Een Heldere Evanglieboodshap

geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   de gemeente discipels
Article Body: 

In dit artikel wil ik uitleggen wat het betekent om "wedergeboren" te zijn - of om "gered" te zijn.

Bekering is de eerste stap tot deze ervaring. Maar om je te kunnen bekeren (je afkeren van de zonde) moet je eerst weten wat zonde is. Er is veel verkeerde begrip over bekering onder Christenen vandaag de dag, omdat er veel verkeerd begrip is over zonde.

De normen in het Christendom zijn de afgelopen dertig jaren sterk verlaagd. Het "evangelie" dat vandaag de dag verkondigd wordt door de meeste predikers is slechts een flauw aftreksel van de waarheid. Mensen worden opgeroepen alleen maar in Jezus te geloven. Maar alléén geloven in Jezus zal nooit iemand redden, als het niet gepaard gaat met bekering.

Wederom geboren worden is het fundament van het christelijke leven. Als je een goed leven leeft zonder dit fundament te leggen, is jouw christendom niet meer dan alle andere religies in deze wereld - die leren immers ook mensen een goed leven te leven. Wij moeten zeker zijn dat we een goed leven leiden. Maar dat is het bouwwerk van het christendom - niet zijn fundament. Het fundament is de wedergeboorte (opnieuw geboren worden). Wij allen moeten daar ons begin hebben.

Jezus gebruikte de uitdrukking "opnieuw geboren worden" in Johannes 3:3, in het gesprek met Nicodemus, die een religieus leider was en een Godvrezende man die in oprechtheid wandelde. En toch vertelde Jezus hem, "Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien"(Johannes 3:3). We zien hier dus dat om binnen te gaan in Gods Koninkrijk, u een geestelijke geboorte moet ondergaan, zelfs als u een zeer goed mens bent! Jezus vertelde hem vervolgens dat Hij (Jezus) aan het Kruis gehangen zou worden om te sterven en dat zij die in Hem geloven eeuwig leven zouden ontvangen (Johannes 3:14,16).

Jezus ging verder hem duidelijk te maken dat de mensen de duisternis meer liefhebben dan het licht, omdat hun werken slecht waren (Johannes 3:19). Maar zij die eerlijk zijn zullen tot het licht komen. Dat betekent, eerlijk worden met God en uw zonden belijden aan Hem. Het is duidelijk dat u niet alle zonden kunt herinneren die u ooit gedaan hebt. Maar u moet wel erkennen dat u een zondaar bent en God die zonden vertellen die u zich wél herinnert.

Zonde is een zeer groot iets en in het begin ziet u er maar een zeer klein gedeelte van in uw leven. Dat is net zoiets als dat u in een groot land woont waar u nog slechts een zeer klein gedeelte van gezien hebt. Maar als u zich af gaat keren van de zonde die u wel ziet, gaat u langzamerhand steeds meer zien van dit "land van zonde" in uw eigen leven. Als u in het licht wandelt, gaat u meer zien van uw zonden - en zo kunt u uzelf steeds meer ervan reinigen. Zo moet u voortdurend in alle eerlijkheid wandelen voor God.

Om een ander beeld te gebruiken: stel, u woont in een huis dat vele smerige kamers heeft. U wil dat de Heere Jezus in uw huis komt wonen. Hij kan niet in smerige, vieze kamers wonen. Dus helpt Hij u om elke kamer schoon te maken - één voor één. Beetje bij beetje, wordt het hele huis schoongemaakt. Dit is de manier waarop we groeien in heiligmaking in het christelijke leven.

De apostel Paulus heeft eens gezegd dat waar hij ook heen ging, hij aan iedereen dezelfde boodschap predikte: bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus (Handelingen 20:20). Dit zijn de twee voorwaarden om een goed fundament te leggen in uw leven en opnieuw (of wederom) geboren te worden. God heeft bekering en geloof aan elkaar gekoppeld. Maar de meeste christelijke predikers hebben ze juist gescheiden. Bekering wordt in de hedendaagse evangelie verkondiging weggelaten. Alleen geloof wordt nog gepredikt door de meeste predikers.

