en stil, maar toch krachtig helpt en troost, evenzo was de vrouw geschapen om de man tot een hulpe te zijn. De dienstbaarheid van de Heilige Geest voltrekt zich 'achter de schermen'. Zo moet dat van de vrouw ook zijn.

De levenswandel van Jezus is ook een voorbeeld voor vrouwen, want de Bijbel zegt duidelijk dat de man het hoofd van de vrouw is zoals God (de Vader) het Hoofd van Christus is (1 Cor. 11:3). Jezus handelde altijd in onderworpenheid aan Zijn Vader. Een godvrezende zuster zal zich tegenover haar man op dezelfde manier gedragen. Toen Eva in de Hof van Eden een beslissing nam, liet ze na haar man te raadplegen. Dat was haar overtreding, met als gevolg dat satan haar misleidde (1 Tim. 2:14). Waar Eva in gebreke bleef, roept God vandaag christelijke vrouwen op om de heerlijkheid van onderdanigheid aan hun man te laten zien, precies zoals Jezus onderdanig was aan Zijn Vader en de Kerk aan Christus (Ef. 5:24).

Door de opstand van Lucifer is in het hele heelal de zonde gekomen. Verlossing en zaligheid werden teweeggebracht door de gehoorzaamheid en onderworpenheid van Christus. De grootste kracht in het heelal is een geest van nederige onderworpenheid aan Gods gezag, want het is de Geest van Christus. Die Geest overwon aan het kruis alle opstandige geesten. Als een vrouw onderdanig is aan haar man, is ze in feite onderdanig aan het gezag van Gods Woord, dat haar beveelt zo te handelen. Dan wordt ze gedreven door de grootste kracht die er bestaat. Zelfs onbekeerde mannen worden door die kracht gewonnen (1 Petr. 3:1,2). Als zij tijdens haar aardse leven zo'n onderdanige, onderworpen geest toont, zal ze overwinnen en ze zal geschikt bevonden worden met Jezus tot in der eeuwen eeuwigheid te regeren (Op. 3:21).

Vaak misleidt satan de vrouw opnieuw. Zoals hij de engelen op een dwaalspoor bracht, zo leidt hij de vrouw het verkeerde pad op: door een opstandige geest. En opstandige vrouw verandert haar huis in een onvruchtbare woestenij, erger dan elke woestijn (dat is de betekenis van Spreuken 21: 19). Anderzijds kroont een deugdzame, onderdanige vrouw haar man tot koning, waarmee ze haar huis in een paleis verandert (Spr. 12: 4). In geestelijk opzicht is uw huis óf een paleis óf een woestijn. Het hangt af van welk soort vrouw u bent. Geen wonder dat God een deemoedige (zachte) en stille geest het meest waardeert (1 Petr. 3:4).

Spreuken 31:10-31 beschrijft een aantal kenmerken van deze deugdelijke huisvrouw. Er staat geschreven dat haar hart, handen en tong voortreffelijk zijn. Er wordt niet gesproken over haar lichamelijke schoonheid of haar vrouwelijke charmes, want daarvan wordt gezegd dat die waardeloos en bedrieglijk zijn (v. 30). Het zou geweldig zijn als alle vrouwen en jonge meisjes, en in het bijzonder jongemannen die een huwelijk overwegen, zich van dit feit bewust zijn. De deugdelijke vrouw die hier beschreven wordt, heeft een hart dat God vreest. Dat is de grondslag voor haar hele leven. Ze werkt met haar handen, verstelt kleding, kookt eten, plant bomen en helpt de armen (v. 13-22). Ze spreekt met haar tong altijd vriendelijke en wijze dingen (v.26). Ze is godvrezend, vlijtig en vriendelijk - zelfs al is ze niet mooi. De eer van God wordt verheerlijkt door haar reine hart, ruwe handen en vriendelijke tong (in tegenstelling hiermee hebben wereldse vrouwen een onrein hart, weke handen en een harde tong!). Op deze gebieden zoekt God vandaag nog vrouwen om Zijn eer te verkondigen.

Als vrouw is de deugdzame huisvrouw een ware hulpe voor haar man. Niet zo nu en dan als het haar uitkomt, maar haar hele leven zoekt ze het goede voor hem (v.12). Anders gezegd, nooit verliest ze haar eerste liefde voor hem. Ze past zich ook aan zijn goddelijke beroep en roeping aan, ze is zuinig en geeft haar geld zorgvuldig uit, zodat het niet wordt verkwist. Ze helpt haar man met zijn huiselijke verantwoordelijkheden, opdat hij de Heere overal dienstbaar kan zijn (v. 23-27). Geen wonder dat haar man haar prijst, en zegt dat zij alle vrouwen van de wereld 'te boven gaat' (inclusief vrouwelijke premiers en vrouwelijke predikanten). Zo'n vrouw verdient het ook in het openbaar geprezen te worden (v.31), want zij heeft de heerlijkheid van haar roeping als vrouw begrepen.

