Vijf zonden die Jezus het meest haatte

geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   toewijding aan Christus de gemeente
Article Body: 
Vijf zonden die Jezus het meest haatte - Zac Poonen (Five Sins That Jesus Hated The Most)

Als we geestelijk groeien, zullen we ontdekken dat de gerechtigheid van God niet allereerst de buitenkant is, en dat zonde ook niet allereerst de buitenkant is. Als we praten over gerechtigheid denken de meeste mensen aan de norm die vermeld wordt in de 10 geboden. Maar gerechtigheid onder het nieuwe verbond is afgemeten aan het leven van Jezus en niet door een geschreven Wet. Als we de zonden bedenken waar Jezus het meest tegen gesproken heeft, zullen we ontdekken wat Hij het meest haatte. Als we vijf van zulke zonden bedenken, zullen we zien dat geen van die zonden in de 10 geboden staan.

1. Huichelarij

Als je een huichelaar bent geef je anderen de indruk dat je heiliger bent dan je eigenlijk bent.

Het is het zelfde als onecht zijn, of een leugen vertellen. Jezus heeft zeven keer een vloek uitgesproken over huichelaars in Mattheüs 23: 13-29. Het is mogelijk om een leugen te vertellen zonder zelfs je mond te openen. Ananias loog tegen de Heilige Geest zonder een woord te zeggen - toen hij zich voordeed als een toegewijd discipel van de Heere Jezus (Hand. 5:1-5).

Jezus vertelde de Farizeeën dat hun innerlijke leven vol was van "onmatigheid" (Matt. 23:25) - wat betekent dat ze alleen leefden om zichzelf te plezieren. Toch gaven ze anderen de indruk dat ze erg heilig waren, omdat ze de Schriften zo goed kenden en vasten en bidden en de tienden gaven van hun inkomen. Ze zagen er aan de buitenkant erg vroom uit. Ze baden lange gebeden in het openbaar, maar deden dat niet als ze alleen waren - net zoals velen in onze dagen. Het is huichelarij als we God alleen eren op zondagmorgen, maar niet altijd een geest van dankzegging hebben, in onze harten. God kijkt naar onze harten. De wijze maagden hadden een verborgen oliereserve in hun vaten, terwijl de dwaze maagden alleen genoeg hadden om hun lampen uiterlijk aan te steken en om zo een goede getuigenis voor mensen te hebben (Matt. 25:1-4). Als we horen van een christelijke leider die plotseling in overspel gevallen is, moeten we ons realiseren dat dat niet een plotselinge val was maar het uiteindelijke resultaat van een lange periode van ontrouw in zijn innerlijk leven. Hij was voor lange tijd een huichelaar!

2. Geestelijke hoogmoed

Geestelijke hoogmoed is de meest voorkomende zonde, die gevonden word onder hen die de heiligheid najagen. We kennen allemaal de gelijkenis van de eigengerechtige farizeeër die zelfs in zijn gebed anderen verachtte (Luk 18:9-14)! Het is meer dan waarschijnlijk dat 90% van alle gebeden die in het openbaar gedaan worden door gelovigen allereerst bedoeld zijn om indruk te maken op degenen die luisteren en helemaal niet worden gebeden tot God. De farizeeër in de gelijkenis mag in zijn uiterlijke leven dan niet zo slecht zijn als andere zondaars. Maar Jezus haatte de hoogmoedige gedachten die hij had over zijn eigen godsdienstige activiteiten en met welke hij andere verachtte. Het is geestelijke hoogmoed die maakt dat gelovigen voortdurend andere gelovigen oordeelt.

De tollenaar echter, die zichzelf zag als dè zondaar - erger dan al de anderen - werd aangenomen door God. Allen die vóór Gods aangezicht gestaan hebben, hebben zichzelf op enig moment gezien als de grootste van de zondaren. Jezus leerde dat de grootste persoon in de hemel, de nederigste zou zijn (Matt. 18:4). De grootste deugd die in de hemel te vinden is, is nederigheid. We zien in het boek Openbaring dat al degene die kronen ontvangen in de hemel ze snel neerwerpen voor de Heere en erkennen dat Hij alleen elke kroon waard is (Openb. 4:10-11).

Jezus zei dat al zouden we het voor elkaar krijgen om ELK gebod van God te gehoorzamen, we nog steeds onvruchtbare dienaren zijn, die alleen maar dat gedaan hebben wat er van ons verwacht werd (Luk. 17:10). Wat zullen we dan zeggen over onze toestand als we zo vaak vallen.

3. Onreinheid

Onreinheid komt in onze harten voornamelijk door onze ogen en onze oren. Deze onreinheid komt dan UIT onze harten en drukt zichzelf uit door de verschillende delen van ons lichaam - voornamelijk via onze tong en onze ogen. Een ieder die er naar streeft rein te zijn moet daarom vooral voorzichtig zijn wat hij ziet en hoort. Jezus haatte onreinheid zo erg dat Hij Zijn discipelen vertelde dat zij bereid moesten zijn om liever hun rechteroog uit te rukken en hun rechterhand af te hakken, dan te zondigen met die leden (Matt. 5:27-29).

