Het ware en het valse Evangelie

geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   discipels
Article Body: 

Christenen kunnen over het algemeen ingedeeld worden in één van de onderstaande twee groepen:

 1. Rooms Katholiek of Protestant - afhankelijk van geboorte
 2. Conformist of behorend tot de "vrije" gemeente - afhankelijk van kerkorde
 3. Wedergeboren christen of nominaal christen - afhankelijk van ervaring
 4. Evangelisch of Liberaal - afhankelijk van doctrine en leer
 5. Charismatisch of niet-charismatisch - afhankelijk van of men in tongen spreekt
 6. Full-time christelijke werker of in een gewone baan werkend - afhankelijk van de bezigheid

Er zijn nog meer indelingen te maken. Maar geen van deze indelingen handelt met de wortel van het probleem waarvoor de Heere gekomen is om weg te nemen.

Velen weten dat "Christus voor onze zonden gestorven is" (1 Kor. 15:3). Maar wat velen niet weten is dat de Bijbel spreekt over het feit dat Christus ook gestorven is "opdat wij niet langer voor onszelf zouden leven maar voor Hem" (2 Kor. 5:15).

Een meer Schriftuurlijke indeling van christenen zou de volgende zijn:

 1. Zij die voor zichzelf leven vs. Zij die voor Christus leven; of
 2. Zij die dingen voor zichzelf zoeken vs. Zij die de dingen van Christus zoeken; of
 3. Zij die de aardse dingen eerst zoeken vs. Zij die eerst het Koninkrijk van God zoeken; of
 4. Zij die geld liefhebben vs. Zij die God liefhebben. (Jezus heeft gezegd dat het onmogelijk is om beide lief te hebben - Luk. 16:13)

Ik heb echter nooit gehoord dat een dergelijke indeling werd gebruikt. Deze indeling handelt met het innerlijke leven van de christen en zijn persoonlijke wandel met God, terwijl de indeling die we eerder gebruikten, handelt over externe factoren van zijn leven. Toch is het op deze laatste manier dat de hemel christenen indeelt. En als dat het geval is, is deze indeling de enige die werkelijk er toe doet! Anderen kunnen ons niet indelen. We moeten onszelf indelen - want niemand anders kent onze innerlijke motieven en verlangens. Zelfs onze vrouwen weten niet altijd waarvoor we werkelijk leven.

Onze Heere kwam niet voornamelijk om mensen een leer te geven, een kerkorde of om hen in tongen te doen spreken en zelfs niet om hen een ervaring te geven!

Hij kwam om ons te "redden van onze zonden". Hij kwam om de bijl aan de wortel van de boom te leggen. En deze wortel van zonde is: zelfzucht, alles zoeken we voor ons zelf en we doen onze eigen wil. Als we de Heere niet toestaan om deze "wortel" uit ons leven af te hakken en er uit te halen, zullen we oppervlakkige christenen blijven. Satan kan ons zelfs het idee geven dat we tot een hogere klasse van christenen behoren vanwege een leer of een ervaring of onze kerkorde!

Satan geeft er niet zoveel om als we de juiste leer, ervaring of kerkorde hebben zolang we maar voor "onszelf" blijven leven (dit is trouwens alleen maar een andere manier om uit te drukken dat we "in zonde leven"!). Het christendom van vandaag de dag is vol met christenen die zichzelf zoeken en voor zichzelf leven, die ervan overtuigt zijn dat God hen als een christen ziet van een hogere orde, alleen op grond van hun leer, ervaring of hun kerkorde. Dit toont aan dat de satan een groot werk heeft kunnen doen in het christendom.

In Johannes 6:38 getuigt onze Heere dat Hij vanuit de hemel naar de aarde is gekomen:

 1. om Zijn menselijk wil te verloochenen (welke Hij ontvangen had toen Hij als Mens naar deze aarde kwam), en
 2. om als Mens de wil van Zijn Vader te doen. Hierin is Hij ons voorbeeld geworden.

In heel Zijn aardse leven - gedurende alle 33 ½ jaar - heeft Hij Zijn eigen wil verloochend en de wil van de Vader gedaan. En Hij leerden Zijn discipelen duidelijk dat diegene die Zijn discipel wil zijn, dezelfde weg moet gaan. Hij kwam om de wortel van ons zondeprobleem aan te pakken - "onze eigen wil doen" - en ons daarvan te verlossen.

Op het gebied van de wetenschap heeft de mens, voor duizenden jaren, de misvatting gehad te denken dat de aarde het centrum was van het heelal. Het leek zo in de ogen van de mens - omdat het leek alsof de zon, maan en sterren elke 24 uur om de aarde draaiden. Het heeft de moed van een man als Copernicus nodig gehad - pas zo'n 450 jaar geleden, om vraagtekens te zetten bij deze algemeen geaccepteerde mening en aan te tonen dat het onjuist was en de aarde niet het centrum van zelfs het zonnestelsel, laat staan van het hele universum was. De aarde, zo toonde hij aan, was geschapen en had zijn middelpunt in de zon. Zo lang de mens uitging van het verkeerde centrum c.q. middelpunt waren zijn wetenschappelijke berekeningen en gevolgtrekkingen onjuist - omdat zijn uitgangspunt van het centrum niet juist waren. Maar toen de mens het ware centrum ontdekte bleken de berekeningen en gevolgtrekkingen wel juist te zijn.