Maar indien u alleen geloof hebt, kunt u niet opnieuw geboren worden. Dit is hetzelfde feit als dat een vrouw alleen geen kind kan krijgen, uit haar zelf, ook al probeert ze het nog zo hard. Een man kan ook niet uit zichzelf een kind voortbrengen. Een man en een vrouw moeten samen komen voordat een kind geboren kan worden. Net zo, daar waar bekering en geloof samen komen, daar wordt een geestelijk kind geboren - daar kan de nieuwe geboorte plaatsvinden in uw geest. De geestelijke geboorte is net zo reëel en echt als de lichamelijke geboorte - en het geschiedt in een moment. Het is niet gradueel, je groeit er niet langzaam in.

Er kunnen maanden van voorbereiding aan vooraf gaan aan de nieuwe geboorte - net zoals er maanden van voorbereiding aan een lichamelijke geboorte. Maar het opnieuw geboren worden zelf (net zoals de natuurlijke geboorte) gebeurt in een ogenblik. Sommige christenen kennen niet de exacte datum van hun nieuwe geboorte. Ik weet de datum van mijn eigen wedergeboorte ook niet. Maar dat is slechts hetzelfde als iemand die de datum van zijn natuurlijke geboorte niet kent. Dat is niet zo belangrijk - maar of iemand levend is!! Op dezelfde manier is het belangrijke punt dat u zeker weet dat u levend bent in Christus vandaag, nu.

Zijn we bekrompen als we zeggen dat Jezus de enige weg tot God is? Laat me dat illustreren door een voorbeeld: sommigen die mijn vader nooit gezien hebben (of een foto van mijn vader), kunnen niet weten hoe mijn vader eruit heeft gezien. Op dezelfde wijze kunnen wij, die God nog nooit gezien hebben, niets over Hem weten of de weg tot Hem kennen. Jezus Christus kwam echter van God. Zo kan Hij alléén ons de weg tot God laten zien. Hij zei:"Ik ben de Weg.....Niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

Wanneer we nadenken over de claim van Jezus dat Hij de ENIGE WEG is tot God de Vader, moeten we toegeven dat wat Hij zei waar was of we moeten Hem voor een leugenaar en een misleider houden. Wie zou het aandurven om Hem een leugenaar en misleider te noemen? Het is niet genoeg om te zeggen dat Jezus alleen maar een goede man was of een profeet. Nee. Hij is God Zelf - en niet slechts een goed mens. Hij kon waarschijnlijk helemaal niet eens een goede man zijn als Hij werkelijk een leugenaar of misleider was geweest! Zo moeten we tot de conclusie komen dat Jezus inderdaad God was in een gedaante als mens.

Alle waarheid is bekrompen, beperkt. In de wiskunde is 2 + 2 altijd 4. We kunnen niet ruimdenkend worden en accepteren dat 3 of 5 ook tot de mogelijke antwoorden behoren. We kunnen zelfs niet aanvaarden dat het antwoord ook 3,9999 kan zijn. Als we zulke mogelijkheden van de waarheid aannemen, zullen onze wiskundige berekeningen mis gaan. Op dezelfde wijze weten we dat de aarde om de zon draait. Als we zouden besluiten om ruimdenkend te worden en een theorie zouden aanvaarden die zegt dat de zon om de aarde draait, zouden onze astronomische berekeningen verkeerd gaan. Zo ook in de scheikunde, waar H2O water is. We kunnen ons niet permitteren ruimdenkend te zijn en te zeggen dat H2O ook zout kan zijn!! Hierdoor zien we dat de waarheid absoluut is op elk gebied en erg beperkt. En zo is het ook in de dingen van God. Ruimdenkendheid kan ernstige fouten en dwalingen brengen in de wiskunde, in de astronomie en in scheikunde - en zo ook in het kennen van de waarheid over God.

