geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God Foundational Truths
WFTW Body: 

De Bijbel zegt dat wij gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus Christus (Rom. 5:9). Wanneer God ons reinigt dan rechtvaardigt Hij ons. Het woord “gerechtvaardigd” betekent: “De daad van Gods liefde in Christus, waardoor hij de gelovigen hun overtredingen niet toerekent (zonder hun werken in aanmerking te nemen, alleen op grond van hun geloof, volkomen rechtvaardig verklaart)”. Wat is dit wonderbaarlijk mooi! Wij kunnen ons onze zonden voorstellen als met krijt op een schoolbord geschreven. En nu is alles op dit bord uitgewist als met een natte spons. Wanneer u nu weer naar dat schoolbord kijkt, wat ziet u dan? Niets meer. Het is net of er nooit iets op geschreven is geweest. Dat is hoe het bloed van Jezus ons reinigt – grondig en geheel en al.

Wanneer wij oprecht onze zonden voor God beleden hebben, dan is één maal voldoende. God wist ze onmiddellijk uit. Zijn belofte is daarbij: “IK ZAL NIET MEER AAN HUN ZONDEN DENKEN” ( Hebr. 8:12). Wat een rust komt er in ons hart wanneer wij beseffen dat wij volkomen vergeven zijn en wij onze zonden uit het verleden niet meer aan de Here hoeven te belijden. Laat ik daaraan toevoegen dat wanneer wij bidden: “Vergeef ons onze schulden”, wij specifiek zijn in het benoemen van de zonden. Veel mensen bidden in het algemeen door te zeggen: “Here, misschien heb ik veel gezondigd”. Dat betekent dat zij niet zeker zijn. Het belijden van de zonden op deze wijze heeft geen enkele zin omdat dit impliceert dat u misschien helemaal niet gezondigd heeft! Het is het beste om specifiek te zijn en te zeggen: “Here dit is een zonde. Ik heb een wrok tegen die persoon. Ik heb hem of haar nog niet vergeven. Ik ben jaloers op die of die geweest. Mijn motief om dat te doen was geheel en al egoïsme. Ik deed dit of dat tot mijn eigen eer enz.”. U moet eerlijk hierin zijn. En nadat wij onze zonden beleden hebben moeten wij nog steeds bidden zoals David met de woorden: “God, vergeef mij ook mijn onbewuste zonden”( Psalm 19:12).

Dit verzoek tot vergeving is één van de belangrijkste smeekbedes in het gebed van de Here, omdat dit het enige verzoek is wat Jezus herhaalt aan het eind van Zijn gebed. Is u dat ook opgevallen? Van de zes verzoeken in dit gebed, benadrukt Jezus dit speciaal aan het eind. Hij zegt: “ Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven” ( Mattheüs 6:14-15 nbg51). Heel veel christenen genieten niet ten volle en in vrijheid de omgang met God omdat zij dit gebed niet serieus nemen.

Jezus leerde eens, in een gelijkenis hoe een koning die zijn boekhouding nakeek, tot de ontdekking kwam dat één van zijn dienstknechten hem € 500.000,= (40 milj. Ind. roepies) schuldig was. Toen de dienstknecht zei: “Meester, ik heb geen geld, vergeef mij alstublieft”, toen schold de koning hem al zijn schuld kwijt. De man ging hierop naar buiten en kwam iemand tegen die hem € 0,50 schuldig was. Hij pakte hem bij de nek en eiste direct terug betaald te worden anders zou hij de schuldenaar laten opsluiten. Toen de koning dit hoorde, riep hij de onvergevingsgezinde dienstknecht bij zich en zei: “Ik heb jouw € 500.000 kwijt gescholden en jij kon iemand anders geen 50 cent kwijtschelden? Hierna overhandigde de koning zijn onvergevingsgezinde dienstknecht aan de beulen. Hierna zei Jezus: “ Zo zal mijn hemelse Vader ook met u doen als u uw broeders niet van harte vergeeft wat zij u hebben aangedaan ” ( Mattheüs 18:35 hb). De beulen zijn boze geesten die toegestaan worden om ons lastig te vallen tot wij leren om barmhartig voor anderen te zijn. Jezus gebruikte deze gelijkenis om te laten zien hoe groot onze schuld is aan God Die ons vergeven heeft en hoe onbarmhartig en kwaadaardig het is wanneer wij iemand anders, die ons iets kwaads heeft aangedaan niet willen vergeven.

