Mijn manier van spreken

geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   discipels
Article Body: 
Mijn manier van spreken (My Way Of Speaking)

God in Zijn grote wijsheid, besloot dat Hij mensen wilde redden door "de dwaasheid der prediking" (1 Kor. 1: 21). Gods Woord preken is daarom het grootste werk waar iemand in betrokken kan zijn. Ik voel me zeer vereerd dat God me tot deze bediening heeft geroepen. Maar preken is ook het soort bediening die het meest misbruikt word, door geldliefhebbende predikers en misleiders.

We worden geboden om ernstig naar de gave van de profetie te zoeken (dat is de gave van preken, op zo'n manier, tot bemoediging, om uit te dagen en mensen op te bouwen - 1 Kor. 14: 1,3). Daarom begon ik God te zoeken voor deze gave zo gauw als ik gedoopt was (op 21 jarige leeftijd). Toen God me zalfde met de Heilige Geest (op 23 jarige leeftijd), gaf Hij me deze gave ook. In het begin werd ik verleid om te proberen indruk te maken op mensen door mijn preken en om hen emotioneel te maken. Maar op een dag vroeg de Heere me, "Wil je mensen helpen of wil je indruk op hen maken." Ik zei dat ik hen wilde helpen. De Heere zei, "probeer dan geen indruk op hen te maken". Het was niet gemakkelijk om de verleiding van indruk op mensen maken, te overwinnen, maar ik vocht er tegen en geleidelijk heb ik het overwonnen.

Elke predikant heeft zijn eigen bijzondere stijl van preken. De meeste Indiase predikers imiteren Amerikaanse charismatische predikers na. Ik besloot dat het beste voor mij was om mijn stijl van spreken te vormen naar de stijl waarin Jezus predikte. Daarom bestudeerde ik de manier waarop Jezus leerde.

Het eerste wat ik zag in Jezus was dat Hij alleen dat preekte, wat Hij ook Zelf leefde. Hij leefde het eerst en leerde anderen het daarna (Hand 1:1). Zo hadden zijn preken altijd een praktische toepassing. Ik wist dat de Bijbel mij gebood om "te profeteren naar de mate van mijn geloof" (Rom 12: 7a). - met andere worden, alleen op het niveau van mijn eigen geestelijke werkelijkheid. Maar hier faalde ik, omdat ik ten prooi viel aan de verleiding om op mensen indruk te maken. En zo, eindigde ik in een teruggevallen toestand voor een paar jaar. Maar God was me genadig en vulde me opnieuw met de Heilige Geest in januari 1975 en herstelde mijn bediening. Ik besloot toen, dat ik alleen dat wilde preken wat zelf werkelijkheid was in mij, of (ten minste) waar ik ernstig naar zocht. Daarna leidde God me door verschillende beproevingen heen, met de bedoeling me Zijn wegen te leren en hoe op Hem te vertrouwen in moeilijke situaties. Op die manier groeide ik in geloof en wijsheid - en kon ik dit geloof en deze wijsheid in mijn preken doorgeven aan anderen.

Het tweede, Jezus preekte altijd in de kracht van de Heilige Geest. Toen Hij met de twee discipelen naar Emmaus wandelde, sprak Hij twee uur lang tot hen en gedurende die tijd hun harten branden in hen. Ik hield dit voorbeeld voor ogen en wilde op zo'n manier elke keer preken. Een kippenpoot die uit de diepvries wordt gehaald is in bevroren toestand niet lekker om te eten. Maar als dezelfde poot, gekookt is op vuur, gaat iedereen watertanden. Dat is het verschil tussen koude waarheid en dezelfde waarheid gebracht met vuur van de Heilige Geest. Totale afhankelijkheid van de zalving van de Heilige Geest werd daarom het allerbelangrijkste in al mijn preken. Ik bid elke keer als ik spreek dat God me wil zalven op zo'n manier dat mijn woorden harten van mensen in brand zetten.