De Bijbel leert dat alle mensen zondaars zijn - en dat Jezus stierf voor zondaren. Dus, als we tot Jezus komen als "christen", kan Hij onze zonden niet vergeven, omdat Hij niet gestorven is voor christenen (in de zin van nette mensen)! Hij stierf voor zondaren. De enige persoon die vergeven kan worden is diegene die tot Jezus komt en zegt:"Heere, ik ben een zondaar". U kunt niet tot Jezus komen als een volgeling van welke religie dan ook en vergeven worden, omdat Hij alleen stierf voor zondaren. Als u tot Hem komt als een zondaar, kan Hij uw zonden onmiddellijk vergeven. Het is voor ons eenvoudig om te weten dat we zondaars zijn - omdat God ons allemaal een geweten heeft gegeven. Kinderen hebben een zeer gevoelig geweten, dat hen zeer snel besef geeft van verkeerde dingen. Maar als zij opgroeien, kan het geweten hard en ongevoelig worden. Wanneer een kind van 3-jaar oud een leugen vertelt, verraad zijn gezicht zijn schuld al omdat zijn geweten schuldig is. Echter 15 jaar later kan datzelfde kind een leugen vertellen met een strak en onbewogen gezicht, doordat hij zijn geweten gedood heeft door herhaaldelijk de stem ervan te negeren. De voetzolen van een baby zijn erg zacht dat het zelfs een aai met een veer kan voelen. Maar de voetzolen van volwassenen zijn zo hard dat ze zelfs niet meer een prik met een pin voelen totdat er hard geduwd wordt. En dat gebeurt nou, als zij opgroeien, met hun geweten ook.

Het geweten is een stem die God in ons geplaatst heeft, dat ons vertelt dat we morele schepsels zijn. Het geeft ons een elementair begrip van goed en kwaad. En daarom is het een geweldige gave van God. Jezus noemt het "het oog van het hart" (Lukas 11:34). Als we dit "oog" niet bewaren met zorg, worden we langzaam geestelijk blind. Het negeren van de prikken van het geweten kan net zo gevaarlijk zijn als het negeren van deeltjes stof die in onze ogen komen - er komt een dag dat je totaal blind zult zijn, geestelijk.

Als baby's geboren worden hebben geen van hen enige godsdienst. Zij zijn allemaal hetzelfde. Twee jaar later, zijn ze nog steeds hetzelfde - zelf gericht en twistziek. Maar naarmate de tijd vordert, zullen hun ouders ze onderwijzen in de verschillende godsdiensten - en zo groeien zij op in een bepaalde religie. In meer dan 90% van de gevallen, is de godsdienst die iemand heeft de godsdienst die zijn ouders voor hem kozen.

Maar God ziet ons niet als mensen met allemaal verschillende godsdiensten. Hij ziet ons als zondaren. Jezus kwam uit de hemel op aarde om te sterven voor de zonden van de gehele mensheid. Hij kwam niet voor diegene die zichzelf goed genoeg achtten om in Gods tegenwoordigheid binnen te gaan, maar voor hen die erkennen dat zij zondaars zijn en daarom ongeschikt om in Gods tegenwoordigheid binnen te gaan. Uw geweten vertelt u dat u een zondaar bent. Dus waarom zou het moeilijk zijn om tot Jezus te komen en te zeggen:"Heere, Ik ben een zondaar, ik heb vele verkeerde dingen gedaan in mijn leven"?

Een vraag die sommige kunnen stellen is "Kan een goede God niet onze zonde door de vingers zien en ze vergeven, net zoals een vader zou vergeven"? Indien een zoon iets zou breken of verliezen dat erg kostbaar was, en er spijt van had en zijn excuses aanbiedt aan zijn vader, zou zijn vader het hem vergeven. Maar deze zaken zijn geen morele kwesties. Als al onze zonden leken op deze zaken, zou God ons onmiddellijk vergeven. Maar zonde is niet zoals deze kwesties. Zonde is een misdaad.