Heeft iemand u iets aangedaan? Heeft iemand verkeerde of onware dingen over u rondverteld? Of misschien hebben uw buren, uw vrouw of man, uw vader of moeder, uw schoonmoeder u iets kwaads aangedaan? Of heeft iemand zelfs uw leven voor een deel verwoest? Misschien heeft de chirurg die u geopereerd heeft een fout gemaakt waardoor u onvoorzien moest lijden? Dan nog zegt de Here dat al deze zonden minutieus zijn in verhouding met uw schuld aan God en die volkomen door God vergeven zijn. Er kan dus geen enkele reden zijn waarom u al deze mensen niet, vanuit de grond van uw hart, zou kunnen vergeven. Het belangrijke onderdeel in Mattheüs 18:35 is: “ Vanuit uw hart”. Wanneer u niet bereid bent om uw medemens vanuit uw hart te vergeven, verspil dan niet uw tijd door naar God toe te gaan en te zeggen: “Vergeef ons onze schulden”, want God zal niet naar uw smeekbede luisteren. Wanneer er in de wereld één enkele ziel is die u niet vergeven heeft, dan kunt uzelf niet vergeven worden en zult u voor eeuwig verloren gaan, want geen enkele onvergevingsgezinde ziel kan in Gods nabijheid verkeren. Dit is dus veel serieuzer dan wij beseffen.

Het gebed is: “Vergeef ons, ZOALS OOK WIJ anderen vergeven”. God kijkt precies naar hoe wij anderen vergeven. Jezus leert ons dat God ons met DEZELFDE maat meet als waarmee wij anderen meten. Hij zegt in Lukas 6:38 (nbg) ; “ Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. WANT MET DE MAAT, WAARMEDE GIJ MEET, ZAL U WEDERGEMETEN WORDEN ”. Dat betekent dat wanneer u een kleine lepel gebruikt om aan anderen te geven, God dezelfde lepel zal gebruiken om u iets te geven wanneer Hij uw gebeden verhoort. Dus wanneer wij om iets omvangrijks vragen aan God en God een kleine lepel gebruikt om ons maar een bescheiden deel te geven, dat dit de reden is dat hij dezelfde lepel gebruikt waarmee wij aan anderen geven. Hoe groter de lepel is waarmee wij aan anderen iets geven, hoe groter de lepel is waarmee God ons voorziet. Dit is een onveranderlijk principe van God op de manier hoe Hij ons behandelt.

Zalig (gezegend) zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. ” ( Mattheüs 5:7 nbg). Hoe barmhartiger (niet verwarren met genadiger) u voor anderen bent, hoe barmhartiger God voor u zal zijn op de dag van het oordeel. Maar wat ook geldt is: “ Als u geen medelijden met anderen hebt gehad, zal God ook geen medelijden met u hebben ” ( Jakobus 2:13 hb). Dus wanneer u anderen vergeeft op een krenterige en gierige manier, dan zal God u op dezelfde wijze vergeven. Wanneer u echter op een warme manier hen vergeeft die u iets aangedaan hebben, dan zal God ook u met een warm hart vergeven. God zal u op dezelfde manier behandelen zoals u met anderen doet.

Jezus zei dat wanneer u met uw gift naar het altaar gaat, of wanneer u tot God bidt of geld in de collectebus doet en u zich daarbij herinnert dat u uw broeder pijn gedaan heeft, u: “ Eerst naar die ander toe moet gaan. Maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God” ( Matth. 5:22-24 ). Anders zal God uw gebed niet horen en uw gift niet aannemen. De norm in het oude verbond was: “ Wees niet haatdragend of wraakzuchtig tegen uw naaste” ( Lev. 19:18 hb). Dat was gemakkelijk om zich aan te houden, maar de nieuwe verbondsnorm is hoger. Jezus zegt hierover: “ Wanneer u iets met uw broeder heeft, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave ”. Natuurlijk zullen er altijd broeders (en zusters) zijn die iets tegen ons hebben waar wij geen schuld aan hebben. Jezus en Zijn discipelen hadden veel vijanden, omdat zij de waarheid verdedigden en daarvoor op de bres stonden. Maar in de context waar Jezus over spreekt in Mattheüs 5:22, refereert Hij naar een broeder of zuster tegen wie wij op een groffe of beledigende manier gesproken hebben. Het gaat hierbij om een wrok die veroorzaakt is door iets zondigs wat wij hen hebben aangedaan. In zulke gevallen moeten wij eerst naar de ander toegaan, onze schuld belijden en om vergeving vragen. Alleen dan kunnen wij onze gaven aan God aanbieden.