Het derde, Jezus sprak bovenal tot het verstand van mensen en niet tot hun emoties. Zijn preken daagde mensen uit en overtuigde hen en bewoog hen tot geloof en gehoorzaamheid. Hij zweepte nooit hun emoties op, op een manier waarop veel predikanten dat tegenwoordig doen. We worden opgeroepen om God lief te hebben met heel ons hart en ook met heel ons verstand. Ik voelde dat al mijn preken als goed gekookte maaltijden moesten zijn - zowel voedzaam als smaakvol!! Daarom moest ik mezelf meer moeite geven om een preek voor te bereiden dan enig huisvrouw ooit deed om een goede maaltijd te bereiden.

Een goede huisvrouw serveert haar maaltijd ook op een aantrekkelijke manier. Zo moest ik ook mijn gedachten helder ordenen, voordat ik preekte. Veel predikers doen dit niet - en het gevolg daarvan is dat zij de tijd te verkwisten van mensen door rond te dwalen in hun preken. God is een God van orde (1 Kor. 14:33,40) - en Hij wordt verheerlijkt als een preek op een ordelijke, begrijpelijke manier wordt gepresenteerd.

Het vierde, Jezus had het juiste woord voor elke situatie vanwege twee redenen: Hij luistert voortdurend naar Zijn Vader (Jes. 50:4) en Hij had een grote liefde voor mensen. Zo bestudeerde ik het Woord van God op elk moment die ik over had om Gods gedachten nauwkeurig te leren kennen. Om de Schriften te begrijpen, studeren veel predikers Hebreeuws en Grieks. Maar ik zag dat wat ik nodig had, was niet de kennis van deze talen, maar de openbaring van de Heilige Geest, omdat Hij tenslotte de Auteur van het Woord is. De Heilige Geest leerde me vele heerlijke waarheiden uit Zijn Woord die ik nooit van een mens gehoord had. Deze waarheden leidde me tot een diepe wandel met God en redde me van de misleidingen en vervalsingen die het Christendom overspoelen vandaag de dag.

De Geest stelde me in staat om deze waarheden te leren aan anderen. De Heilige Geest overspoelde mijn hart ook met liefde en medelijden voor Zijn volk (Rom. 5:5). Zo werd mijn bediening langzamerhand één van bemoediging en overtuiging, en niet een van wetticisme en veroordeling.

Het vijfde, Jezus prediking was altijd boeiend - en nooit saai. Het is een zonde om tijd van mensen te verkwisten. De meeste predikers realiseren zich niet dat het stelen van de tijd van mensen hetzelfde is als hun geld stelen. Als we een gemeente van 200 leden slechts voor 15 minuten vervelen, hebben we hen beroofd van 50 man-uren van hun tijd. Als hun gemiddelde loon 50 roepies (noot: munteenheid van India) per uur is, zouden we 2500 roepies van hen gestolen hebben in die 15 minuten. Daarom bad ik tot God of Hij me wilde helpen om op een boeiende wijze te spreken en dat ik nooit iemand zal vervelen. In vroegere dagen, kon ik dit alleen volhouden voor een korte tijd. Daarom sprak ik toen alleen korte boodschappen. Toen ik groeide in de kennis van de Heere, kon ik langer te spreken.

Het zesde, Jezus gebruikte veel eenvoudige illustraties om zijn preek duidelijk te maken. Hij sprak over brood, vissen, vogels, bomen, bloemen, parels, boeren, gebouwen, etc., Zijn eenvoudige illustraties maakte de diepe waarheden waar Hij over sprak veel makkelijker te begrijpen. Hij wilde geen naam maken voor Zichzelf door ingewikkelde illustraties te gebruiken die alleen intelligente mensen konden begrijpen. Ook op dit punt zocht ik het voorbeeld van Jezus te volgen. Soms, richtte ik mijn preek naar een aantal van de minst geschoolde mensen in mijn gemeente, en sprak op hun niveau. Toen merkte ik dat mijn preken begrepen konden worden door iedereen. Ik vroeg de kleine kinderen na mijn preken, of ze hadden begrepen wat ik had gezegd. Als dat niet zo was, dan wist ik dat mijn preken nog eenvoudiger moesten worden.