Als een man, rechter zou zijn in een rechtszaak waarin zijn eigen zoon voor hem zou staan, beschuldigd van een of andere misdaad, kan hij dan zeggen "Mijn zoon, ik hou van je, ik vergeef je, ik zal je niet straffen"? Elke aardse rechter die enig gevoel voor rechtvaardigheid heeft, zou zoiets nooit doen. Het gevoel voor rechtvaardigheid dat wij allemaal hebben is een kleine afschaduwing van de volmaakte rechtvaardigheid van de Almachtige God, in Wiens gelijkenis wij zijn gemaakt. Als wij dus iets ernstig verkeerd hebben gedaan, moet God als Rechter tegen ons zeggen "Ik hou erg veel van je maar je hebt een misdaad begaan - en daarom moet ik je straffen". In de rechtzaak, hoeveel de zoon ook spijt heeft van zijn misdaad, moet de vader hem, als rechter, straffen. Laten we ons voorstellen dat de jongen een bank beroofd heeft. De vader veroordeelt hem voor de volle straf die de wet hiervoor geeft - zeg, één miljoen rupees (munteenheid van India). Omdat de jongen het geld niet heeft om te betalen, moet hij naar de gevangenis! De vader komt dan uit de rechterstoel, doet zijn toga af en komt naar hem toe. Hij brengt zijn eigen checkboek te voorschijn en schrijft een check uit van één miljoen rupees (datgene wat hij zijn hele leven heeft gespaard) en geeft deze aan zijn zoon om de boete te betalen. Kan de zoon hem nu beschuldigen dat hij niet van hem hield? Nee! Tegelijkertijd kan ook niemand de vader beschuldigen dat hij geen eerlijke rechter is geweest, want hij gaf zijn zoon de volle straf die de wet eiste. Dit is nu precies wat God ook voor ons gedaan heeft. Als rechter heeft Hij verklaard dat wij allen moeten sterven voor onze zonden. Toen is Hij afgedaald en is Mens geworden en heeft de straf Zelf op Zich genomen.

De Bijbel leert ons dat hoewel God Eén is, Hij bestaat in Drie Personen - Vader, Zoon en Heilige Geest. Als God slechts Eén Persoon zou zijn, zou het niet mogelijk zijn om Zijn troon in de hemel te verlaten en op aarde te komen als mens in de persoon van Jezus. Wie zou het universum dan moeten besturen? Maar omdat God bestaat als Drie Personen, kon de Zoon naar de aarde komen en voor de Vader, die de Rechter is, sterven voor onze zonden. Sommige christenen dopen mensen in de naam van "Jezus alleen" en zeggen dat er slechts Eén Persoon in de Godheid is - Jezus. Dit is een ernstige dwaling. 1 Johannes 2:22 zegt dat als iemand de Vader en de Zoon verloochent, deze de geest van de Antichrist heeft. Omdat hij daarmee verloochent dat God de Zoon in een menselijke gedaante is gekomen als Jezus Christus, en Zijn eigen menselijke wil aflegde en de wil van de Vader deed en uiteindelijk de straf voor onze zonden op Zich nam, voor de Vader (1 Johannes 4:2,3).

Jezus was volledig God en volledig mens toen Hij op aarde kwam. Toen Hij aan het kruis stierf, nam Hij de straf voor de zonden van de gehele mensheid op Zich. De straf voor onze zonden is dat we eeuwig gescheiden zijn van God. Terwijl Jezus aan het kruis hing werd Hij gescheiden van Zijn Vader in de hemel. Zo'n scheiding is het meest verschrikkelijke lijden dat een mens kan doormaken. De hel is de enige Godverlaten plaats in het universum. God is daar niet. En daarom manifesteert zich alle kwaad in de duivel zich juist daar ten volle. Dat kwaad is juist datgene wat dingen zo ellendig maakt voor allen die naar de hel gaan. Jezus doorging dat oordeel toen Hij aan het kruis hing. Hij hing 6 uur lang aan het kruis. Maar in de laatste 3 uur werd Hij door God verlaten. De zon werd duister en de aarde beefde. Zijn gemeenschap met Zijn Vader in de hemel werd afgesneden. De Vader is het hoofd van Christus (1 Cor. 11:3) - terwijl Christus verlaten werd, was het alsof Zijn hoofd afgedraaid werd. We kunnen nooit ten volle begrijpen wat een worsteling dat geweest is voor Hem.