Het Nieuwe Testament zegt met klem dat we in onze huisgezinnen de heiligen moeten dienen en helpen "Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren" (1Petr. 4:9; Rom. 12: 13). Gastvrijheid is primair de verantwoordelijkheid van de vrouw des huizes. Hoewel ze zelf geen profetes is, kan ze door onderdak aan een profeet te verlenen 'in den naam eens profeten' het loon van een profeet ontvangen. (Matt. 10:41). Zo zal ze ook haar loon ontvangen als ze gastvrij is voor de minste van Jezus' rechtvaardigen (Matt. 10:41). Als we onderdak verlenen aan een apostel, verlenen we ook onderdak aan Jezus (Matt. 18 :5). Evenzo, wie een kind ontvangt in de Naam van Jezus, ontvangt Jezus Zelf (Matt.18:5). Als zusters gastvrij zijn, worden er geweldige mogelijkheden voor hen ontsloten! De eerste christenen (aan wie Paulus en Petrus over gastvrijheid schreven) waren al met al heel arm. Eenvoudig voedsel en een slaapplaats op de grond, dat was alles wat er van hen werd gevraagd de heiligen aan te bieden. Pas als gelovigen de eer van mensen zoeken, maken ze zichzelf wijs dat ze niet gastvrij kunnen zijn. Ze denken dat ze pas gastvrij zijn als ze een overvloedige maaltijd en een prachtig onderkomen kunnen aanbieden. 1 Tim. 5:10 geeft aan dat in de eerste eeuw zelfs arme weduwen heiligen in hun huizen hebben ontvangen!

Een vrouw die haar roeping als huisvrouw heeft begrepen, weerspiegelt de eer en heerlijkheid van God.

Haar roeping tot het moederschap

Adam noemde zijn vrouw 'Eva' omdat ze een moeder aller levenden was. In het zuivere licht van Gods aanwezigheid in Eden wist hij precies wat de roeping en taak van zijn vrouw was, en Eva wist het net zo goed. De zonde en menselijke tradities echter (door satans manipulaties) hebben tegenwoordig het bevattingsvermogen van de vrouw verduisterd, zodat ze nu niet langer de heerlijkheid en eer van het moederschap ziet en ervaart. Kinderen worden nu 'ongelukjes' genoemd, een duivelse benaming voor een 'geschenk van God' (Ps. 127:3). Ze worden ook als 'lastig' beschouwd, terwijl God ze als een 'zegen' beschouwt. (Ps. 127: 5, 128:4). Dit is de zoveelste aanwijzing hoe ver zelfs mensen die zich christen noemen van God zijn afgegleden en op een duivels arglistige manier denken.

De moeder van Timotheüs, Eunice daarentegen was geheel anders. Zij had haar roeping helder voor ogen. Zelfs al was haar man een ongelovige (Hand. 16:1), háár geloof werd daar niet minder van. Ze was een vrouw met 'een oprecht geloof'(2 Tim. 1:5), die het Woord van God kende. Ze onderwees Timotheüs uit Gods Woord (2 Tim. 3: 14,15), en meer dan dat: ze vertelde hem ook over haar persoonlijke, waarachtige geloof. In het huis waar Timotheüs opgroeide, omgeven door een wereld vol giftige dampen van ongeloof, kon hij door zijn moeder de zuivere lucht van het geloof inademen. Waarschijnlijk zag hij zijn moeder vaak bidden, God loven en prijzen. Hij zag haar vertrouwen op God in moeilijke omstandigheden, wat nog maar enkele kenmerken van een 'oprecht geloof' zijn. Ze klaagde en zeurde nooit. Het verbaast ons niet dat we Timotheüs zien uitgroeien tot apostel en naaste medearbeider van de apostel Paulus. De werkzaamheden van zijn moeder hebben op den duur vrucht gedragen.

Dat zou voor alle moeders van de 21e eeuw een aansporing moeten zijn. Eunice, de moeder van Timotheüs, betekende over een periode van zestien tot twintig jaar door haar voorbeeldige moederschap méér voor de Kerk, dan zij ooit kon hebben betekend als ze een eeuw lang al predikend de wereld was doorgetrokken! Minder lang geleden is de geschiedenis van Susannah Wesley, een moeder van vijftien kinderen. Armoede was troef, en enkele van haar kinderen stierven jong. Maar ze voedde de anderen op in de vreze des Heeren, en onderwees ieder van hen persoonlijk. Een van haar zoons, John Wesley, werd een machtig instrument in Gods handen. Miljoenen over de hele wereld hebben de afgelopen twee eeuwen door zijn werk en geschriften zegen ervaren. Susannah Wesley zou nog geen fractie van het werk dat haar zoon deed hebben kunnen doen, als ze niet had omgezien naar haar huisgezin, en in plaats daarvan was gaan werken om meer geld te verdienen, of zelfs de wereld was rondgereisd om het Evangelie te verkondigen.