Het zevende, Jezus gebruikte soms humor en overdrijvingen. Hij sprak van een kameel die door het oog van een naald gaat, van mensen die muggen uitziften en kamelen doorslikken, van degenen die grote balken in hun ogen hadden en ondertussen zochten naar splinters in de ogen van anderen - en op die manier ontmaskerde Hij huichelarij en geestelijke hoogmoed. Humor kan de preek versterken en het interessant maken, zoals kruiden smaak toe voegen aan eten. Sommige predikers echter gaan hierin tot het uiterste, en proberen de mensen voortdurend aan het lachen te maken (alleen maar om een reputatie te krijgen dat ze humor gebruiken). Zulke predikanten zijn circusclowns! Ik gebruik nooit humor in mijn preken om mensen te vermaken - maar alleen om hun aandachtig vast te houden gedurende een lange preek, of om een punt duidelijk te maken.

Het achtste, Jezus herhaalde Zijn boodschappen vaak. Hij zocht niet de eer die iemand kan krijgen, door iets nieuws of fantastisch te preken bij elke gelegenheid. Mensen hebben het nodig om dezelfde waarheid vaak te horen voor dat ze er door gegrepen worden. Daarom besloot ik dat ik niet wilde proberen om indruk te maken op mensen door in iedere preek iets nieuws te brengen, maar een boodschap vaak te herhalen, tot de mensen gegrepen waren door de betreffende waarheid. Maar elke keer dat ik een boodschap herhaal, probeer ik het te presenteren op een nieuwe manier, als geleid door de Geest.

Het negende, Jezus sprak zonder aantekeningen te gebruiken. Omdat Zijn wandel met de Vader zo innig en intiem was, gaf de Geest Hem woorden te spreken, zelfs als Hij tot de mensen sprak. De meeste predikers kunnen zo niet spreken, omdat ze niet zo innig met God wandelen. Voor 99 % van de predikanten is het daarom het beste dat zij hun preek zorgvuldig voorbereiden en geschreven aantekeningen gebruiken, als ze doeltreffend willen preken. Zo ben ik ook begonnen. Maar tegenwoordig, spreek ik de meeste keren zonder aantekeningen te gebruiken. Maar als ik een Bijbelstudie doe, gebruik ik nog steeds aantekeningen en schrijf ik de verzen neer, zodat ik geen punt zal vergeten. Zo ben ik geen slaaf van zowel het gebruiken van aantekeningen als het niet gebruiken ervan, omdat geen van deze methoden meer geestelijk is dan de ander. Als iemand doeltreffend zonder aantekeningen wil spreken:

  1. Moet hij veel jaren met God gewandeld hebben, zodat hij kan spreken vanuit zijn levenservaringen.
  2. Moet hij onder de zalving van de Heilige Geest leven en de bovennatuurlijke gave van profetie hebben.
  3. Moet hij zijn Bijbel zo goed kennen, dat hij weet wat het leert over welk onderwerp dan ook.
  4. Moet hij een goed geheugen hebben zodat hij weet waar hij de verzen over wat voor onderwerp ook kan vinden.
  5. Moet hij goede communicatieve vaardigheden hebben zo dat hij de aandacht van de mensen kan vast houden voor het geheel van zijn preek.

Als iemand niet alle vijf van deze kwaliteiten heeft, is het beter voor hem om aantekeningen te maken als hij moet preken

Ten slotte, Jezus schreeuwde nooit als Hij aan het preken was (Matt. 12:19). Hij zei ook niet om de zoveel tijd "Halleluja" in Zijn preken. Ik ben Jezus voorbeeld hierin ook gevolgd. Als predikers schreeuwen in hun preken, is het gewoonlijk niet het vuur van de Heilige Geest, maar juist hun zielekracht om mensen te manipuleren; en hun "Halleluja's" zijn meer een gewoonte of "tijdvullers", terwijl ze ondertussen bedenken wat ze als volgende willen zeggen!

In mijn preken, heb ik gezocht om de mensen Gods Woord te laten gehoorzamen en hun kruis dagelijks op te nemen en Jezus te volgen - en niet om hen voor een korte tijd emotioneel te maken. Het doel van mijn preken is geweest "om een ieder volmaakt in Christus voor te stellen" (Kol. 1:28,29; 1 Tim. 1:5)