Als Jezus slechts een geschapen wezen was geweest, zou Hij niet de straf hebben kunnen dragen van de miljarden mensen die sinds Adam geleefd hebben! Want één man kan niet veroordeeld worden in de plaats van één miljard moordenaars! Maar Jezus kon die plaats wel innemen omdat Hij de eeuwige God is.

Bovendien omdat Hij eeuwig is, kon Hij ook een eeuwige straf op Zich nemen in drie uur.

Als Jezus niet God zou zijn, en God de Vader zou Hem gestraft hebben voor onze zonden, zou dat een grote onrechtvaardigheid zijn. God kan geen enkel mens straffen voor de misdaad die iemand anders gedaan heeft, zelfs als deze persoon bereid is om de straf op zich te nemen. Uw vriend kan niet uw straf op zich nemen en opgehangen worden in uw plaats. Dat zou onrechtvaardig zijn. Als Jezus dus een geschapen wezen was en voor onze zonden gestraft zou zijn, zou dat de grootste vorm van onrechtvaardigheid zijn.

Het is duidelijk dat nooit een geschapen wezen de straf voor onze zonden zou hebben kunnen dragen. Alleen God kon die straf dragen, omdat Hij de Rechter van het universum is. Hij heeft volkomen het recht om ons te straffen - en Hij heeft het recht om onze straf op Zich te nemen. Dat is wat Hij gedaan heeft toen Hij naar de aarde kwam in de persoon van Jezus Christus.

Het fundament van het Christelijk geloof ligt in twee grote waarheden: ten eerste dat Christus stierf voor de zonden van de mensheid. Ten tweede dat Hij opstond na drie dagen.

Als Christus niet opgestaan is uit de doden, zou er geen bewijs zijn dat Hij God was. De opstanding uit de dood was het bewijs dat alles wat Hij gezegd heeft waar was. Geen enkele godsdienstige leider heeft ooit beweerd dat hij zou sterven voor de zonden van de wereld. En geen godsdienstig leider is ooit uit de dood opgestaan. Deze feiten maken alleen Jezus Christus uniek.

Alle godsdiensten kunnen ons leren om goed te doen aan anderen en om in vrede te leven. Maar het christendom heeft een uniek fundament: Christus stierf voor onze zonden en stond op uit de dood.

Als deze twee waarheden uit het christendom worden verwijderd, wordt het christendom gelijk aan alle andere godsdiensten. Deze twee waarheden maken het christendom uniek.

We zijn allemaal door God geschapen om voor Hem te leven. Maar we hebben allemaal voor ons zelf geleefd. Als we tot God komen moeten we komen als berouwvolle dieven die vele jaren lang dat geen wat aan God behoort gestolen hebben. We moeten tot Hem komen met dankbaarheid dat Christus voor ons gestorven is en geloven dat Hij opgestaan is uit de dood en leeft vandaag de dag. We kunnen niet tot Jezus bidden als Hij niet nu niet leeft - want je kunt niet bidden tot een dode persoon. Maar omdat Jezus opstond uit de dood kunnen wij met Hem in gemeenschap zijn.

Nadat Christus opgestaan was van de dood, voer Hij op en keerde terug naar de hemel. Toen kwam de Heilige Geest, de Derde Persoon van de Godheid, naar de aarde. De Heilige Geest is een werkelijk persoon, net zoals Jezus Zelf. Hij is naar de aarde gekomen om onze levens te vervullen met Zijn tegenwoordigheid. Als we ons overgeven aan de Heilige Geest kan Hij ons heilig maken. Als de Heilige Geest ons vervult, zijn we instaat om te wandelen in een leven van overwinning over zonden. Niemand kon zo'n leven leven voordat de Heilige Geest Zijn inwoning maakte in de mens - op de Pinksterdag. Daarvoor konden mensen alleen hun uiterlijke leven verbeteren. Hun innerlijke leven bleef geknecht door de zonde en onveranderd. Wanneer de Heilige Geest u vervult, komt God in u wonen en Hij maakt het u mogelijk om ook innerlijk een godvruchtig leven te leven.

