Ware en valse profeten

geschreven door :   Zac Poonen
Article Body: 
Ware en valse profeten - Zac Poonen (True And False Prophets)

In Daniël 11:32 lezen we dat zij die beïnvloedt worden door de geest van de antichrist vleiende woorden gebruiken om mensen tot zichzelf te brengen. In de geschiedenis blijkt het onmiskenbare kenmerk van een valse profeet vleierijen te zijn. En een onmiskenbaar kenmerk van elke ware profeet is tuchtiging.

Valse profeten vleien mensen om hen te winnen voor hun groep, om hun eigen koninkrijk te bouwen, om eer te krijgen, om geld te krijgen enz. Veel van deze valse profeten hebben nauwe aansluiting bij de mensen om in ruil daarvoor persoonlijke macht over hen te hebben. Hun brieven hebben geen woorden van tucht en correctie (zoals in de brieven van de Heere en van de apostelen; zoals we lezen in Openbaring 2 en 3 en de brieven). In plaats daarvan houden ze vast aan vleiende lofbetuigingen.

Vleiende woorden zullen je hart ontheiligen met trots en zelfingenomenheid. Woorden van tucht aan de andere kant reinigen je hart en maken je rein. Jezus zei: "Die Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik" (Op. 3:19). Tuchtiging is een teken van Goddelijke liefde.

Wanneer God een profeet in ons midden zendt om ons te berispen, dan is dat een bewijs dat God ons liefheeft. Als God een kerk verlaat, dan heeft ze "niet langer een profeet in het midden" (Ps.74:1,9) om haar te berispen. In plaats daarvan zal ze predikers hebben die vleiende woorden gebruiken (2 Tim. 4:3,4). Het is droevig voor Gods volk om in die situatie te zijn.

In Openbaringen 2 en 3 zien we dat hoewel vijf van de zeven gemeenten in slechte toestand zijn, de Heere ze niet verlaten heeft. Het bewijs daarvan is te zien in het feit dat Hij een profeet zendt (Johannes) om hen te berispen en te corrigeren door middel van zijn brieven.

Johannes had zelfs scherpe woorden voor de ouderlingen; woorden zoals; "U hebt uw eerste liefde verlaten….U bent geestelijk dood…U bent ellendig en arm en blind en naakt". Als deze ouderlingen en de gemeenten niet reageerden op deze woorden van berisping, en zich niet bekeerden, zouden zij verlaten worden.

Als de Heere "de kandelaar wegneemt" (Op. 2:5), dan zal Hij Zijn profeten niet meer zenden om die gemeente te tuchtigen. De valse profeten zullen het dan overnemen en de vleiende woorden zullen regelmatig gehoord worden op de bijeenkomsten, zondag na zondag.

Dit is gebeurd in gemeente na gemeente, generatie na generatie, door al de twintig eeuwen heen. En het gebeurt vandaag overal om ons heen.