Als hij over dienstbaarheid van mannen en vrouwen spreekt, zegt Paulus tegen Timotheüs dat hoewel vrouwen geen onderwijs mogen geven of ouderling mogen worden, zij de dienstbaarheid van het moederschap mogen hebben (1 Tim. 2:12,15). In de context van deze brief wordt het duidelijk dat Paulus het moederschap beschouwt als geestelijke dienstbaarheid aan de Kerk. Dit is de tweede vorm van dienstbaarheid waartoe God vrouwen oproept: zij moet een godvrezende moeder voor haar kinderen zijn. Timotheüs had thuis de voortreffelijkheid van zijn eigen kindertijd ervaren en begrepen. Dat ging hij nu in Efeze aan anderen onderwijzen.

Mannen kunnen vrouwen op alle vakgebieden overtreffen die speciale vaardigheden en kennis vereisen. Op een enkel gebied is de vrouw veel beter: het moederschap. Dit geeft op zich al aan hoe God de vrouw bedoeld heeft. Moeders die hun kinderen verwaarloosden om meer geld te verdienen (om de luxe dingen te kunnen betalen), of zelfs om als vrouwelijke predikant door het leven te gaan, hebben telkens weer de nare ervaring dat hun kinderen later van die verwaarlozing in hun jonge jaren negatieve gevolgen ondervinden. Het enige wat dan rest, is spijt. Dit is een waarschuwing voor de jongere generatie moeders. Echter, een gezin waarvan de moeder een baan heeft omdat het anders niet kan rond komen, zal God zeker in het bijzonder genadig zijn. Maar als het om luxe dingen gaat, of om van het leven te kunnen genieten, moet ze verwachten verderf te oogsten. God laat Zich niet bespotten (Gal. 6: 7-8).

Mogen de ogen van alle moeders worden geopend, zodat ze de heerlijkheid en eer van hun roeping inzien.

Haar heerlijkheid als getuige van Christus

Zoals we gezien hebben, getuigt een vrouw in de allereerste plaats van Christus door de hulpe tegenover haar man en de moeder voor haar kinderen te zijn. Maar God roept haar ook op om met haar mond te getuigen. God heeft in het Nieuwe Testament nooit een vrouw tot apostel, profeet, evangelist, herder of leraar geroepen. Er waren onder het Oude Verbond profetessen, met als laatste Anna. Maar de enige profetes in het Nieuwe Testament ( na de Pinksterdag) is Jezabel, een valse profetes (Op. 2:20). Elke vrouw die vandaag de dag zegt profetes of predikant te zijn is daarom een volgelinge van Jezabel. Onderschat dit feit niet. Alle door God gezonden "Elia's" moeten zulke "Jezabels" weerstaan en ontmaskeren (1 Kon. 21: 20-23). In het Nieuwe Testament konden vrouwen af en toe profeteren, zoals de dochters van Philippus. Maar het is duidelijk dat deze zusters geen profetes waren, want toen God een boodschap aan de apostel Paulus wilde geven, deed Hij dat niet door de vier dochters van Philippus maar bij monde van Agabus, een profeet die tachtig kilometer daar vandaan woonde. (Hand. 21: 8-11). Jezus heeft nooit een vrouw geroepen om één van zijn apostelen te worden, want het was nooit Zijn bedoeling dat een vrouw gezag over een man zou krijgen (1Tim. 2:12). Maar hoewel geen van deze ambten en roepingen voor een vrouw toegankelijk zijn, kunnen ze toch op vele andere manieren getuigen zijn van de Heere.

Maria Magdalena was één van de eerste getuigen van de opgestane Christus. Ze verkondigde het Evangelie niet, maar ze getuigde vol geloof van wat ze had gezien en ervaren. Elke vrouw zou gedoopt moeten zijn met de Heilige Geest en met vuur (zoals Maria en enkele andere vrouwen op de Pinksterdag) om op die manier van Christus te kunnen getuigen (Hand. 1:8,14). De verbodsbepalingen van de Indiase cultuur maken het vele Indiase vrouwen onmogelijk ooit het Evangelie via een man te horen. Alleen vrouwen vol van de Heilige Geest kunnen hen bereiken. Elke godvrezende zuster in Christus moet daarom de verantwoordelijkheid op zich nemen het Evangelie door te geven aan degenen met wie ze in contact komen: familieleden, vrienden, buren, dienstmeisjes, enz.