De geweldige boodschap van het evangelie is dat uw hart volledig schoon kan worden wanneer God u vergeeft en dat zo Christus in u kan komen wonen door de Heilige Geest om uw lichaam een woonplaats van God te maken.

Ik sprak eens met een christen die rookte. Ik vroeg hem of hij ooit een sigaret zou roken in een kerkgebouw? Hij zei dat hij dat nooit zou doen omdat een kerkgebouw het huis van God was. Ik maakte hem duidelijk dat zijn lichaam het huis was waarin God woonde en niet één of ander kerkgebouw. U zou toch geen overspel plegen in een kerkgebouw? U zou ook geen pornografie bekijken in een kerk? Uw lichaam is de tempel van God, als Christus daarin woont. Wees dus voorzichtig met wat u doet met de leden van uw lichaam. Gewoontes zoals roken, drinken, drugs en onreine gedachten zullen gaandeweg uw lichaam en gedachten verwoesten.

Het christelijke leven lijkt op een race. Als we de zonde de rug toekeren en wederom geboren worden staan we aan de startlijn van deze race. Nu begint de marathon - een race die tot het eind van ons leven duurt. We rennen en rennen en rennen. En zo komen we elke dag dichter en dichter bij de finish. Maar we moeten nooit stoppen met rennen.

Of om een ander beeld te gebruiken: als we opnieuw geboren worden leggen we het fundament voor ons huis. Daarna bouwen we langzaam het gebouw - en dit bestaat uit vele verdiepingen. Dit is het beste leven wat u ooit kan leven, omdat je geleidelijk alles wat slecht is elimineert uit u leven en meer en meer door de jaren heen verandert naar het beeld van God.

Dus wat moet u doen om opnieuw geboren te worden?

Ten eerste erken dat u een zondaar bent. Vergelijk uzelf niet met anderen om daarin enige geruststelling te vinden dat u niet zo slechts bent als zij. Zonde is als een dodelijk gif. Of je nou één of honderd druppels ervan drinkt je sterft eraan. Als je een goede start wilt maken in je christelijk leven erken dan dat u niets beter bent dan de grootste zondaar in deze wereld. En besluit dan om u af te keren van alle zonde in uw leven waarvan u weet heeft.

En dan: geloof in Christus. Dat betekent jezelf aan Hem toewijden - en niet alleen maar bepaalde dingen over Hem geloven met ons verstand. Je kunt in iemand geloven zonder jezelf aan hem toe te wijden. Een bruid wordt op haar trouwerij gevraagd: "Ben je bereid om jezelf toe te wijden aan deze man?" Stelt u zich voor dat ze zou antwoorden: "Ik geloof dat hij een hele goede man is.

Maar ik weet niet zeker of ik wel mezelf en mijn hele toekomst aan hem wil toewijden". Dan zou ze niet met hem kunnen trouwen, omdat ze geen geloof in hem heeft. Wanneer een vrouw trouwt, verandert haar leven totaal. Ze verandert haar achternaam in die van haar man. Ze verlaat haar ouderlijk huis om intrek te nemen bij haar man. Ze weet misschien niet waar ze allemaal komen te wonen, maar ze vertrouwt haar hele toekomst aan hem toe. Zij heeft geloof in hem. Dit is een illustratie wat het betekent om in Christus te geloven.

Het woord "christen" (eerbiedig bedoelt) betekent "Mevrouw Christus"! Mijn vrouw kan mijn naam alleen dragen nadat ze mij getrouwd heeft. Op dezelfde wijze kunt u alleen met de naam van Christus genoemd worden en uzelf een "christen" noemen als u ook met Hem getrouwd bent. Als een bepaalde dame mijn naam zou gebruiken zonder met mij getrouwd te zijn en haarzelf "Mevrouw Poonen" zou noemen, zou dat een leugen zijn. Op dezelfde wijze is iedereen die zichzelf een christen noemt, maar niet getrouwd is met Christus, een leugenaar.