Het is hetzelfde met ons wanneer we "zelf-gericht" blijven in plaats van "God-gericht" worden. Ons begrip van de Bijbel en van Gods volmaakte wil (onze berekeningen en gevolgtrekkingen) zullen dan onjuist zijn. Maar zoals de mensen voor meer dan 5000 jaar overtuigd waren dat zij het bij het juiste eind hadden (zoals hiervoor beschreven), kunnen ook wij ons verbeelden dat het goed is met ons! Maar eigenlijk zitten we er 100% naast.

Dit is wat we vandaag de dag zien, zelfs onder vele "goede christenen". Zij hebben vele verschillende interpretaties van dezelfde Bijbel - en toch is iedereen er van overtuigd dat zijn uitleg alleen de juiste is en alle andere verkeerd. De anderen, zo zeggen ze, zijn "misleid". Waarom is dat zo? Omdat ze hun centrum verkeerd hebben.

De mens is geschapen om zijn middelpunt in God te hebben en niet in hemzelf. Wanneer christenen hun middelpunt, hun centrum verkeerd hebben liggen, zal hun "evangelie" ook verkeerd zijn. In feite worden er slechts twee soorten evangelies gepredikt vandaag de dag - één in welk de mens centraal staat en de ander waarin God centraal staat.

Het evangelie dat om de mens draait belooft de mens dat God hem alles zal geven wat hij nodig heeft voor een comfortabel leven hier op aarde en tevens een zetel in de hemel aan het einde van zijn leven. De mens wordt verteld dat Jezus al zijn zonden vergeeft, zijn ziekte geneest, hem materieel zegent en doet toenemen, al zijn aardse problemen oplost, etc., etc.

Het eigen-ik blijft in het centrum van zijn leven en God lost alles voor hem op - als een dienstknecht - beantwoordt elk gebed en geeft hem alles wat hij wil!! Alles wat hij moet doen is "geloven" en "elke materiële zegen te claimen in de naam van Jezus"!!

Dit is een vals evangelie omdat het geen melding maakt van "bekering". Bekering is datgene wat Johannes de Doper, Jezus, Paulus, Petrus en alle andere apostelen in het bijzonder gepredikt hebben. Bekering wordt vandaag de dag helaas helemaal niet meer gepredikt, ook niet als bijzaak.

Het evangelie dat God centraal stelt daarentegen, roept de mens op om zich te bekeren. Het legt uit dat bekering het volgende betekent:

Afkeren van zichzelf als het middelpunt van het leven, van het doen van de eigen wil, van het wandelen op zelf gekozen wegen, van de liefde tot geld, en van de liefde tot de wereld en de dingen die in de wereld zijn (de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en het pronken met de dingen van het leven), etc., en.......

Omkeren naar God, Hem lief te hebben met het gehele hart, Hem het middelpunt en centrum maken van het leven en Zijn wil te doen, etc.

Geloof in de dood van Christus aan het kruis kan alleen de zonden van een mens vergeven als hij zich bekeerd heeft. Dan kan hij de kracht van de Heilige Geest ontvangen die hem bekrachtigd om zichzelf dagelijks te verloochenen zodat God het middelpunt van zijn leven is. Dit is het evangelie dat Jezus en de apostelen hebben gepredikt.

Het valse evangelie maakt de poort wijd en de weg breed (makkelijk om daar over te gaan omdat men zichzelf niet hoeft te verloochenen of hoeft te stoppen om voor zijn eigen belangen te leven of te stoppen om eigen voordeel te zoeken). Miljoenen zitten in samenkomsten waar zo'n vals "evangelie" wordt gepredikt. En velen gaan binnen door deze poort en wandelen op deze weg, en beelden zichzelf in dat het tot leven leidt. Maar in werkelijkheid leidt het tot verderf. De evangelist van dit evangelie rapporteert triomfantelijk over de grote aantallen mensen die "hun hand hebben opgestoken en een beslissing voor Christus hebben gemaakt" in hun samenkomsten!! Maar het is allemaal misleiding. Ondanks dat sommigen oprecht bekeerd zijn in zulke samenkomsten, vanwege hun oprechtheid, eindigen vele "bekeerlingen" als "een kind van de hel, tweemaal meer...." (Matt. 23:15) - misleid over hun ware staat.

Het ware evangelie daarentegen maakt de poort nauw en de weg smal - niet nauwer of smaller dan Jezus Zelf het maakt, zoals sommige "super-geestelijken" doen, maar exact de afmeting die Jezus het gaf. Weinigen zijn er die deze weg ten leven vinden. Voor de evangelist van dit soort evangelie is er weinig te rapporteren en de statistieken zijn niet erg aansprekend. Maar dit evangelie leidt mensen tot de Heere Jezus en naar de hemel.

"Wees voorzichtig hoe je hoort. Diegene die gehoorzaamt aan wat hij gehoord heeft, aan hem wordt meer licht en inzicht gegeven. Maar aan diegene niet gehoorzaamt aan wat hij gehoord heeft, zelfs het licht en het inzicht wat hij denkt te hebben zal weggenomen worden." (parafrase van Lukas 8:18).

Wie oren heeft om te horen, die hore..