Wanneer raden dokters een amputatie aan van een rechterhand of het chirurgisch verwijderen van een oog? Alleen wanneer dingen zo erg zijn dat zonder dat deze organen verwijderd worden, het hele lichaam zal sterven. Dat moeten we gaan begrijpen ook in onze relatie tot de zonde. Zonde is zo ernstig dat het ons leven in gevaar brengt. De meeste gelovigen realiseren dit niet en dat is de oorzaak waarom ze zorgeloos zijn op de manier waarop ze hun tong en ogen gebruiken. We moeten zijn als blinde en dove mensen als we verzocht worden om met onze ogen en tongen te zondigen. Dit is de gevolgtrekking van Jezus woorden.

4. Onverschilligheid tegenover menselijke nood

Jezus was boos toen de leiders van de synagoge niet wilde dat Hij een man zou genezen, alleen maar omdat het de Sabbatdag was. "Hij was erg verstoord door hun onverschilligheid tegenover menselijke nood" (Mark. 3:5- Living Translation).

Ons wordt geboden goed te doen aan alle mensen, in het bijzonder aan de kinderen van God (Gal. 6:10). Jezus leerde dat degene die niets deden om hun broeders te helpen - die basisbehoeften van het leven nodig hadden - verdreven zullen worden uit Zijn tegenwoordigheid op de laatste dag (Matt. 25:41-46). We hebben dan misschien niet de gave van genezing om gelovigen die ziek zijn te genezen, maar we kunnen allemaal zeker diegene opzoeken die ziek zijn en hen bemoedigen. Dat is alles wat de Heere van ons vraagt.

De rijke man ging naar de hel omdat hij niet gaf om zijn broeder Lazarus, die een mede-Jood en een mede-zoon van Abraham was. De priester en de Leviet uit de gelijkenis van de goede Samaritaan, werden door Jezus neergezet als huichelaars omdat ze geen medelijden toonden met hun mede -broeder- Jood die gewond aan de kant van de weg lag. De Bijbel zegt dat degene die hun broeders in nood zien en die niet bewogen zijn om hen te helpen, zij niet echt de zaligmakende genade hebben (Jak. 2: 15-17). Zij bedriegen alleen zichzelf als ze zeggen dat ze wedergeboren zijn; ze zijn het niet. Bij degene die hun broeders in nood niet helpen kan onmogelijk de liefde van God in hun hart wonen (1 Joh. 3:17). Jezus sprak zich sterk uit tegen zulke kwesties omdat Hij de houding haatte die vele godsdienstige mensen hadden, die alleen bezorgd waren over godsdienstige zaken maar niet met het helpen van hun broeders in nood.

5. Ongeloof

De vier zonden die we al genoemd hebben kunnen makkelijk door alle gelovige herkent worden als zonden. Maar als het gaat om ongeloof…zien de meeste gelovigen dat niet als een zonde maar als zwakheid. En daarom leren ze het niet om ongeloof te haten zoals ze andere zonden haten.

Maar de Bijbel spreekt over een ongelovig hart als een BOOS hart (Hebr. 3:12) Jezus berispte Zijn discipelen zeven keer voor ongeloof (zie: Matt. 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; 17:17-20; Mark. 16:14; Luk. 24:25). Het lijkt of Hij bijna nooit Zijn discipelen voor iets anders berispte.

Ongeloof is een belediging naar God toe, omdat het impliceert dat God Zijn kinderen niet verzorgd of voorziet, net zoals slechte vaders op aarde zorgdragen en voorzien voor hun kinderen.

Er is bovendien een vals geloof dat wordt gepreekt deze dagen, als een middel om dingen van God te krijgen. Maar dat is niet het geloof dat Jezus preekte. Hij wil dat we geloof hebben om naar te leven, in ons dagelijks leven. Overwinning over depressie, slechte stemming en teleurstellingen kan alleen komen als we geloof hebben in een liefdevolle Vader in de hemel en in de geweldige beloften die Hij ons gegeven heeft in Zijn Woord.

Twee keer lezen we dat Jezus verbaasd was - een keer toen Hij GELOOF zag en een keer toen Hij ONGELOOF zag!!! (Mat. 8:10; Mark. 6:6). Jezus was blij verrast wanneer Hij geloof zag in mensen. En Hij was teleurgesteld als Hij zag dat mensen onwillig waren om te vertrouwen in een liefdevolle Vader in de hemel

Nu we het weten

Nu we begrepen hebben wat Jezus het meest haatte, zou het ons doel moeten om deze vijf zonden ook te haten. Als we deze zonden in ons leven ontdekken, moeten we ze meedogenloos kruisigen en belijden (1 Joh. 1:9).

Veel predikers lezen artikelen, zoals deze, regelmatig, alleen om punten te krijgen die ze in hun preken kunnen gebruiken. Laat ik al diegenen waarschuwen: satan zal je verzoeken om dit artikel te gebruiken alleen om vijf punten te krijgen voor een preek! Maar wat je als eerste moet doen, is om deze zonden door en door te haten in je eigen leven.

Dan zal je in staat zijn om Gods Woord te proclameren met gezag. Anders zal je alleen een Farizeeër zijn, net als veel andere predikers in de wereld.

Hij die oren heeft, laat hem horen.

Eindverantwoordelijke vertaling: A. van Iwaarden