Een huwelijk is voor altijd en niet alleen maar voor een paar dagen. Op dezelfde wijze is christen zijn een levenslange toewijding. Volledige overgave en toewijding aan Christus betekent niet dat u reeds volmaakt bent. Wanneer een vrouw trouwt beloofd ze niet dat zij nooit een fout zal maken. Ze zal vele fouten maken, maar haar man zal het haar vergeven. Maar ze beloofd wel dat ze voor altijd met haar man zal leven. Dat is een beeld van onze eenheid met Christus.

De volgende stap die noodzakelijk is, is de waterdoop. Gedoopt worden is zoiets als een huwelijksakte ontvangen. Je kunt niet getrouwd zijn door slechts alleen maar de trouwakte te ontvangen. Zo ook kun je geen christen worden door gedoopt te worden. Het is alleen mogelijk een huwelijksakte te krijgen nadat je getrouwd bent. Op gelijke wijze kunt u alleen gedoopt worden nadat u uzelf aan Christus heeft gegeven. In de doop getuigt u dat u heeft afgedaan met uw oude leven en Jezus Christus Heer heeft gemaakt van uw leven.

In een goed huwelijk spreken man en vrouw veel met elkaar. Op gelijke wijze moet u ook met Jezus praten en elke dag naar Hem luisteren als Hij tot u spreekt door de Bijbel.

Een goede vrouw zal nooit iets doen dat haar man ongelukkig maakt. Ze zal alles samen met hem willen doen. Een ware christen zal ook nooit iets willen doen dat Christus niet behaagt - zoals een film kijken die Jezus nooit zou kijken. Hij zal nooit iets doen wat hij niet samen met Jezus Christus kan doen.

Kan iemand er zeker van zijn dat hij/zij opnieuw geboren is? Ja. Romeinen 8:16 zegt dat wanneer u opnieuw geboren bent, de Heilige Geest van God getuigt met uw geest dat u een kind van God bent.

Dit leven is een geweldig leven - omdat we dit samen leven met de beste Vriend die ooit iemand kan hebben. We zullen nooit eenzaam zijn, omdat Jezus altijd en overal met ons zal zijn. We kunnen onze problemen met Hem delen en Hem vragen ons te helpen ze op te lossen. Het is een leven vol van blijdschap en men wordt vrij gezet van zorg en vrees - want Jezus heeft onze toekomst in Zijn hand.

Als u verlangt om opnieuw geboren te worden, zeg dan nu de onderstaande woorden in alle oprechtheid met heel uw hart:
"Heere Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent. Ik ben een zondaar en verdien de hel! Dank u dat U mij heeft liefgehad en gestorven bent voor mijn zonden op het kruis. Ik geloof dat u opgestaan bent uit de dood en levend bent. Ik wil mij vanaf nu afkeren van mijn zondige leven. Wilt U alstublieft al mijn zonden vergeven en mij een haat tegen de zonde geven. Ik vergeef allen die mij op welke wijze dan ook iets aangedaan hebben. Kom in mijn leven Heere Jezus en wees de Heer van mijn leven vanaf vandaag. Maak mij nu een kind van God."

Gods Woord zegt: "Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht (noot: engels = recht) gegeven kinderen van God te worden" (Johannes 1:12). De Heere Jezus zegt: "Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen" (Johannes 6:37).

Dus u kunt er zeker van zijn dat Hij u aangenomen heeft.

Daarom kunt u Hem danken, zeggende: "Dank u Heere Jezus dat u mij vergeven en aangenomen heeft. Wilt u mij vullen met Uw Heilige Geest en mij kracht geven om voor U te leven. Ik wil van af vandaag slechts U behagen."

Het is nu goed om Gods Woord elke dag te lezen en de Heere te vragen u dagelijks te vervullen met de Heilige Geest. Ook is het belangrijk gemeenschap te zoeken met andere wederom geboren christenen. Alleen dan kunt u groeien in uw christelijke wandel en ontvangt u de kracht om de Heere volhardend te volgen. Vraag de Heere om u te leiden naar een goede gemeente of kerk.

Moge de Heere u rijkelijk zegenen.