geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God discipels
WFTW Body: 

Nu wij het einde der tijden naderen en de wereld van kwaad naar erger gaat en wij de grote verdrukking naderen, wat direct vooraf gaat aan de wederkomst van onze Here Jezus Christus, is het belangrijk dat wij meer en meer leren te leven vanuit geloof.

En: “ Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God ” (Romeinen 10:17).

Jezus citeerde iedere keer het Woord van God toen Hij in de woestijn op de proef werd gesteld door satan en daardoor kon Hij iedere verleiding overwinnen. Jezus had Gods Woord vanaf Zijn jeugd opgeslagen in Zijn geheugen. En vanuit deze opslagplaats herinnerde de Heilige Geest Hem aan een passend Woord bij iedere verleiding.

Ook wij moeten Gods Woord opslaan in ons geheugen. Wat wij lezen moeten wij geloven, en wat wij geloven daar moeten wij met onze mond van getuigen (Romeinen 10:8-9), zodat wij satan kunnen overwinnen door: “het woord van ons getuigenis” (Openbaring 12:11 ).

Maar, ons getuigenis moet altijd gebaseerd zijn op Gods specifieke beloftes.

Er zijn sommige evangelisten en sprekers die leren dat alles wat wij met onze mond uitspreken zal gebeuren, of dat waarvan wij getuigen zal plaatsvinden. Dat is veronderstellen en dwaasheid. God heeft beloofd dat Hij Zijn Woord zal volbrengen en niet dat wat wij vermoeden of veronderstellen, dus moeten wij Zijn beloftes eerst in Zijn Woord kunnen vinden en alleen van deze beloftes getuigen.

Het is ons geloof, wat gebaseerd is op Gods Woord, wat de wereld overwint. “ Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit isde overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof ” (1 Johannes 5:4).

Oprecht vertrouwen houdt in dat wij met onze hele persoonlijkheid leunen op God, in de complete zekerheid van Zijn LIEFDE, Zijn machtige KRACHT en ZIJN volmaakte WIJSHEID.

Dus spreek in het komende jaar regelmatig, en in het volste vertrouwen, uit dat God doet wat Hij belooft. De volgende acht getuigenissen zijn gebaseerd op het Woord van God. Spreek ze uit tegen uzelf en spreek ze uit tegen satan vanuit en met heel uw hart. Memoriseer de teksten die hieronder omschreven en relevant zijn voor uw getuigenis en wordt een overwinnaar.

1. God de Vader heeft mij lief zoals Hij Jezus lief heeft, dus zal ik altijd blij zijn.

Jezus bad: “ Vader, Ik wil dat de wereld weet dat U hen lief hebt, zoals U Mij lief hebt ” (Johannes 17:23 parafrase).

Wij moeten altijd onze zekerheid vinden in de immense liefde en zorg die onze hemelse Vader voor ons heeft. Dan zullen wij volkomen vrij zijn van angst.

2. God heeft al mijn zonden vergeven, dus leef ik nooit in zondeschuld.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid ” (1 Johannes 1:9). De Here heeft gezegd: “ Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken ” (Hebreeën 8:12).

Wij moeten altijd in de zekerheid verkeren dat ons verleden is uitgewist. Wij moeten nooit toestaan dat satan ons veroordeeld aan de hand van ons verleden. Wij moeten ook onszelf niet veroordelen.

3. God wil mij vullen met Zijn Heilige Geest, dus ben ik sterk genoeg voor iedere taak.

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen ” (Lukas 11:13 NBV).

Wij moeten er voor zorgen dat wij, in elk aspect van ons leven, ons overgeven aan de Here en iedere dag van het nieuwe jaar bidden dat wij gevuld worden met de Heilige Geest. God zal dat dan zeker doen.

4. God heeft al mijn grenzen bepaald, dus ben ik altijd tevreden.

God stelde vast hoelang zij zouden leven en binnen welke grenzen zij zouden wonen ” (Handelingen 17:26 HB). “ Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten ” (Hebreeën 13:5 HSV).

Wij moeten niet klagen over onze omstandigheden en moeten het hele komende jaar nooit datgene wat ons overkomt vergelijken met de omstandigheden van iemand anders.

5. Gods geboden zijn er voor mijn bestwil, dus wil ik altijd gehoorzaam zijn aan AL Gods geboden.

Zijn geboden zijn geen zware last” ( 1 Johannes 5:3 NBV). “ Dat u voor uw eigen bestwil de geboden die Ik u vandaag geef, gehoorzaamt ” (Deuteronomium 10:13 NBV).

Het bewijs van onze liefde voor de Here Jezus is dat wij altijd Zijn geboden gehoorzamen. “Wie van Mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven” ( Johannes 14:15 HB). Wij moeten dus een vurig verlangen hebben om, in het nieuwe jaar, ieder gebod van God te willen gehoorzamen.

6. God heeft de controle over ALLE mensen en gebeurtenissen die in vloed op mij hebben, dus zeg ik altijd dank.

Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen ” (Romeinen 8:28 HB).

Wanneer wij God liefhebben en alleen Zijn doel met ons leven willen uitvoeren, dan zal alles wat ons overkomt voor ons uitwerken tot iets goeds. Hoe fantastisch is het dat wij mogen weten dat in het komende jaar, iedere gebeurtenis in ons leven zal uitwerken tot iets goeds.

7. Jezus heeft satan verslagen en mij bevrijd van zijn macht, dus hoef ik nooit bang te zijn.

Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken ” (Hebreeën 2:14-15 HB). " De Here helpt mij; daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen " (Hebreeën 13:6 HB).

Satan is door God nog niet vernietigd, maar hij is door God wel ontwapend. Dus verzet u tegen de duivel, in de Naam van Jezus en hij zal van u wegvluchten (Jakobus 4:7).

8. God wil mij tot een zegen doen zijn, dus wil ik altijd tot zegen zijn voor anderen.

Ik zal u zegenen en u zult vele anderen tot een zegen zijn” ( Genesis 12:2 HB). “ Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof ” (Galaten 3:15)

Wij kunnen uit onszelf niet tot een zegen voor anderen zijn. Alleen God kan ons tot zegen voor anderen doen zijn. Maak dus aanspraak op de belofte dat God er voor wil zorgen dat u tot een zegen zult zijn voor iedereen die u in het komende jaar ontmoet.

Voor wie gelooft, is alles mogelijk" ( Markus 9:23 HB).

Dat u in 2018, in iedere situatie, wanneer u uzelf helemaal aan Jezus over geeft, een overwinnaar mag zijn, en meer en meer van Gods beloftes mag getuigen en ervaren.