Het Nieuwe Testament leert ons dat ook een vrouw mag bidden en profeteren in de gemeente, mits haar hoofd bedekt is (1 Cor. 11:5). Bidden is een van de belangrijkste dingen die zusters tot opbouw van de gemeente kunnen doen. Zeker ook vandaag zoekt God vrouwen die in het verborgen bidden om de vervulling van Zijn beloften en toezeggingen. Vrouwen mogen ook profeteren. In Handelingen 2:17-18 staat duidelijk dat, toen Heilige Geest werd uitgestort, zowel mannen als vrouwen profeteerden. Dit is één van de voorrechten van vrouwen onder het Nieuwe Verbond. Ze kan tijdens de samenkomst van de gemeente Gods Woord met een ootmoedige geest doorgeven, mits ze niet probeert te onderwijzen (1 Tim. 2 : 12). Oudere vrouwen worden hoe dan ook vermaand de jongere zusters praktische huishoudelijke zaken aan te leren (Tit. 2: 4,5). 'Behulpsels' zijn mensen met een gave van God, die door God een plaats binnen de gemeente hebben gekregen (1 Cor. 12: 28). Alle zusters, jong en oud, zouden deze gave moeten najagen, opdat ze de gemeente op verschillende manieren van dienst kunnen zijn. In de vroege Kerk waren er veel van zulke godvrezende zusters ("Febé is een voorstandster geweest van velen", Rom. 16: 1,2. Zie ook v. 3,6, 12).

De bedekking van het hoofd van de vrouw (onderwezen in 1 Cor. 11: 1-16) is bedoeld om te symboleren:
(a) dat de heerlijkheid van de man in de gemeente bedekt wordt (v7).
(b) dat ook de heerlijkheid van de vrouw in de gemeente bedekt wordt (v15), want haar lange haar is haar een eer. (Vrouwen zijn zich daarvan bewust, en daarom bedekken velen hun hoofd slechts gedeeltelijk!)
(c) dat ze onderworpen is aan het gezag van de man ( v.10), of dat nu haar echtgenoot, vader of een ouderling is.

Volgens vers 16 moet iedere gemeente die een gemeente van God wil zijn vrouwen verplichten het hoofd te bedekken.

Met haar kleding is een vrouw ook een geloofwaardig en trouw getuige van Christus. De Heilige Geest verbiedt ten strengste drie dingen, en die gelden voor alle christelijke vrouwen: buitensporige kapsels, dure kleding en sieraden ( 2 Tim. 2:9 en Petr. 3:3). Iedere godvrezende zuster die voor Gods Woord beeft, zal de minste van deze drie geboden nauwgezet gehoorzamen (Matt. 5:19). Vrouwen moeten ook bescheiden zijn in hun kleding, zodat ze zich daarmee onderscheiden (1 Tim 2:9). Kleding is bedoeld om het lichaam van de vrouw te bedekken, niet om het te laten zien. Geen enkele godvrezende zuster zal de laatste, wereldse vrouwenmode dragen. Men herkent navolgers van Jezabel aan naveltruitjes en heuprokken, decolletés, lippenstift en nagellak ( 2 Kon. 9:30); zo niet de volgelingen van Christus. (Sla Jes. 3: 16-24 er eens goed op na om te zien hoe God de kledingmode en opsmuk van de wereldse dochters van Sion afkeurt).

Omdat satan er is ook nog eens op uit is de door God bedoelde verschillen tussen man en vrouw weg te nemen, is het niet verwonderlijk dat hij vrouwen van de 21e eeuw zover heeft gekregen net zulke korte kapsels als mannen te dragen, en ook mannenkleding aan te trekken (waarvan God zei dat het Hem een gruwel is (Deut. 22:5). Dominante vrouwen en vrouwelijke predikanten bepalen voor een deel de tendens dat christelijke vrouwen steeds verder van God en Zijn Woord afdwalen.

Te midden van dit alles heeft God vrouwen nodig die blijven leven binnen de grenzen die Hij in Zijn Woord aangeeft, en die de ware eer en heerlijkheid van het vrouw-zijn in hun levenswandel naar buiten toe uitstralen. Besluit van ganser harte dat u in deze laatste dagen een vrouw naar Gods hart zult zijn, te midden van een boos en overspelig geslacht en een christendom dat overal water bij de wijn doet.

Als dit uw ernstige verlangen is, zal God u daarin genadig willen zijn.

Eindverantwoordelijke vertaling: Gerhard Schröder