geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God discipels
WFTW Body: 

1. God heeft ons lief zoals Hij Jezus liefhad : “U hebt hen liefgehad, zoals U Mij hebt liefgehad” ( Johannes 17:23 HSV). Dat is de meest fantastische waarheid die ik in de Bijbel heb kunnen ontdekken. Het veranderde mij van een onzekere en depressieve gelovige in iemand die complete zekerheid in God gevonden heeft, die altijd vol is van de vreugde van de Here. Er staan in de Bijbel veel verzen die zeggen dat God ons lief heeft, maar alleen deze tekst zegt iets over de diepte van die liefde, namelijk NET ZOVEEL ALS HIJ JEZUS LIEF HAD. Omdat er geen voorliefde of voorkeur is bij onze hemelse Vader in Zijn liefde voor Zijn zonen, zal Hij zeker bereid zijn om alles voor ons, Zijn zonen, te doen wat Hij voor Zijn eerstgeboren Zoon Jezus gedaan heeft. Hij zal ons helpen zoals Hij Jezus geholpen heeft. Hij zal net zo veel voor ons zorgen als Hij voor Jezus gezorgd heeft. Hij is er net zo in geïnteresseerd om ons dagelijkse leven in te delen zoals Hij dat voor Jezus gedaan heeft. Er zal ons niets overkomen wat voor God een verassing zal zijn. Hij heeft alles al geregeld voor iedere gebeurtenis wat ons te wachten staat. Wij hoeven dus niet langer in onzekerheid te leven. Wij zijn, net als Jezus, met een vastomlijnd doel de wereld in gestuurd . Dit is voor u allemaal werkelijkheid, maar alleen wanneer u dit gelooft. Niets werkt voor degene die niet gelooft in het Woord van God.

2. God verheugt Zich in oprechte mensen : “ Als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar ” ( 1 Johannes 1:7 HSV). In het licht wandelen betekent in de eerste plaats dat wij niets voor God verborgen houden. Wij zeggen tegen Hem precies zoals het is. Ik ben er van overtuigd dat de eerste stap die wij naar God moeten zetten oprechtheid is. God verafschuwt hen die onoprecht zijn. Jezus sprak meer tegen hypocrieten dan tegen wie ook. God vraagt in de eerst plaats niet van ons dat wij heilig en volmaakt zijn, maar dat wij eerlijk zijn. Dat is het beginpunt van ware heiliging. Vanuit deze bron stroomt al het andere. Wanneer er iets is wat voor ieder van ons echt makkelijk te doen is, dan is dat eerlijk zijn. Dus beleid zonde direct aan God. Rechtvaardig zondige gedachten niet door “nette” woorden te gebruiken. Zeg niet: “Ik was alleen maar de schoonheid van Gods schepping aan het ontdekken”, wanneer u in werkelijkheid overspel pleegt met uw ogen. Benoem boosheid niet als “gerechtvaardigde verontwaardiging”. U zult nooit geen overwinning over zonde behalen wanneer u oneerlijk bent. Noem zonde nooit een fout, omdat het bloed van Jezus u van al uw zonden kan reinigen. Het bloed van Jezus kan u namelijk niet reinigen van uw fouten. Hij reinigt oneerlijke mensen niet. Er is hoop voor eerlijke, oprechte mensen. “Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed” ( Spreuken 28:13 ). Waarom heeft Jezus gezegd dat er meer hoop is voor prostituees en tollenaars (of wel dieven) om Gods koninkrijk binnen te gaan dan de religieuze leiders ( Mattheüs 21:31 )? Omdat prostituees en tollenaren (dieven) niet pretenderen dat zij heilig zijn. Veel jongeren nemen afstand van de kerken omdat gemeenteleden bij hen de indruk wekken dat zij niet hoeven te strijden. Daarom denken deze jongeren: “Dat heilige stelletje mensen zullen nooit onze problemen begrijpen”! Wanneer dat voor ons geldt dan zijn wij niet als Christus, Die zondaren naar Zich toe trok.

3. God verheugt Zich in een blijde geven ( 2 Korintiërs 9:7 ): Dit is de reden waarom God de mens complete vrijheid geeft, zowel voor als na de bekering en na vervuld te zijn met de Heilige Geest. Wanneer wij net als God willen zijn, dan zullen wij anderen ook niet onder druk zetten. Dan geven wij hen de vrijheid om anders te zijn dan wij, om een andere kijk op bepaalde dingen te hebben dan wij zodat zij in hun eigen tempo geestelijk kunnen groeien. Iedere dwang van welk soort dan ook is van de duivel. De Heilige Geest vult de mens, terwijl de duivel bezit neemt van mensen. Het onderscheid is als volgt: Wanneer de Heilige Geest iemand vervult dan krijgt hij of zij nog steeds de vrijheid om te doen wat hij of zij wil. Wanneer een demon echter mensen bezet, dan berooft hij hen van hun vrijheid en beheerst hen. De vrucht van vervulling met de Heilige Geest is zelfbeheersing ( Galaten 5:22-23 ). Door demonen bezeten zijn heeft tot gevolg dat men de controle over zichzelf verliest. Wij moeten beseffen dat elk werk dat wij niet blijmoedig, vol vreugde, uit vrije wil, en vrijwillig voor God doen een “dood” werk is. Elk werk voor God om een beloning of een salaris is ook een dood werk. Elk geldbedrag wat u onder druk van anderen aan God geeft heeft geen enkele waarde, voor zover het God betreft! God waardeert iets wat met liefde voor Hem gedaan wordt veel meer dan iets groots wat onder een bepaalde druk gedaan wordt, of alleen maar om iemands geweten te sussen.

4. God verafschuwt alles wat in deze wereld als belangrijk beschouwd wordt : “Wat de mensen zo belangrijk vinden, daar gruwt God van” ( Lukas 16:15 ). De dingen die in de wereld als belangrijk beschouwd worden, hebben niet alleen geen waarde in Gods ogen, maar zijn in werkelijk een gruwel voor Hem. Omdat alle wereldse eer door God wordt verafschuwd, moet het voor ons ook een gruwel zijn. Geld is iets wat iedereen op aarde als waardevol beschouwd, maar God zegt dat zij die geld liefhebben en er naar verlangen om rijk te worden, vroeger of later rekening moeten houden dat zij met de volgende 8 consequenties te maken krijgen ( 1 Timotheüs 6:9-10 ): 1) Zij zullen met verleidingen te maken krijgen. 2) Zij zullen in de val lopen. 3) Zij zullen vervallen in dwaze verlangens. 4) Zij zullen vervallen in schadelijke verlangens. 5) Zij zullen wegzinken in verderf. 6) Zij zullen wegzinken in de ondergang. 7) Zij zullen afdwalen van hun geloof. 8) En komen uiteindelijk in veel ellende terecht. Ik heb dit overal keer op keer bij gelovigen zien gebeuren. Eén van de hoofdredenen waarom er bijna niet meer naar het profetische woord van de Here meer geluisterd wordt is dat de meeste predikers geld lief hebben. Jezus zei dat de ware rijkdommen (het profetische woord is hier één van) door God niet aan hen gegeven wordt die ontrouw zijn in de omgang met geld ( Lukas 16:11 ). Dit is de reden waarom wij zo veel vervelende preken, getuigenissen, moeten aanhoren in samenkomsten in kerken, gemeentes en op conferenties.