Wanneer wij naar God toegaan en zeggen: “Here ik wil de volheid van de nieuw testamentische kracht in mijn leven”, dan zal de Here zeggen: “Wanneer ik jou de nieuwtestamentische kracht geef, dan brengt dat ook de nieuwtestamentische verantwoordelijkheden met zich mee”. Veel christenen genieten de nieuwtestamentische kracht niet, omdat zij nog steeds onder de oudtestamentische normen leven. Zij blijven krachteloos, omdat zij niet bereid zijn om naar iemand toe te gaan en om vergeving te vragen voor wat zij anderen hebben aangedaan. Wij hebben allemaal vleselijke eigenschappen en wij leven onder vleselijke mensen, dus worden wij bewust en onbewust constant blootgesteld aan beschadigingen door anderen. De enige plek waar niemand ooit meer beschadigd wordt is in de hemel. Dus is het nodig dat wij, zolang wij hier op deze aarde leven, anderen vergeven. Fouten maken is menselijk; vergeven is goddelijk.

Eén van de eigenschappen van de hel is, dat er geen barmhartigheid is. In de mate waarin wij in ons hart gebrekkig zijn in barmhartigheid naar anderen toe, is er de mate waarin wij een beetje hel in ons zelf meedragen in ons hart. U kunt misschien door anderen als erg vroom gezien worden vanwege al uw religieuze activiteiten en toch dit beetje hel in uzelf meedragen. U kunt in die toestand niet naar de hemel toegaan, omdat u de hel niet kunt meenemen naar de hemel. U moet er zich van ontdoen voordat u deze aarde verlaat. Dat is de reden waarom de Here ons leerde om het bidden: “Vergeef ons, zoals ook wij anderen vergeven hebben”. Wanneer wij anderen niet vergeven dan kan dat ook een effect hebben op ons lichaam. Ongehoorzaamheid aan Gods geboden brengt vaak fysiek lijden met zich mee.

Wanneer u in uw hart een wrok koestert tegen iemand, of wanneer u op iemand jaloers bent en daardoor Gods gebod van de liefde overtreedt, dan kan dat uiteindelijk een effect op uw lichaam hebben. Er zijn vandaag de dag vele christenen die lijden aan bepaalde psychosomatische ziektes die niet genezen vanwege het feit dat zij wrok tegen iemand koesteren. Zij kunnen pillen slikken maar zullen niet kunnen genezen totdat zij leren om te vergeven. De oorzaak van de ziekte is niet organisch. Het zit niet in hun lichaam, maar de oorsprong zit in hun ziel!

Wanneer u uw broeder of zuster niet vergeven heeft, dan zal God niet naar uw gebed luisteren. De Bijbel zegt in Psalm 66:18 hb, “ Als mijn motieven onzuiver waren geweest, zou de Here echt niet hebben geluisterd” . Het is niet alleen zo dat Hij niet luistert, Hij HOORT ons niet eens. Laten wij onszelf niet voor de gek houden. Oprechte vergeving brengt gebrokenheid en belijden met zich mee. Dat houdt erkenning in van de rotheid van ons vlees, een bereidheid om herstel te bewerken en indien nodig vergeving te vragen, zodat onze relatie met God hersteld kan worden.

Tot slot, herinner uzelf dat er geschreven staat: “Vergeef ONS”. Wij willen dat ook onze broeders en zusters vergeven worden. Soms is het mogelijk dat er een geheime gedachte bij ons leeft dat God iemand zal veroordelen voor de manier waarop hij ons behandeld heeft. Een dergelijke houding is satanisch, want het is de duivel die wil dat mensen door God gestraft worden. Jezus zei: “ Als Ik nu jullie voeten heb gewassen, moeten jullie dat ook bij elkaar doen” ( Joh. 13:14 hb). Dat houdt in dat wanneer u de smerige voeten (geestelijk gesproken) van uw broeder of zuster ziet, u er naar moet verlangen dat hij ook gewassen wordt.

“Vergeef ONS” betekent: “Vader Ik ben niet tevreden wanneer u alleen mijn zonden vergeeft. Er zijn broeders en zusters om mij heen. Ik wil ook hen hun zonden vergeven. Amen”.